Feudalno društvo

 

Naziv kolegija:
Feudalno društvo
Šifra ISVU:
174129
Šifra MOZVAG:
ID23
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
1.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Jelaš, Danijel
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je predmeta Feudalno društvo pružiti studentima temeljna znanja o nastanku i razvitku jedne društvene strukture u svim njezinim odnosima. Upoznati ih s općim uvjetima društvene sredine, te izgradnjom onih veza ovisnosti čovjeka o čovjeku. Dati pregled razvitka klasa i organizacije vladavine u feudalnom društvu.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 •  razjasniti povijesni okvir nastanka feudalizma
 • razjasniti veze ovisnosti i odgovornosti unutar feudalnog društva
 • objasniti razvitak klasa unutar feudalnog društva
 • objasniti organizaciju vlasti u feudalnom društvu
 • vrednovati najvažnije povijesne izvore i literaturu navedenog kolegija

Sadržaj predmeta:

Upoznavanje s planom izvođenja nastave, izvorima i literaturom. Povijesni okvir nastanka feudalizma u Europi. Dva razdoblja feudalizma. Struktura roda. Vazalsko priznavanje podložnosti. Vazal i senior. Vlastelinstvo. Robovanje i sloboda. Plemstvo kao društvena klasa. Klasne razlike unutar plemstva. Viteštvo. Crkveno društvo u feudalizmu. Opća obilježja pravosudnog sustava. Od teritorijalnih kneževina do kaštelanstava. Produžeci europskog feudalizma.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna metoda Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanje, seminarsko izlaganje, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, sustavno opažanje razjasniti povijesni okvir nastanka feudalizma aktivnost studenta u nastavi, seminarski rad, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, sustavno opažanje razjasniti veze ovisnosti i odgovornosti unutar feudalnog društva aktivnost studenta u nastavi, seminarski rad, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, sustavno opažanje objasniti razvitak klasa unutar feudalnog društva aktivnost studenta u nastavi, seminarski rad, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, sustavno opažanje objasniti organizaciju vlasti u feudalnom društvu aktivnost studenta u nastavi, seminarski rad, usmeni ispit
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature vrednovati najvažnije povijesne izvore i literaturu navedenog kolegija usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 10%
Pismeni ispit 0 60%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Seminarski rad 0,55 20%
Usmeni ispit 1,1 10%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Izrada seminarskog rada kao preduvjet za izlazak na usmeni ispit.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, izrada i izlaganje seminarskog rada i polaganje usmenog ispita.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Marc Bloch. (2001). Feudalno društvo. Golden marketing
 2. Johan Huizinga. (1964). Jesen srednjega vijeka. Matica hrvatska
 3. Jacques Le Goff. (1998). Civilizacija srednjovjekovnog Zapada. Golden marketing, Zagreb

Dopunska literatura:

 1. Jacques Le Goff. (2009). Intelektualci u srednjem vijeku. Jesenski i Turk, Zagreb
 2. Tomislav Raukar. (2002). Seljak i plemić hrvatskoga srednjovjekovlja. Filozofski fakultet, Zagreb
 3. Miho Barada. (1952). Hrvatski vlasteoski feudalizam. JAZU
 4. Georges Duby. (2000). Umetnost i društvo u srednjem veku. Clio

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: