Hrvatske zemlje u razvijenom srednjem vijeku

 

Naziv kolegija:
Hrvatske zemlje u razvijenom srednjem vijeku
Šifra ISVU:
174004
Šifra MOZVAG:
P205
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Josipović Batorek, Slađana
0
0
0
Jelaš, Danijel
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Usvajanje temeljnih znanja o hrvatskom razvijenom srednjem vijeku, upoznavanje s izvorima i literaturom, razvijanje sposobnosti korištenja i analiziranja izvorne građe i suprotstavljenih mišljenja u literaturi. Studenti trebaju ovladati kronologijom i pravilnim tumačenjem povijesnih procesa (uzročno-posljedičnih veza) koristeći komparativnu, analitičku i sintetičku, induktivnu i detuktivnu te druge povijesne metode.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenog predmeta student će moći:

 • izložiti temeljne pojmove o položaju hrvatskog naroda u razvijenom srednjem vijeku
 • pravilno tumačiti  povijesne procese tog razdoblja
 • vrednovati najvažnije povijesne izvore i literaturu o tom razdoblju
 • objasniti političke, društvene, ekonomske, kulturne i vjerske procese u hrvatskim zemljama u razvijenom srednjem vijeku
 • usporediti pojedine povijesne pojave, procese i obilježja specifične za hrvatsku srednjovjekovnu povijest

Sadržaj predmeta:

Pacta conventa i uspostava ugarske prevlasti nad hrvatskim zemljama; Vladavina Arpadovića u hrvatskim zemljama; Anžuvinska vlast od 1301.-1387; Hrvatske velikaške obitelji i njihova uloga u povijesti Hrvatske (Šubići, Krčki knezovi, Blagajski knezovi, Cetinski knezovi, Horvati u Slavoniji i Srijemu, Gisingovci, Maroti-Morovićki, Paližne, Lackovići, Garay-Gorjanski, Iločki grofovi, Berislavići i drugi); Hrvatske zemlje u doba kraljica: Elizabete i Marije; Sigismund Luksemburški i hrvatske zemlje; Litvansko-poljski kraljevi iz kuće Jagelovića, hrvatski kraljevi; Dolazak Turaka na Balkanski poluotok i njihova osvajanja; Habsburgovci i njihova prevlast u Hrvatskoj; Dubrovnik i Dubrovačka Republika u srednjem vijeku; Povijest Istre u srednjem vijeku; Kulturne i vjerske prilike u hrvatskim zemljama tijekom srednjeg vijeka.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna metoda Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanje slušanje, analiza literature, rasprava izložiti temeljne pojmove o položaju hrvatskog naroda u razvijenom srednjem vijeku aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje sustavno opažanje, slušanje izlaganja, analiza literature pravilno tumačiti  povijesne procese tog razdoblja aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, grupna rasprava analiza literature, sustavno opažanje, rasprava  vrednovati najvažnije povijesne izvore i literaturu o tom razdoblju aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje slušanje, izlaganje, sustavno opažanje i analiza literature objasniti političke, društvene, ekonomske, kulturne i vjerske procese u hrvatskim zemljama u razvijenom srednjem vijeku aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, grupna rasprava, seminarsko izlaganje sustavno opažanje, slušanje izlaganja i analiza literature usporediti pojedine povijesne pojave, procese i obilježja specifične za hrvatsku srednjovjekovnu povijest aktivnost studenata na nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,2 0%
Pismeni ispit 0,5 0%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Seminarski rad 0,3 0%
Usmeni ispit 0,9 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Izrada seminarskog rada kao preduvjet za izlazak na pismeni i usmeni ispit.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, izrada i obrana seminarskog rada te polaganje pismenog i usmenog dijela ispita.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Neven Budak, Tomislav Raukar. Hrvatska povijest srednjeg vijeka. Zagreb, Školska knjiga, 2006., str.: 13-36, 428-432
 2. Povijest Hrvata: Prva knjiga: Srednji vijek. Ur. Franjo Šanjek. Zagreb: Školska knjiga, 2003, str.: 183-231, 240-258, 319-370.
 3. Povijest Hrvata: Prva knjiga: Srednji vijek. Ur. Franjo Šanjek. Zagreb: Školska knjiga, 2003, str.: 277-288
 4. Neven Budak, Tomislav Raukar. Hrvatska povijest srednjeg vijeka. Zagreb, Školska knjiga, 2006., str.: 303-349

Dopunska literatura:

 1. PálEngel. TheRealmof St Sthephen: A HistoryofMedievalHungary: 895-1526.London-New York: I. B. Tauris&Co, 2001.
 2. Nada Klaić, Povijest Hrvata u razvijenom srednjem vijeku. Zagreb, Školska knjiga, 1976.
 3. Tomislav Raukar, Hrvatsko srednjovjekovlje: prostor ljudi, ideje. Zagreb, Školska knjiga, 1997.
 4. Borislav Grgin. Počeci rasapa: Matijaš Korvin i srednjovjekovna Hrvatska. Zagreb: Ibis grafika, 2002.
 5. PálEngel. TheRealmof St Sthephen: A HistoryofMedievalHungary: 895-1526.London-New York: I. B. Tauris&Co, 2001.
 6. Tomislav Bali, Slavonski meandar, prostor i pojam Slavonije u XIII. stoljeću. Zagreb, Srednja Europa, 2014.
 7. Mladen Ančić. Putanja klatna: Ugarsko-Hrvatsko Kraljevstvo i Bosna u XIV. stoljeću. Zadar-Mostar: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 1997.
 8. Lovorka Čoralić, „U okrilju Privedre – Mletačka republika i hrvatski Jadran,“ Povijesni prilozi 37 (2009): 11-41

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta

Ostale informacije: