Metodičke vježbe

 

Naziv kolegija:
Metodičke vježbe
Šifra ISVU:
174126
Šifra MOZVAG:
D301
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
2.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Njari, Denis
0
0
0
Vonić, Maja
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

 • povezati prethodna saznanja iz različitih kolegija i kroz uvježbavanje i oprimjenjivanje se pripremiti za djelatnu uporabu i primjenu u budućoj izvedbi nastave
 • uočiti sastavnice nastavničke kompetencije i važnost cjeloživotnoga profesionalnog razvoja
 • uvježbati ciljano i refleksivno promatranje i izvedbu nastave; upoznati instituciju škole, osnovnu pedagošku dokumentaciju te šire i uže kontekste nastave povijesti (nastavni planovi i programi, nacionalni okvirni kurikulum
 • upoznati posebnosti nastave povijesti (povijest u gimnazijama i strukovnim školama, učenici s posebnim potrebama) i uvježbati načine rada te metodičke pristupe

Ishodi učenja:

Po završetku nastave student će moći:

 • povezati prethodna teorijska saznanja iz metodike nastave povijesti u izvedbi nastave
 • uvježbati ciljano i refleksivno promatranje i izvedbu nastave
 • interpretirati sastavnice nastavničke kompetencije i cjeloživotnoga profesionalnog razvoja
 • analizirati posebnosti nastave povijesti (povijest u gimnazijama i strukovnim školama, učenici s posebnim potrebama)

Sadržaj predmeta:

Kolegij obuhvaća sljedeće teme:

 • sastavnice nastavničke kompetencije za poučavanje povijesti;
 • temeljni stručni pojmovi vezani za planiranje i izvođenje nastave;
 • posebnosti nastave povijesti u osnovnim i srednjim školama (dodatna nastava, učenici s posebnim potrebama); -posebnosti praćenja i vrednovanja učenika, vanjsko vrjednovanje;
 • analiziranje: pisane nastavne priprave za različite vrste nastvnih sati i različite stupnjeve učenja, razredne interakcije, strukture i dinamike tijeka nastavnog sata, primjene nastavnih materijala i pomagala te oblika rada; -uvježbavanje:ciljanoga promatranja nastave, izrade pisane priprave (obrasci nastavne priprave, elementi i struktura nastavne priprave, oblikovanje ciljeva i zadataka nastavnoga sata), odabira nastavnih metoda i postupaka te obika rada u skladu s ciljevima nastavnoga sata, odabira nastavnih sredstava i pomagala, prilagodbe načina rada učenicima s posebnim potrebama.

U okviru metodičkih vježbi student:

 • djelatno sudjeluje u aktivnostima koje uključuju pripremu i vježbe za promatranje, analizu i pripremu nastavnih sati te uvježbavanje sekvenci nastavnoga sata prije odlaska u školu i samostalnoga izvođenja oglednih sati, analizu dnevnika  nastavnih sati
 • sastavlja portfolio (dnevnik prakse, primjerci planova nastavnih sati, mentorova ocjena kvalitete studentove samostalne nastave , samoevaluacija svakog održanog sata, primjerke samostalno izrađenog nastavnog materijala).

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna metoda Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanje, vježbanje, izlaganje povezati prethodna teorijska saznanja iz metodike nastave povijesti u izvedbi nastave praktični rad
suradničko učenje izrada portfolija uvježbati ciljano i refleksivno promatranje i izvedbu nastave; portfolio
zadatak čitanja, grupna rasprava, predavanje slušanje predavanja, analiza literature, razgovor, postavljanje problema interpretirati sastavnice nastavničke kompetencije i cjeloživotnoga profesionalnog razvoja
 
aktivnost na nastavi
predavanje, zadatak čitanja slušanje predavanja, analiza, rasprava analizirati posebnosti nastave povijesti (povijest u gimnazijama i strukovnim školama, učenici s posebnim potrebama) aktivnost na nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pohađanje nastave, Portfolio, Praktični rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Portfolio 0,25 0%
Praktični rad 0,75 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Praktičan rad (djelatno sudjelovanje na vježbama, ispunjeni portfolio, pisane priprave za nastavne sate, analiza nastavne priprave).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obavezni redovito pohađati nastavu, aktivno sudjelovati u nastavi i raspravama na metodičkim vježbama, sastaviti portfolio, izraditi pisanu pripravu za nastavu povijesti.

 

 

Obavezna literatura:

 1. R. Stradling, Nastava europske povijesti 20. stoljeća, Zagreb, 2003.
 2. R. Stradling, Multiperspektivnost u nastavi povijesti: priručnik za nastavnike, Zagreb, 2006
 3. M. Matijević – D. Radovanović, Nastava usmjerena na učenika, Zagreb, 2011. (odabrana poglavlja)

Dopunska literatura:

 1. R. J. Marzano i sur., Nastavne strategije, Zagreb, 2006;
 2. Z. Nikolić Jakus, Uvod u studij povijesti. Historiografski praktikum, Zagreb 2008
 3. K. Jenkins, Promišljanje historije, Zagreb, 2008
 4. P. Burke, Očevid: Upotreba slike kao povijesnog dokaza, Zagreb, 2003
 5. R. W. Fogel - G. R. Elton, Kojim putem do prošlosti. Dva pogleda na povijest, Zagreb, 2002
 6. D. Trškan, Terenski rad u nastavi povijesti - učenje metodom otkrivanja, Povijest u nastavi, sv. 10, Zagreb, 2007, 207-216
 7. P. Skok, Izvanškolska nastava, Zagreb, 2003
 8. Nastavni planovi i programi za osnovnu i srednje škole (gimnazije i strukovne)
 9. Odabrana udžbenička literatura za osnovne i srednje škole
 10. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 11. Časopis Povijest u nastavi (odabrani tekstovi u dogovoru s nastavnikom)

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: