Povijest starog kršćanstva

 

Naziv kolegija:
Povijest starog kršćanstva
Šifra ISVU:
174127
Šifra MOZVAG:
ID41
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Đukić, Zlatko
30
0
0
Mataija, Valentina
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Povijesno prikazati sve aspekte povijesti kršćanstva u svijetu i naglasiti pozornost na malu i nepotpunu istraženost tematike.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave na kolegiju student će moći:

 • vrednovati čovjeka i razloge početaka kršćanstva
 • identificirati činjenice na dostignuća povijesnih znanosti u ovom području
 • analizirati prvu kršćansku literaturu
 • opisati pogansko carstvo i kršćanstvo

Sadržaj predmeta:

Predmet obuhvaća pregled povijesti kršćanstva: Od početaka kršćanstva, Sinagoge i opće Crkve, poganskog carstva i kršćanstva, povijest prve kršćanske literature, crkva u kršćansko-Rimskom carstvu, kristijanizacija društva, asketski život i redovništvo, procvat kršćanstva, kriza kršćanstva, reforme u Njemačkoj i Europi, vjerski ratovi, uloga francuskog stoljeća, monarhizam i prosvjetiteljstvo, katolicizam i liberalizam, te proučavanje izvorne građe koja čini temelj današnjeg kršćanstva.

Obilazak znamenitih katedrala u Hrvatskoj, Đakovo, Osijek, Zagreb, Zadar, Šibenik, Split i Dubrovnik. Predviđena terenska nastava po 1 sat u mjestu dolaska.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna metoda Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanje
 
slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, pisanje seminarskog rada i izlaganje vrednovati čovjeka i razloge početaka kršćanstva, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad
analiza vizualnih i video sadržaja sustavno opažanje i zaključivanje, samostalna analiza literature identificirati činjenice na dostignuća povijesnih znanosti u ovom području; pismeni ispit
seminarski rad
aktivnost na nastavi
Rasprava uspoređivanje primjera i zaključivanje,
aktivno sudjelovanje u raspravi
analizirati prvu kršćansku literaturu; pismeni ispit
seminarski rad
aktivnost na nastavi
traženje i analiziranje primjera,
rad na tekstu
samostalna analiza teksta,
uspoređivanje primjera i zaključivanje,
 
opisati pogansko carstvo i kršćanstvo; pismeni ispit
seminarski rad
aktivnost na nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 0,75 0%
Pohađanje nastave 1,12 0%
Seminarski rad 0,38 0%
Usmeni ispit 0,75 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Samostalno korištenje i analiza literature, pisanje seminara i usmeno izlaganje.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje i pozorno praćenje nastave te  polaganje završnog ispita.

 

 

Obavezna literatura:

 1. J. Orlandis, Povijest kršćanstva,Verbum, Split, 2004.
 2. M. Collins – M. A. Price, Priča o kršćanstvu, Znanje, Zagreb, 2000.
 3. J. Ratzinger, Uvod u kršćanstvo, Zagreb, 1988.
 4. Religije svijeta, Enciklopedijski priručnik, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1998.

Dopunska literatura:

 1. C. S. Lewis, Kršćanstvo nije iluzija, Verbum, Split, 2009.
 2. S. Kovačić, Kršćanstvo i Crkva u starom i srednjem vijeku, Split, 2004.
 3. J. Kolarić, Povijest kršćanstva na našem tlu prije dolaska Hrvata, Zagreb, 1995.
 4. T. Sӧding, Više od knjige, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2001.
 5. Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1993.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Institucionalni način praćenja kvalitete (anketa).

Ostale informacije: