Barbarska kraljevstva na zapadu

 

Naziv kolegija:
Barbarska kraljevstva na zapadu
Šifra ISVU:
174008
Šifra MOZVAG:
IP26
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Josipović Batorek, Slađana
0
0
0
Josipović, Igor
15
0
0
Bereš, Monika
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Studentima pružiti temeljna znanja i dati objašnjenja političke, društvene i kulturne povijesti Zapada u vrijeme stvaranja novih barbarskih kraljevstva na području nekadašnjeg Rimskog carstva.

Ishodi učenja:

Po završetaku nastave iz ovog kolegija student će moći:

 • objasniti nastanak barbarskih kraljevstava na području nekadašnjeg Rimskog Carstva
 • izložiti temeljna znanja i politička, društvena, vjerska i kulturna obilježja pojedinih barbarskih kraljevstva na Zapadu (Vizigotsko, Ostrogotsko, Vandalsko, Franačko, Langobardsko…)
 • usporediti uzročno - posljedične veze, procese i odnose među pojedinim kraljevstvima
 • razložiti odnose Bizantskoga Carstva i barbarskih  kraljevstva
 • vrednovati najvažnije izvore i literaturu o danom vremenu

Sadržaj predmeta:

Germanska plemena. Vandali, Alani i Svevi. Burgundska kraljevina. Vizigoti. Kraljevina Ostrogota u Italiji. Langobardska kraljevina. Franačka država. Hunski plemenski savez. Britanski otoci.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna metoda Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanje, seminarsko izlaganje, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, sustavno opažanje objasniti nastanak barbarskih kraljevstava na području nekadašnjeg Rimskog Carstva aktivnost studenta u nastavi, seminarski rad, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, sustavno opažanje izložiti temeljna znanja i politička, društvena, vjerska i kulturna obilježja pojedinih barbarskih kraljevstva na Zapadu (Vizigotsko, Ostrogotsko, Vandalsko, Franačko, Langobardsko…) aktivnost studenta u nastavi, seminarski rad, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, sustavno opažanje usporediti uzročno - posljedične veze, procese i odnose među pojedinim kraljevstvima aktivnost studenta u nastavi, seminarski rad, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, sustavno opažanje razložiti odnose Bizantskoga Carstva i barbarskih  kraljevstva aktivnost studenta u nastavi, seminarski rad, usmeni ispit
Predavanje slušanje izlaganja, analiza literature vrednovati najvažnije izvore i literaturu o danom vremenu usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,2 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Seminarski rad 0,35 0%
Usmeni ispit 0,7 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Izrada seminarskog rada kao preduvjet za izlazak na usmeni ispit.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, izrada i izlaganje seminarskog rada i polaganje usmenog ispita.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Grupa autora, Velika ilustrirana povijest svijeta, sv. 7, Rijeka 1976.
 2. Miroslav Brandt, Srednjovjekovno doba povijesnog razvitka, Zagreb 1980.
 3. Ivo Goldstein, Borislav Grgin, Europa i Sredozemlje u srednjem vijeku, Zagreb 2006.

Dopunska literatura:

 1. Henri Pirenne, Povijest Europe od seobe naroda do 16. stoljeća,  Split 2005.
 2. A.D. Udaljcova, J. A. Kosminskogo, O. L. Vainšteina, Istorija srednjeg veka, I., Beograd 1969.
 3. Jacques Le Goff, Civilizacija srednjovjekovnog Zapada, Zagreb 1998.
 4. Grupa autora, Povijest svijeta, Zagreb 1990.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Prate se rezultati ispita i napisanih seminarskih radova za svaku generacijsku skupinu uz respektiranje mišljenja studenata o obimu i realizaciji programa, načinima realizacije te mogućnostima studenata da utječu na realizaciju. Provođenje anonimne ankete sa studentima po završetku kolegija, analiza uspješnosti studenata.

Ostale informacije: