Povijest svakodnevice - europski rani novi vijek

 

Naziv kolegija:
Povijest svakodnevice - europski rani novi vijek
Šifra ISVU:
174131
Šifra MOZVAG:
ID43
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Njari, Denis
0
0
0
Josipović, Igor
30
0
0
Lacković, Franjo
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Studente upututi u povijest svakodnevice te strukture i procese dugoga trajanja koji obilježavaju ranomodernu Europu.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • protumačiti temeljni pojam svakodnevice
 • izložiti činjenice o svakodnevici kao historiografskoj kategoriji
 • analizirati i usporediti različite vidove svakodnevice pojedinih društvenih slojeva ranonovovjekovne Europe
 • procijeniti ulogu i značaj različitih vidova svakodnevice pojedinih društvenih skupina u povijesnom razvoju ranonovovjekovne Europe
 • raspravljati o historiografskim tekstovima koji se bavi poviješću svakodnevice
 • obraditi seminarsku temu

Sadržaj predmeta:

Određenje pojma "svakodnevice", svakodnevica kao historiografska kategorija, svakodnevica u procesima dugoga trajanja, privatno i javno, hrana, stanovanje, odijevanje - temeljne sastavnice svakodnevice, eanonovovjekovni društveni slojevi u svakodnevnom životu, svakodnevica marginalnih društvenih skupina.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna metoda Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
seminarsko izlaganje
heuristički razgovor
rasprava
samostalna analiza literature
izlaganje
aktivno sudjelovanje u raspravi
protumačiti temeljni pojam svakodnevice seminarski rad
aktivnost na nastavi
esej
predavanje
seminarsko izlaganje
slušanje
izlaganje
izložiti činjenice o svakodnevici kao historiografskoj kategoriji seminarski rad
esej
heuristički razgovor
rasprava
analiza primjera
aktivno sudjelovanje u raspravi
samostalna analiza literature
uspoređivanje primjera i zaključivanje
analizirati i usporediti različite vidove svakodnevice pojedinih društvenih slojeva ranonovovjekovne Europe aktivnost na nastavi
heuristički razgovor
rasprava
analiza primjera
aktivno sudjelovanje u raspravi
samostalna analiza literature
uspoređivanje primjera i zaključivanje
procijeniti ulogu i značaj različitih vidova svakodnevice pojedinih društvenih skupina u povijesnom razvoju ranonovovjekovne Europe aktivnost na nastavi
esej
rasprava
upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature i izvora
rad na tekstu
aktivno sudjelovanje u raspravi
samostalna analiza literature i izvora
raspravljati o historiografskim tekstovima koji se bavi poviješću svakodnevice aktivnost na nastavi
seminarsko izlaganje izlaganje
samostalan rad na literaturi
obraditi seminarsku temu seminarski rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Esej, Pohađanje nastave, Samostalni zadatak, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 0%
Esej 0,45 0%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Samostalni zadatak 0,5 0%
Seminarski rad 0,25 0%
Usmeni ispit 0,45 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Studentima se vrednuju i ocjenjuju svi navedeni elementi praćenja njihovoga rada, a prema detaljno razrađenim kriterijima vrednovanja s kojima su studenti upoznati i koji su im javno dostupni. Završni ispit je ocjena iz pismenog ispita esejskoga tipa te od usmenog ispita. Studenti iz svakog pojedinog elementa praćenja moraju zadovoljiti minimalno propisane kriterije s kojima su upoznati i koji su im javno dostupni.

Udjeli pojedinih elemenata vrednovanja u konačnoj ocjeni iskazani ECTS skalom ocjenjivanja:

aktivnost u nastavni 20%

seminarski rad 20%

samostalni zadaci 20%

esej/usmeni ispit 40%

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezani redovito pohađati nastavu (do 30% nastavnih sati izostanka), pripremiti za nastavni sat analizu zadanoga historiografskoga teksta, aktivno sudjelovati u raspravama na zadanu temu, samostalno rješavati seminarske i druge zadatke, napisati esej na zadanu temu.

 

 

Obavezna literatura:

 1. R. Sarti, Živjeti u kući - Stanovanje, prehrana i odijevanja u novovjekovnoj Europi (1500-1800), Zagreb 2006.
 2. F. Braudel, Materijalna civilizacija, ekonomija i kapitalizam od XV. do VIII. stoljeća, sv. 1, (odabrana poglavlja) Zagreb 1992.

Dopunska literatura:

 1. Skupina autora, Gradske marginalne skupine u Hrvatskoj kroz srednji vijek i ranomoderno doba, Zagreb 2003.
 2. Svakodnevni život kroz povijest, (odabrana poglavlja), Zagreb 2007.
 3. N. Foster, Jelo iza samostanskih zidina, Zagreb 1992.
 4. Povijest, sv. 8-12, (odabrana poglavlja), Zagreb 2008.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: