Povijest naroda Jugoistočne Europe u srednjem vijeku

 

Naziv kolegija:
Povijest naroda Jugoistočne Europe u srednjem vijeku
Šifra ISVU:
174002
Šifra MOZVAG:
P303
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Njari, Denis
30
0
0
Jelaš, Danijel
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Temeljna intencija ovog predmeta jest pokazati studentima involviranost navedenog prostora u glavne socijalne, političke i gospodarske tijekove onovremene Europe, kako bi se utvrdila civilizacijska pripadnost.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • usvojiti temeljne procese nastajanja prvih slavenskih država na Balkanu, njihove značajke i razvoj do njihovog pada pod tursku vlast
 • usvojiti temeljna znanja o pojedinim zemljama srednjovjekovne jugoistočne Europe
 • objasniti društvene, političke, gospodarske, kulturne i vjerske procese na području jugoistočne Europe u srednjovjekovnom razdoblju
 • vrednovati temeljnu literaturu i izvore o tom razdoblju

Sadržaj predmeta:

Društveno-ekonomski i politički odnosi u srednjovjekovnoj povijesti naroda. Seoba Južnih Slavena. Nastanak prvih slavenskih država na Balkanu. Istočno-rimsko carstvo i Bizant u ranom srednjem vijeku. Bizant u razvijenom srednjem vijeku (od XII.-XV. vijeka). Povijest Raške i Duklje. Srbija u doba Nemanjića. Zeta u razvijenom srednjem vijeku. Bugarsko carstvo i njegovo nestajanje. Rumunjska u srednjem vijeku. Povijest Bosne u srednjem vijeku. Makedonija u ranom srednjem vijeku. Albanci u srednjem vijeku. Karantanska kneževina. Dolazak Turaka i njihova osvajanja na Balkanu. Pad južnoslavenskih zemalja pod tursku vlast. Kultura i religija na prostoru jugoistočne Eurpoe u srednjem vijeku

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna metoda Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanje, seminarsko izlaganje, grupna rasprava slušanje izlaganja, sustavno opažanje, analiza literature usvojiti temeljne procese nastajanja prvih slavenskih država na Balkanu, njihove značajke i razvoj do njihovog pada pod tursku vlast aktivnost studenta u nastavi, seminarski rad, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje, grupna rasprava slušanje izlaganja, sustavno opažanje, analiza literature usvojiti temeljna znanja o pojedinim zemljama srednjovjekovne jugoistočne Europe aktivnost studenta u nastavi, seminarski rad, usmeni ispit
predavanje, grupna rasprava slušanje izlaganja, sustavno opažanje, analiza literature, objasniti društvene, političke, gospodarske, kulturne i vjerske procese na području jugoistočne Europe u srednjovjekovnom razdoblju aktivnost studenata u nastavi, usmeni ispit
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature, vrednovati temeljnu literaturu i izvore o tom razdoblju aktivnost studenata u nastavi, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,2 10%
Pismeni ispit 0,5 60%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Seminarski rad 0,3 20%
Usmeni ispit 0,9 10%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Izrada seminarskog rada kao preduvjet za izlazak na pismeni i usmeni dio ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, izrada i izlaganje seminarskog rada te polaganje pismenog i usmenog dijela ispita.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Georgije Ostrogorski. (2006). Povijest Bizanta. Golden marketing, Zagreb          
 2. Sima Ćirković. (2008). Srbi među europskim narodima. Golden marketing, Zagreb Odabrana poglavlja   
 3. Skupina autora. (1953). Historija naroda Jugoslavije, svezak I.. Školska knjiga Odabrana poglavlja                             
 4. Borislav Grgin. (2006). Rumunjske zemlje u srednjem i ranom novom vijeku. FF press, Zagreb Odabrana poglavlja                            
 5. Milorad Pavić. (2014). Jugoistočna Europa pod osmanskom vlašću. Sveučilište u Zadru Odabrana poglavlja                          
 6. Josef Matuz. (1992). Osmansko Carstvo. Školska knjiga Odabrana poglavlja        

Dopunska literatura:

 1. Sima Ćirković. (1995). Srbi u srednjem veku. Idea Halil Inalcik. (2002). Osmansko Carstvo (klasično doba 1300.-1600.). Srednja Europa, Zagreb                      
 2. Skupina autora. (1967). Istorija Crne Gore, knjiga prva. Redakcija za istoriju Crne Gore, Titograd               
 3. Joseph von Hammer. (1979). Historija Turskog (Osmanskog) Carstva. Zagreb                     
 4. Dubravko Lovrenović. (2006). Na klizištu povijesti - Sveta kruna ugarska i Sveta kruna bosanska 1387 - 1463. Synopsis, Zagreb           
 5. Nada Klaić. (1989). Srednjovjekovna Bosna. Grafički zavod Hrvatske

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Sveučilišna anketa, analiza kvalitete izvedbe nastave.

Ostale informacije: