Pomoćne povijesne znanosti

 

Naziv kolegija:
Pomoćne povijesne znanosti
Šifra ISVU:
174007
Šifra MOZVAG:
P406
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Jelaš, Danijel
30
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznavanje studenata s pomoćnim povijesnim znanostima te im pružiti osnove znanja i vještina korištenja povijesnih izvora.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • prepoznavati i rabiti osnovnu terminologiju vezanu za pomoćne povijesne znanosti
 • identificirati opseg tematskih područja kojima se pomoćne povijesne znanosti bave te njihovu ulogu u historiografskom radu
 • snalaziti se u osnovnoj literaturi o pomoćnim povijesnim znanostima
 • identificirati i imenovati vanjska i vanjska obilježja povijesnih izvora
 • primijeniti stečena znanja u praktičnom radu s povijesnim izvorima

snalaziti se u objavljenim izvorima te cjelinama arhivske ili muzejske građe

 

Sadržaj predmeta:

Predmet će u uvodu obuhvatiti problematiku pomoćnih povijesnih znanosti i njihove važnosti za historiografiju. Zatim će biti obrađene pojedinačne teme: paleografija i razvoj latiničnog pisma, diplomatika i egdotika, sfragistika, kronolgija, povijesna metrologija, heraldika, veksilologija, genealogija, onomastika, povijesna geografija i kartografija, numizmatika, arhivistika. Bude li moguće, dio nastave će se održati u arhivu ili muzeju.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, obrazovanje na daljinu, terenska nastava, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
predavanje
heuristički razgovor
rasprava
 
slušanje
samostalna analiza literature
aktivno sudjelovanje u raspravi
prepoznavati i rabiti osnovnu terminologiju vezanu za pomoćne povijesne znanosti pismeni ispit
aktivnost u nastavi
predavanje
heuristički razgovor
rasprava
 
slušanje
samostalna analiza literature
aktivno sudjelovanje u raspravi
identificirati opseg tematskih područja kojima se pomoćne povijesne znanosti bave te njihovu ulogu u historiografskom radu pismeni ispit
aktivnost u nastavi
predavanje
heuristički razgovor
rasprava
 
slušanje
samostalna analiza literature
aktivno sudjelovanje u raspravi
snalaziti se u osnovnoj literaturi o pomoćnim povijesnim znanostima pismeni ispit
aktivnost u nastavi
predavanje
heuristički razgovor
rasprava
radionica
slušanje
samostalna analiza literature
uspoređivanje primjera i zaključivanje
sudjelovanje na radionici
raspoznavati različite oblike latiničnog pisma i rastumačiti najčešće skraćenice u latinskim dokumentima pismeni ispit
aktivnost u nastavi
predavanje
heuristički razgovor
rasprava
radionica
slušanje
samostalna analiza literature
uspoređivanje primjera i zaključivanje
sudjelovanje na radionici
identificirati strukturu isprave i imenovati njezine dijelove, opisati vanjske karakteristike isprava pismeni ispit
aktivnost u nastavi
predavanje
heuristički razgovor
rasprava
radionica
slušanje
samostalna analiza literature
uspoređivanje primjera i zaključivanje
sudjelovanje na radionici
objasniti različite načine datiranja dokumenata te datirati srednjovjekovne isprave vezane za prostor hrvatskih zemalja pismeni ispit
aktivnost u nastavi
predavanje
heuristički razgovor
rasprava
radionica
slušanje
samostalna analiza literature
uspoređivanje primjera i zaključivanje
sudjelovanje na radionici
prepoznati različite oblike pečata i pečaćenja pismeni ispit
aktivnost u nastavi
predavanje
heuristički razgovor
rasprava
radionica
slušanje
samostalna analiza literature
uspoređivanje primjera i zaključivanje
sudjelovanje na radionici
pretvoriti stare mjere u suvremeni sustav mjera pismeni ispit
aktivnost u nastavi
predavanje
heuristički razgovor
rasprava
radionica
slušanje
samostalna analiza literature
uspoređivanje primjera i zaključivanje
sudjelovanje na radionici
imenovati osnovne dijelove grba
 
pismeni ispit
aktivnost u nastavi
predavanje
heuristički razgovor
rasprava
radionica
samostalni rad u arhivu/muzeju
samostalna analiza literature, izvora i obavijesnih pomagala
uspoređivanje primjera i zaključivanje
snalaziti se u objavljenim izvorima te cjelinama arhivske ili muzejske građe
 
prikazi
 

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Esej, Pisani ispit, Pohađanje nastave, Praktični rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,1 0%
Esej 0,2 15%
Pisani ispit 0,77 70%
Pohađanje nastave 0,71 0%
Praktični rad 0,2 15%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Studentima se vrednuju i ocjenjuju svi navedeni elementi praćenja njihova rada, a prema detaljno razrađenim kriterijima vrednovanja s kojima su studenti upoznati i koji su im javno dostupni. Završni ispit uključuje faktografska pitanja te kraći esejski zadatak ili nekoliko pitanja koja zahtijevaju opsežniji odgovor. Studenti iz svakoga pojedinog elementa praćenja moraju zadovoljiti minimalno propisane kriterije s kojima su upoznati i koji su im javno dostupni. Studenti iznimnim i konstruktivnim zalaganjem na nastavi mogu uvećati konačnu ocjenu.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Pohađanje nastave i seminara, pisanje i prezentiranje seminarskih radova.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Bartol Zmajić. Heraldika, sfragisitka, genealogija, veksikologija, rječnik heraldičkog nazivlja. Zagreb: Golden marketing, 1996.
 2. Vicko Kapitanović. Povijesna vrela i pomoćne znanosti. Split: Filozofski fakultet, 2012. (odabrana poglavlja)
 3. Jakov Stipišić. Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi. Zagreb: Školska knjiga, 1972.

Dopunska literatura:

 1. Stjepan, Antoljak. Pomoćne istorijske nauke, Kraljevo: Historijski arhiv kraljevo, 1971.
 2. Marko Atlagić. Grbovi plemstva u Slavoniji: 1700-1918. Čakovec: Zrinski, 1982.
 3. Ivan Bojničić. Der Adel von Kroatien und Slavonien. Zagreb: Golden marketing, 1995. Dostupno i na: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Siebmacher-siebmacher-wappenbuch-1/der-adel-von-kroatien-und-slavonien-horvatorszag-es-szlavonia-E25A/
 4. Adriano Capelli. Lexicon Abbreviaturarum = Dizionario Di Abbreviature Latine Ed Italiane. Milano: Hoepli, 1899. Online izdanje: http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/Cappelli/
 5. Vedrana Delonga. Latinski epigrafički spomenici u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj. Split: MHAS, 1996.
 6. Ante Gulin. Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika, Zagreb: Golden marketing, 1998.
 7. Zlatko Herkov. Naše stare mjere i utezi. Zagreb: Školska knjiga, 1973.
 8. Davor Lauc i Darko Vitek. „Logika i povijesne znanosti - problem rekonstrukcije obitelji na temelju matičnih knjiga.“ Povijesni prilozi 39 (2010): 93-104.
 9. Sanja Lazanin. Priručnik i njemačke paleografije. Zagreb: Tipex, 2004.
 10. Mirjana Matijević-Sokol. Studia diplomatica: rasprave i prinosi iz hrvatske diplomatike, Zagreb: FF Press, 2014.
 11. Novak, Viktor, Latinska paleografija, Beograd: Naučna knjiga, 1987.
 12. Mirela Slukan Altić. Povijesna kartografija: kartografski izvori u povijesnim znanostima. Samobor: Meridijani, 2003.
 13. Franjo Šanjek. Latinska paleografija i diplomatika. Zagreb: Hrvatski studiji, 2004.

Online izvori

 1. Hrvatski državni arhiv – Monumenta Antiquissima http://arhinet.arhiv.hr/_DigitalniArhiv/Monumenta/index.htm
 2. Državni arhiv u Varaždinu – Zbirka grbovnica http://dav.arhivpro.hr/?sitetext=73
 3. Digitalna kartografska građa NSK https://digitalna.nsk.hr/pb/?kartografska
 4. DiZbi.HAZU - Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije http://dizbi.hazu.hr/object/list?c2o=94613
 5. Hungaricana - Digitalizirana diplomatička građa https://archives.hungaricana.hu/en/charters/
 6. Hungaricana - Mađarski diplomatički zbornici https://library.hungaricana.hu/hu/collection/kozepkori_magyar_okmanytarak/
 7. Mapire https://mapire.eu/en/

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Sveučilišna anketa, analiza kvalitete izvedbe nastave.

Ostale informacije: