Pomoćne povijesne znanosti

 

Naziv kolegija:
Pomoćne povijesne znanosti
Šifra ISVU:
174007
Šifra MOZVAG:
P406
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Tomas, Domagoj
30
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Predmet obuhvaća pregled tradicionalnih pomoćnih disciplina koje omogućavaju rad na povijesnoj izvornoj građi.

Pomoćne povijesne znanosti I. sastoje se od paleografije (latinska, slavenska, osmanska, grčka...), diplomatike, kronologije i egdotike (pravila i postupci izdavanja arhivskog gradiva).

Uvođenje u temeljne vještine istraživačkog rada i postizanje uvida u tehnička znanja i postupke za rad na izvornoj povijesnoj građi u arhivima i knjižnicama.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • analizirati pomoćne povijesne znanosti s gledišta povijesnih izvora i historiografije (Pomoćne povijesne znanosti)
 • definirati razvoj pomoćnih povijesnih znanosti: paleografije, diplomatike i kronologije, ...
 • imati spoznaje o vrstama paleografije (latinske, grčke, osmanske, slavenske...), diplomatičkoj analizi povelja i računanju vremena (kronologiji)
 • posjedovati znanja o načinima i sredstvima analize pravno-povijesnih isprava
 • opisati razvoj pomoćnih povijesnih znanosti: metrologije, heraldike, sfragistike, genealogije, povijesne geografije, onomastike i toponomastike, numizmatike, filigranologije, egdotike, arhivistike,...
 • imati spoznaje o svim vrstama pomoćnih povijesnih znanosti i njihovom značenju kao povijesnog izvora u stvaranju novog djela (u historiografiji)
 • imati spoznaje o metodologiji povijesnih istraživanja od heuristike, kritike povijesnih izvora do percepcije u sintezi i analizi pravno-povijesnih isprava

Sadržaj predmeta:

Paleografija -o paleografiji uopće, o pismu uopće, materijal i sredstva za pisanje,

grčka paleografija, latinska paleografija, slavenska paleografija, osmanska paleografija,

Diplomatika (nastanak i razvoj diplomatike, isprava, osmanska diplomatika),

Kronologija (nastanak i razvoj, računanje vremena),

Filigranologija (nastanak i razvoj, papir, filigrani),

Epigrafika (nastanak i razvoj, latinska epigrafika, slavenska epigrafika, hrvatska epigrafika),

Heraldika (nastanak i razvoj, heraldika na južnoslavenskom i hrvatskom prostoru, heraldička pravila, grbovi),

Sfragistika (nastanak i razvoj, pečati),

Genealogija (nastanak i razvoj, rodoslovi),

Metrologija (nastanak i razvoj, mjere),

Numizmatika (nastanak i razvoj, novac),

Onomastika (nastanak i razvoj, onimi, toponimi),

Historijska geografija (nastanak i razvoj, kartografija i druge srodne dicipline),

Vježbe: analiza historijskih arhivalija u arhivima.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna metoda Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
zadatak čitanja i analize primjera sustavno opažanje, rasprava analizirati pomoćne povijesne znanosti s gledišta povijesnih izvora i historiografije (Pomoćne povijesne znanosti) aktivnost studenata u nastavi
predavanje slušanje izlaganja definirati razvoj pomoćnih povijesnih znanosti: paleografije, diplomatike i kronologije, ... aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, usmeni  ispit
predavanje slušanje izlaganja imati spoznaje o vrstama paleografije (latinske, grčke, osmanske, slavenske...), diplomatičkoj analizi povelja i računanju vremena (kronologiji) aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, usmeni  ispit
predavanje,
zadatak čitanja i analize primjera
slušanje izlaganja, sustavno opažanje, rasprava posjedovati znanja o načinima i sredstvima analize pravno-povijesnih isprava aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, usmeni  ispit
predavanje,
zadatak čitanja i analize primjera
slušanje izlaganja, sustavno opažanje, rasprava opisati razvoj pomoćnih povijesnih znanosti: metrologije, heraldike, sfragistike, genealogije, povijesne geografije, onomastike i toponomastike, numizmatike, filigranologije, egdotike, arhivistike,... aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, usmeni  ispit
predavanje,
zadatak čitanja i analize primjera
slušanje izlaganja, sustavno opažanje, rasprava imati spoznaje o svim vrstama pomoćnih povijesnih znanosti i njihovom značenju kao povijesnog izvora u stvaranju novog djela (u historiografiji) aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, usmeni  ispit
predavanje,
zadatak čitanja i analize primjera
slušanje izlaganja, sustavno opažanje, rasprava imati spoznaje o metodologiji povijesnih istraživanja od heuristike, kritike povijesnih izvora do percepcije u sintezi i analizi pravno-povijesnih isprava aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, usmeni  ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,5 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Usmeni ispit 0,75 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Usmenim i pismenim načinom, seminarskim radovima.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Pohađanje nastave i seminara, pisanje i prezentiranje seminarskih radova.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Vicko Kapitanović, Povijesna vrela i pomoćne znanosti, Split, 2012.

Dopunska literatura:

 1. Stjepan Antoljak, Pomoćne istorijske nauke, Kraljevo 1971.
 2. Jakov Stipšić, Pomoćne povjesne znanosti u teoriji i praksi, Zagreb 1972.
 3. Bartol Zmajić, Heraldika, Zagreb 1971.
 4. Zlatko Herkov, Naše stare mjere i utezi, Zagreb 1973.
 5. Viktor Novak, Latinska paleografija, treće izdanje, Beograd 1987.
 6. Ivan Balta, Azem Kožar, Pomoćne historijske nauke, Tuzla 2003.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Sveučilišna anketa, analiza kvalitete izvedbe nastave.

Ostale informacije: