Srednjovjekovno plemstvo

 

Naziv kolegija:
Srednjovjekovno plemstvo
Šifra ISVU:
174135
Šifra MOZVAG:
ID21
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Jelaš, Danijel
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je predmeta Srednjovjekovno plemstvo pružiti studentima temeljna znanja o nastanku jedne društvene strukture u europskim okvirima. Promatrati proces geneze plemstva kao društvene i pravne skupine. Prikazati proces diferencijacije plemstva, unutrašnju strukturu plemstva kao i međusobne odnose unutar plemstva u pojedinim europskim državama kao i u Hrvatskoj. Prikazati obilježja srednjovjekovnog plemstva i plemićke kulture.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • razložiti osnovne činjenice postanka i razvoja europskog i hrvatskog plemstva
 • objasniti zajednička obilježja, ali i različitosti europskog i hrvatskog plemstva
 • interpretirati razvoj plemstva kao društvene i pravne skupine
 • interpretirati unutrašnju strukturu plemstva kroz primjere hrvatskih plemićkih obitelji kao i europskih
 • prepoznati obilježja plemićkog načina života i culture
 • usporediti obilježja pojedinih vlasteoskih obitelji u srednjovjekovnoj Hrvatskoj
 • vrednovati najvažnije izvore i literaturu navedenog kolegija

Sadržaj predmeta:

Upoznavanje s planom izvođenja nastave, izvorima i literaturom. Proces nastanka i diferencijacija srednjovjekovnog plemstva. Plemićka titula. Plemstvo kao društveni sloj. Pravni položaj plemstva. Obilježja srednjovjekovnog plemstva i plemićka kultura. Viteštvo i viteška etika. Društveni odnosi među plemstvom. Društveno-politički okvir nastanka i ustrojstva plemstva u Hrvatskoj. Plemstvo "dvanaestero plemena Kraljevine Hrvatske". Knezovi Bribirski, Krčki i Babonići. Čast plemstva u srednjovjekovnom Dubrovniku. Srednjovjekovni plemićki rod Borića. Plemićke općine.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna metoda Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanje, seminarsko izlaganje, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, sustavno opažanje razložiti osnovne činjenice postanka i razvoja europskog i hrvatskog plemstva aktivnost studenta u nastavi, seminarski rad, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, sustavno opažanje objasniti zajednička obilježja, ali i različitosti europskog i hrvatskog plemstva aktivnost studenta u nastavi, seminarski rad, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, sustavno opažanje interpretirati razvoj plemstva kao društvene i pravne skupine aktivnost studenta u nastavi, seminarski rad, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, sustavno opažanje interpretirati unutrašnju strukturu plemstva kroz primjere hrvatskih plemićkih obitelji kao i europskih aktivnost studenta u nastavi, seminarski rad, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, sustavno opažanje prepoznati obilježja plemićkog načina života i kulture aktivnost studenta u nastavi, seminarski rad, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, sustavno opažanje usporediti obilježja pojedinih vlasteoskih obitelji u srednjovjekovnoj Hrvatskoj aktivnost studenta u nastavi, seminarski rad, usmeni ispit
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature vrednovati najvažnije izvore i literaturu navedenog kolegija usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 10%
Pismeni ispit 0 60%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Seminarski rad 0,55 20%
Usmeni ispit 1,1 10%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Izrada seminarskog rada kao preduvjet na izlazak na usmeni ispit.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, izrada i izlaganje seminarskog rada i polaganje usmenog ispita.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Georges Duby. (2007). Tri reda ili imaginarij feudalizma. Golden marketing, Zagreb
 2. Georges Duby. (1987). Vitez, žena i svećenik. Logos, Split

Dopunska literatura:

 1. Zrinka Nikolić. (2003). Rođaci i bližnji. Dalmatinsko gradsko plemstvo u ranom srednjem vijeku. Matica hrvatska, Zagreb                   
 2. Marc Bloch. (2001). Feudalno društvo. Golden marketing, Zagreb
 3. John Harvey Pinches. (1994). European Nobility and Heraldry. Heraldry Today            
 4. Martyn Rady. (2000). Nobility, Land and Service in Medieval Hungary. Houndmills, New York                      
 5. Zdenka Janeković Roemer. (1999). Okvir slobode: dubrovačka vlastela između srednjovjekovlja i humanizma. Zavod za povijesne znanosti HAZU, Dubrovnik                    
 6. James Harpur. (1995). Inside the Medieval World. A panorama of life in the Middle Ages. Cassell and Company                   
 7. Vjekoslav Klaić. (1897). Hrvatska plemena od XII. do XVI. stoljeća. (str 1-85). Rad JAZU 130, Zagreb           
 8. Jean Le Bel, Jean Froissart, Enguerrand de Monstrelet. (2003). O stogodišnjem ratu. Stih, Zagreb

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Prate se rezultati ispita i napisanih seminarskih radova za svaku generacijsku skupinu uz respektiranje mišljenja studenata o obimu i realizaciji programa, načinima realizacije te mogućnostima studenata da utječu na realizaciju. Provođenje anonimne ankete sa studentima po završetku kolegija, analiza uspješnosti studenata.

Ostale informacije: