Željezno doba u Hrvatskoj

 

Naziv kolegija:
Željezno doba u Hrvatskoj
Šifra ISVU:
174128
Šifra MOZVAG:
ID40
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Đukić, Zlatko
0
0
0
Mataija, Valentina
0
0
45

 

Ciljevi i zadaci:

Programom predmeta 'Željezno doba u Hrvatskoj', studenti će dobiti uvid u okolnosti nastanka i razvitka željeznog doba i populacija koje su tada obitavale na području naše zemlje. Obradit će se kulturni utjecaji sa susjednih područja, koji su djelovali na njihov razvitak, najvažniji povijesni događaji i ratovi s Rimljanioma, te glavni aspekti njihove materijalne i duhovne kulture.

Ishodi učenja:

  1. Po završetku nastave na kolegiju student će moći:
  • izložiti činjenice o vremenu i kulturama koje su prethodile rimskom osvajanju naših područja , te njihovom značaju i ulozi u protopovijesnom razdoblju.
  • objasniti razvitak željeznog doba na području naše zemlje
  • analizirati razlike između kontinentalnih i priobalnih krajeva te utjecaji s istoka, jugoistočnoalpskog prostora, sjeverne Italije, središnje Panonije, zapadnog, sjevernog i južnog Balkana, koji su djelovali na oblikovanje pojedinih populacija i njihovog kulturnog izraza
  • vrednovati materijalnu i duhovnu kulturu zajednica željeznog doba te njihov društveni ustroj i ekonomiju, te povijesna događanja do završetka prapovijesti

Sadržaj predmeta:

Razvitak željeznog doba na području naše zemlje, razlike između kontinentalnih i priobalnih krajeva te utjecaji s istoka, jugoistočnoalpskog prostora, sjeverne Italije, središnje Panonije, zapadnog, sjevernog i južnog Balkana, koji su djelovali na oblikovanje pojedinih populacija i njihovog kulturnog izraza.

Povijesni izvori o željeznodobnim populacijama na tlu Hrvatske.

Željeznodobne zajednice u Panoniji, njihov zemljopisni razmještaj, razvitak i kultura do rimskih osvajanja.

Zajednice željeznog doba u ostalim kontinentalnim krajevima, s osobitim naglaskom na Japode i njihovu materijalnu i duhovnu kulturu, društveni ustroj i ekonomiju, te povijesna događanja do završetka prapovijesti.

Histri, Liburni, Dalmati i Iliri – zemljopisni smještaj, najvažniji povijesni događaji, društvena organizacija, ekonomija, materijalna i duhovna kultura.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna metoda Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanje
seminarsko izlaganje
razgovor
 
slušanje izlaganja
razgovor
izrada seminarskog rada
izrada prezentacije
izlaganje
samostalna uporaba literature
izložiti činjenice o vremenu i kulturama koje su prethodile rimskom osvajanju naših područja , te njihovom značaju i ulozi u protopovijesnom razdoblju. aktivnost na nastavi
pismeni ispit
usmeni ispit
seminar
 
predavanje
seminarsko izlaganje
razgovor
 
slušanje izlaganja
razgovor
izrada seminarskog rada
izrada prezentacije
izlaganje
samostalna uporaba literature
objasniti razvitak željeznog doba na području naše zemlje aktivnost na nastavi
pismeni ispit
usmeni ispit
seminar
 
predavanje
seminarsko izlaganje
razgovor
 
slušanje izlaganja
razgovor
izrada seminarskog rada
izrada prezentacije
izlaganje
samostalna uporaba literature
analizirati razlike između kontinentalnih i priobalnih krajeva te utjecaji s istoka, jugoistočnoalpskog prostora, sjeverne Italije, središnje Panonije, zapadnog, sjevernog i južnog Balkana, koji su djelovali na oblikovanje pojedinih populacija i njihovog kulturnog izraza aktivnost na nastavi
pismeni ispit
usmeni ispit
seminar
 
predavanje
seminarsko izlaganje
razgovor
 
slušanje izlaganja
razgovor
izrada seminarskog rada
izrada prezentacije
izlaganje
samostalna uporaba literature
vrednovati materijalnu i duhovnu kulturu zajednica željeznog doba te njihov društveni ustroj i ekonomiju, te povijesna događanja do završetka prapovijesti aktivnost na nastavi
pismeni ispit
usmeni ispit
seminar
 

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,3 0%
Kontinuirana provjera znanja 0,3 0%
Pismeni ispit 0,5 0%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Seminarski rad 0,3 0%
Usmeni ispit 0,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Ocjenjuje se redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje u njoj, seminarski rad – tekstualni dio i njegovo iznošenje. Na ispitu se ocjenjuje razumijevanje i poznavanje uzročno-posljedičnih veza zbivanja tijekom protopovijesnog razdoblja na tlu Hrvatske, poznavanje najvažnijih značajki drruštvene organizacije, te materijalne i duhovne kulture svake od obrađenih zajednica, njihovog međusobno utjecanja, kao i politička zbivanja toga razdoblja na prostoru naše zemlje.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje nastave, jedan seminar tijekom semestra, sudjelovanje u razgovoru o pojedinim temama, izlazak na ispit nakon odslušanog kolegija.

 

 

Obavezna literatura:

  1. Skupina autora, Ratnici na razmeđu Istoka i Zapada. Starije željezno doba u kontinentalnoj Hrvatskoj, Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb 2004.
  2. Praistorija jugoslavenskih zemalja 5, Željezno doba, Sarajevo 1987., pojedina poglavlja vezana za temu.
  3. Hrvoje Potrebica, Kneževi željeznog doba, Samobor-Zagreb 2013.

Dopunska literatura:

  1. Aleksandar Stipčević, Iliri – povijest, život , kultura, Zagreb 1991.
  2. Želimir Škoberne, Budinjak – kneževski tumul, Zagreb 1999.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: