Hrvatska vojna povijest i uprava

 

Naziv kolegija:
Hrvatska vojna povijest i uprava
Šifra ISVU:
174137
Šifra MOZVAG:
D106
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
1.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Balta, Ivan
30
0
0
Tomas, Domagoj
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Sticanje spoznaja o vojnoj historiji i vojnoj upravi uHrvatskoj I  južnoslaveskim zemljama kroz historiju, o sadržajnim elementima vojne sile i vojne uprave u raznim društvenim sustavima, o teritorijalnim promenama, o državnom ustrojstvu, o vojnim pojmovima, o strategiji i taktici ratovanja u hrvatskoj i južnoslavenskoj vojnoj povijesti te o teoriji mira i rata.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz kolegija student će moći:

 • steći kritičke spoznaje o vojnoj povijesti i vojnoj upravi u hrvatskim zemljama kroz povijest
 • definirati sadržajne elemente vojne sile i vojne uprave u raznim društvenim sustavima
 • posjedovati znanje o teritorijalnim promjenama, o državnom ustrojstvu, o vojnim pojmovima
 • posjedovati kritička znanja o strategiji i taktici ratovanja u hrvatskoj vojnoj povijesti te o teoriji mira i rata

Sadržaj predmeta:

I. Uvod (vojna povijest i uprava)

Sadržajni elementi vojnih uprava u raznim društvenim sustavima, oružja, vojne jedinice Vojne uprave, vojne jedinice i oružja u hrvatskim južnoslavenskim zemljama kroz prošlost

Hrvatske povijesne i vojno-političke i teritorijalne promjene, uzrokovane ratovima

II. Vojna uprava u hrvatskim i južnoslavenskim zemljama kroz povijest

Vojno-upravna ustrojstva u hrvatskim i južnaslovenskih zemalja sa graničnim promenama kroz prošlost Vojne jedinice (ustrojstva) u raznim vojnim upravama kroz prošlost

Politički i pravni pojmovi vojno-upravnih prostora

Pregled teritorijalnih promjenau hrvatskim i  južnoslavenskim zemljama kroz povijest

Vojna uprava, vojska i mornarica u srednjem i novom vijeku hrvatskim i u južnoslavenskim zemljama

III. Vojna uprava u Vojnoj Granici

Vojna Granica (Krajina)-nastanak i razvoj

Vojna uprava u Vojnoj Granici (Krajini)

Vojna Granica (historijske i teritorijalne promjene) Vojna uprava u hrvatskim i južnoslavenskim zemljama za turske Osmanlijske uprave

Vojnici u tridesetgodišnjem ratu i u sedmogodišnjem ratu iz Vojne Granice (graničari) Vojna uprava u hrvatskim i južnoslavenskim zemljama i bitke u Napoleonskim ratovima

Bitke i vojna uprava 1848. i 1849. godine te u 19. stoljeću u hrvatskim i južnoslavenskim zemljama Vojna uprava za okupacije Bosne i Hercegovine na granicama Vojne Granice

Austro-Ugarska vojska u vojnoj upravi Vojne Granice, razvojačenje Vojne Granice i ukinuće vojne uprave

IV. Oblici vojne uprave tijekom 20. stoljeća u hrvatskim i južnoslovenskim zemljama

Uvođenje djelomićne vojne uprave u delovima južnoslovenskih zemalja tokom 20. vijeka

Status Austro-Ugarske oHrvatske vojske» i bitke u Prvom svjetskom ratu Vojne jedinice, bitke u Drugom svjetskom ratu u južnoslavenskim zemljama

Vojne jedinice, bitke uzrokovane ratom 1991. godine

Makete, karte i planovi (strategija i taktika) poznatijih bitaka u kojima učestvuju

V. Prilozi,  Teorije rata i mira, Prilozi

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna metoda Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanje, seminarski rad
zadatak čitanja i analize primjera
slušanje izlaganja, sustavno opažanje, rasprava steći kritičke spoznaje o vojnoj povijesti i vojnoj upravi u hrvatskim zemljama kroz povijest aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad. usmeni ispit
predavanje, seminarski rad
zadatak čitanja i analize primjera
slušanje izlaganja, sustavno opažanje, rasprava definirati sadržajne elemente vojne sile i vojne uprave u raznim društvenim sustavima aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad. usmeni ispit
predavanje, seminarski rad
zadatak čitanja i analize primjera
slušanje izlaganja, sustavno opažanje, rasprava posjedovati znanje o teritorijalnim promjenama, o državnom ustrojstvu, o vojnim pojmovima aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad. usmeni ispit
predavanje, seminarski rad
zadatak čitanja i analize primjera
slušanje izlaganja, sustavno opažanje, rasprava posjedovati kritička znanja o strategiji i taktici ratovanja u hrvatskoj vojnoj povijesti te o teoriji mira i rata aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad. usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,4 0%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Seminarski rad 0,5 0%
Usmeni ispit 1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Usmenim i pismenim načinom, seminarskim radovima.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Pohađanje nastave i seminara, pisanje i prezentiranje seminarskih radova.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Drago Roksandić, Vojna Hrvatska, I­II., Vojna krajina, Zagreb, 1988.
 2. (uredio Dragutin Pavličević), Vojna krajina-Povijesni pregled­-historiografija-rasprave
 3. Ernest Bauer, Sjaj i tragika hrvatskog oružja, Zagreb, 1991.
 4. Slavko Pavičić, Hrvatska ratna i vojna povijest, Zagreb, 1943. i reprint izdanja I998..., Zagreb, 1984.
 5. Mirko Valentić, Hrvatsko-slavonska vojna krajina 1790-1881., HZ 17/1964.

Dopunska literatura:

 1. Milan Kovačević, Die Kroaten kommen! Ein Kriegervolk crn volker an Kriege (Hrvati dolaze ! Ratnički narod zaraćenim narodima), Xenien-Verlag, Leipzig, 1916.,
 2. Jovan Sanković, Pregled postanka, razvitka i razvojačenja Vojne granice od XVI. veka do 1873. godine, Matica srpska (posebna izdanja), Novi Sad, 1964.,
 3. Mirko Valentić, vojna krajina i pitanja njezina sjedinjenja s Hrvatskom 1873.-1881., Zagreb, 1981.,
 4. Enver Imamović, Historija Bosanske vojske, Sarajevo, 1999.,
 5. Dušan Berić, Slavonska vojna granica re revolucije 1848.-1849., Zagreb-Sarajevo, 1984.,
 6. Stjepan Brodarić, Mohačka bitka 1526., Vinkovci, 1990.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Sveučilišna anketa, analiza kvalitete izvedbe nastave.

Ostale informacije: