Narodna kultura ranonovovjekovne Europe

 

Naziv kolegija:
Narodna kultura ranonovovjekovne Europe
Šifra ISVU:
174003
Šifra MOZVAG:
IP24
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Tomas, Domagoj
0
0
0
Josipović, Igor
15
0
0
Lacković, Franjo
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Studente upoznati s kulturnom historijom, povijesti svakodnevice te strukturama i procesima dugoga trajanja koji obilježavaju ranomodernu europsku povijest.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • protumačiti temeljne pojmove kulture, civilizacije, narodne kulture, elitne kulture
  • izložiti činjenice o narodnoj kulturi kao historiografskoj kategoriji
  • analizirati osnovne sastavnice europske ranonovovjekovne narodne kulture
  • usporediti europski ranonovovjekovnu narodnu i elitnu kulturu
  • vrednovati narodnu kulturu u kontekstu povijesti ljudske svakodnevice i procesa dugoga trajanja karakterističnih za ranomodernu europsku povijest
  • obraditi seminarsku temu
  • analizirati historiografski tekst

Sadržaj predmeta:

Određenje pojmova narod i kultura, određenje i usporedba pojmova narodne i elitne kulture, utvrđivanje osnovnih sastavnica europske ranonovovjekovne narodne kulture, vidovi i sastavnice narodne kulture, karneval i parodija, narodna pobožnost, marginalne skupine, narodna kultura u gradu i na selu, prenošenje narodne kulture (posrednici), narodna kultura kao historiografska kategorija.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta  Ishod učenja Metoda procjene
seminarsko izlaganje
heuristički razgovor
rasprava
samostalna analiza literature
izlaganje
aktivno sudjelovanje u raspravi
protumačiti temeljne pojmove kulture, civilizacije, narodne kulture, elitne kulture seminarski rad
aktivnost na nastavi
esej
predavanje
seminarsko izlaganje
slušanje
izlaganje
izložiti činjenice o narodnoj kulturi kao historiografskoj kategoriji seminarski rad
esej
predavanje
seminarsko izlaganje
rasprava
slušanje
izlaganje
samostalna analiza literature
aktivno sudjelovanje u raspravi
analizirati osnovne sastavnice europske ranonovovjekovne narodne kulture seminarski rad
aktivnost na nastavi
esej
heuristički razgovor
rasprava
analiza primjera
aktivno sudjelovanje u raspravi
samostalna analiza literature
uspoređivanje primjera i zaključivanje
usporediti europski ranonovovjekovnu narodnu i elitnu kulturu aktivnost na nastavi
heuristički razgovor
rasprava
analiza primjera
aktivno sudjelovanje u raspravi
samostalna analiza literature
uspoređivanje primjera i zaključivanje
vrednovati narodnu kulturu u kontekstu povijesti ljudske svakodnevice i procesa dugoga trajanja karakterističnih za ranomodernu europsku povijest aktivnost na nastavi
esej
seminarsko izlaganje izlaganje
samostalan rad na literaturi
obraditi seminarsku temu seminarski rad
rasprava
upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature i izvora
rad na tekstu
aktivno sudjelovanje u raspravi
samostalna analiza literature i izvora
analizirati historiografski tekst aktivnost na nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Esej, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,45 0%
Esej 0,5 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Seminarski rad 0,3 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Studentima se vrednuju i ocjenjuju svi navedeni elementi praćenja njihovoga rada, a prema detaljno razrađenim kriterijima vrednovanja s kojima su studenti upoznati i koji su im javno dostupni. Završni ispit je ocjena iz pismenog ispita esejskoga tipa. Studenti iz svakog pojedinog elementa praćenja moraju zadovoljiti minimalno propisane kriterije s kojima su upoznati i koji su im javno dostupni.

Udjeli pojedinih elemenata vrednovanja u konačnoj ocjeni iskazani ECTS skalom ocjenjivanja:

aktivnost u nastavni 20%

seminarski rad 20%

samostalni zadaci 20%

esej 40%

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezani redovito pohađati nastavu (do 30% nastavnih sati izostanka), pripremiti za nastavni sat analizu zadanoga historiografskoga teksta, aktivno sudjelovati u raspravama na zadanu temu, samostalno rješavati seminarske i druge zadatke, napisati esej na zadanu temu.

 

 

Obavezna literatura:

  1. P. Burke, Junaci, nitkovi i lude - Narodna kultura predindustrijske Europe, Zagreb 1991.

Dopunska literatura:

  1. J. Barzun: Od osvita do dekadencije: 500 godina zapadne kulture: od 1500. godine do danas, (odabrana poglavlja), Zagreb 2003.
  2. E. Friedell, Kultura novoga vremana: od crne kuge do naših dana, Zagreb 1997.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta

Ostale informacije: