Slavonija, Srijem i Baranja u srednjem vijeku

 

Naziv kolegija:
Slavonija, Srijem i Baranja u srednjem vijeku
Šifra ISVU:
232111
Šifra MOZVAG:
IP03
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Njari, Denis
15
0
0
Jelaš, Danijel
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Studentima pružiti temeljna znanja i dati objašnjenja obilježja političke, društvene, kulturne, ekonomske te vjerske povijesti Slavonije i Srijema srednjovjekovnog razdoblja te im približiti ulogu i značenje Slavonije i Srijema u tadašnjem vremenu i prostoru, analizirati izvore i literaturu koja se odnosi na promatrano razdoblje i temu.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz ovoga kolega student će moći:

 • izložiti činjenice iz povijesnih procesa Slavonije i Srijema prema ostalim okolnim područjima
 • analizirati svrhu izučavanja  povijesti  koja je utjecala na život stanovništva Slavonije i Srijema
 • objasniti razvoj nastanka županija i gradova, podrijetlo naselja, njihovu etničku strukturu i govor  te utjecaj utjecaj Đakovačke biskupije i njen značaj za stanovništvo
 • razjasniti promjene do kojih je došlo dolaskom Turaka na područje Slavonije i Srijema
 • usporediti pojedine povijesne pojave, procese i obilježja specifična za srednjovjekovnu povijest Slavonije i Srijema
 • vrednovati  najvažnije povijesne izvore i literaturu o tom razdoblju
 • objasniti političke, društvene, ekonomske, kulturne i vjerske procese u  Slavoniji i Srijemu  u srednjem vijeku

Sadržaj predmeta:

Naziv, granice te administrativno uređenje Slavonije i Srijema u srednjem vijeku. Slavonija pod Arpadovićima, Anžuvincima, Luksemburgovcima, Jagelovićima, Korvinima i Habsburgovcima. Dolazak Osmanlija i promjena etničke i vjerske strukture na selu i u gradu. Nastanak i razvoj županija (križevačka, virovitička, koprivnička,vukovarska) i gradova u Slavoniji i Srijemu (Osijek, Požega, Vukovar, Đakovo, Ilok, Našice, Valpovo, Brod, Varaždin, Koprivnica, Jastrebarsko). Slavonsko plemstvo (Gorjanski, Korogji, Odescalki, Morovićki, Alšani, Horvati, Iločki, Gisingovci, Lackovići). Crkvene prilike, nastanak Đakovačke biskipije i njen značaj. Gospodarstvo. Kulturne prilike.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna metoda Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanje, seminarsko izlaganje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava izložiti činjenice iz povijesnih procesa Slavonije i Srijema prema ostalim okolnim područjima aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, usmeni ispit
predavanje, grupna rasprava sustavno opažanje, rasprava analizirati svrhu izučavanja  povijesti  koja je utjecala na život stanovništva Slavonije i Srijema aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje, rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava objasniti razvoj nastanka županija i gradova, podrijetlo naselja, njihovu etničku strukturu i govor  te utjecaj utjecaj Đakovačke biskupije i njen značaj za stanovništvo aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje, rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava razjasniti promjene do kojih je došlo dolaskom Turaka na područje Slavonije i Srijema slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava
predavanje, grupna rasprava, seminarsko izlaganje sustavno opažanje, slušanje izlaganja, analiza literature Usporediti pojedine povijesne pojave, procese i obilježja specifična za srednjovjekovnu povijest Slavonije i Srijema aktivnost studenata na nastavi, seminarski rad, usmeni ispit
predavanje,  seminarsko izlaganje sustavno opažanje, slušanje izlaganja, analiza literature vrednovati  najvažnije povijesne izvore i literaturu o tom razdoblju aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje slušanje, izlaganje, sustavno opažanje i analiza literature objasniti političke, društvene, ekonomske, kulturne i vjerske procese u  Slavoniji i Srijemu  u srednjem vijeku aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad,  usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,2 10%
Pismeni ispit 0 60%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Seminarski rad 0,35 20%
Usmeni ispit 0,7 10%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Izrada seminarskog rada kao preduvjet za izlazak na usmeni ispit.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ocjena iz aktivnosti na nastavi A x 0,2

Ocjena iz seminarske nastave S x 0,3

Ocjena iz pismenoga/usmenoga ispita I x 0,5

(A x 0,1) + (S x 0,2) + (I x 0,7) = X (konačna ocjena)

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, izrada i usmena obrana seminarskog rada te polaganje usmenog dijela ispita.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Stanko Andrić. (2001). Potonuli svijet: rasprave o slavonskom i srijemskom srednjovjekovlju. Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonija, Srijema i Baranje, Slavonski Brod Odabrana poglavlja
 2. Scrinia Slavonica. Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonija, Srijema i Baranje, Slavonski Brod Izabrani članci
 3. Hrvoje Gračanin, Južna Panonija u kasnoj antici i ranom srednjovjekovlju (od konca 4. do konca 11. stoljeća) (Zagreb, Plejada, 2011.), odabrana poglavlja

 4. Andrić, Stanko, Sjeveroistočna Hrvatska, u: Vrijeme sazrijevanja, vrijeme razaranja – Hrvatske zemlje u kasnome srednjem vijeku (Zagreb, Matica hrvatska, 2019.), str. 255-299.

Dopunska literatura:

 1. Josip Buturac. (2004). Pisani spomenici Požege i okolice (1210.-1536.). Naklada Slap, Jastrebarsko            
 2. Josip Bösendorfer. (1994). Crtice iz slavonske povijesti. Slavonska naklada Privlačica, Vinkovci Originalno izdanje: Osijek 1910.               
 3. Nada Klaić. (1978). Pogled na razvitak srednjovjekovne Slavonije (od Ljudevita Posavskog do bune 1573. godine). (str 223-229). Arheološka istraživanja u sjeverozapadnoj Hrvatskoj; znanstveni skup, Varaždin   
 4. ve Mažuran. (1993). Srednjovjekovni i turski Osijek. HAZU                   
 5. Marija Karbić. (2013). Plemićki rod Borića bana. Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonija, Srijema i Baranje, Slavonski Brod                      
 6. //. Scrinia Slavonica. Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonija, Srijema i Baranje, Slavonski Brod Izabrani članci     
 7. Stjepan Pavičić. (1940). Vukovska župa u razvitku svog naselja od XII. do XVIII. stoljeća, dio I., knj. I.. Zagreb                   
 8. Tomislav Bali. (2014). Slavonski meandar: Prostor i pojam Slavonije u XIII. stoljeću. Srednja Europa, Zagreb                       
 9. Mladen Radić; Zvonimir Bojčić. (2004). Srednjovjekovni grad Ružica. Muzej Slavonije, Osijek                       
 10. Nada Klaić. (1983). Crtice o Vukovaru u srednjem vijeku. Gradski muzej Vukovar
 11. Andrić, Stanko, Vinkovci u srednjem vijeku (Vinkovci, 2007.)

 12. Adamček, Josip, Požega i Požeška županija u srednjem vijeku, u: Požega 1227-1984. (Požega, 1977., str. 111-120.)

 13. Adamček, Josip, Virovitica i Virovitička županija u srednjem vijeku, u: Virovitički zbornik 1234-1984. (Virovitica, 1986., str. 113-124.)

 14. Jelaš, Danijel, Gradovi donjeg međurječja Drave, Save i Dunava u srednjem vijeku (Slavonski Brod, 2020.)

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Prate se rezultati ispita i napisanih seminarskih radova za svaku generacijsku skupinu uz respektiranje mišljenja studenata o obimu i realizaciji programa, načinima realizacije te mogućnostima studenata da utječu na realizaciju. Provođenje anonimne ankete sa studentima po završetku kolegija, analiza uspješnosti studenata.

Ostale informacije:

Dostupne na web stranici Odsjeka za povijest.