Povijest srednje i jugoistočne Europe u srednjem vijeku

 

Naziv kolegija:
Povijest srednje i jugoistočne Europe u srednjem vijeku
Šifra ISVU:
232110
Šifra MOZVAG:
P303
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Njari, Denis
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija osposobljavanje studenata za razumijevanje temeljnih pojmova, struktura i procesa na području jugoistočne Europe u srednjem vijeku, zatim za samostalno promišljanje o srednjovjekovnoj povijesti područja jugoistočne Europe pristupom suvremene povijesne znanosti te služenje relevantnom literaturom i izvornom građom.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • objasniti važnost i ulogu Bizantskog Carstva u određenju političkih i društvenih karakteristika regije 
 • usvojiti temeljne procese nastajanja prvih slavenskih država na Balkanu te Vlaške i Albanije, sistematizirati njihove značajke i opisati razvoj do pada pod vlast Osmanlija
 • usvojiti temeljna znanja o pojedinim zemljama srednjovjekovne jugoistočne Europe
 • objasniti društvene, političke, gospodarske, kulturne i vjerske procese na području jugoistočne Europe u razdoblju srednjega vijeka
 • vrednovati temeljnu literaturu i izvore o povijesti naroda jugoistočne literature u srednjem vijeku

Sadržaj predmeta:

1. Uvodni sat. Upoznavanje sa sadržajem kolegija, metodama rada i načinom vrjednovanja.

2. Osnovne crte razvoja ranobizantske države (324-610).

3. Justinijanova obnova i njezin slom.

4. Doseljenje Slavena na Balkanski poluotok.

5. Bizantsko Carstvo u 7. stoljeću. Heraklije.

6. Bizantsko Carstvo u 8. stoljeću.   

7. Formiranje bugarske države na Balkanu.

8.  Odnosi Bugarske i Bizanta.         

9. Bizantsko Carstvo i kristijanizacija Balkanskog poluotoka u 9. stoljeću.           

10. Bizantsko Carstvo u razvijenom srednjem vijeku          

11. Bizantsko Carstvo i Balkanski poluotok

12. Raška u ranom srednjem vijeku.

13. Srbija do Nemanjića.       

14. Srbija u doba dinastije Nemanjića.

15. Prvi kolokvij

16. Srbija u kasnom srednjem vijeku.

17. Vlaška i Moldavija u ranom srednjem vijeku

18. Rumunjske zemlje u razvijenom i kasnom srednjem vijeku.

19. Srednjovjekovna Zeta

20. Dukljansko kraljevstvo

21. Albanci u srednjem vijeku

22. Bosna u ranom srednjem vijeku

23. Bosna u razvijenom i kasnom srednjem vijeku

24. Osmanska osvajanja na Balkanskom poluotoku u srednjem vijeku.

25. Osvajanje Carigrada i pad Bizantskog Carstva

26. Vjerski odnosi na prostoru jugoistočne Europe u srednjem vijeku

27. Kulturna i materijalna baština na prostoru jugoistočne Europe u srednjem vijeku

28. Društvene strukture na području jugoistočne Europe u srednjem vijeku

29. Razlike u tumačenju i vrjednovanju procesa, osoba i događaja u različitim historiografijama jugoistočne Europe

30. Završna rasprava. Drugi kolokvij.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

predavanje, seminarsko izlaganje, grupna rasprava slušanje izlaganja, sustavno opažanje, analiza literature usvojiti temeljne procese nastajanja prvih slavenskih država na Balkanu te Vlaške i Albanije, sistematizirati njihove značajke i opisati razvoj do pada pod vlast Osmanlija aktivnost studenta u nastavi, seminarski rad, kolokviji, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje, grupna rasprava slušanje izlaganja, sustavno opažanje, analiza literature usvojiti temeljne procese nastajanja prvih slavenskih država na Balkanu te Vlaške i Albanije, sistematizirati njihove značajke i opisati razvoj do pada pod vlast Osmanlija
objasniti društvene, političke, gospodarske, kulturne i vjerske procese na području jugoistočne Europe u razdoblju srednjeg vijeka
aktivnost studenta u nastavi, seminarski rad, kolokviji, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, grupna rasprava slušanje izlaganja, sustavno opažanje, analiza literature, objasniti društvene, političke, gospodarske, kulturne i vjerske procese na području jugoistočne Europe u razdoblju srednjega vijeka
razumjeti razlike u tumačenju i vrjednovanju procesa, osoba i događaja u različitim historiografijama jugoistočne Europe
aktivnost studenata u nastavi, kolokviji, pismeni ispit,  usmeni ispit
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature, vrjednovati temeljnu literaturu i izvore o povijesti naroda jugoistočne literature u srednjem vijeku aktivnost studenata u nastavi, kolokviji, pismeni ispit, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,2 10%
Pismeni ispit 0,5 60%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Seminarski rad 0,3 20%
Usmeni ispit 0,9 10%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Izrada seminarskog rada i položen pismeni ispit preduvjet su za izlazak usmeni dio ispita. Pismeni se dio ispita može položiti i tijekom nastave, putem dvaju kolokvija.

Primjer izračunavanja ocjene:

Student treba položiti dva kolokvija i napisati seminarski rad kako bi mogao pristupiti usmenom ispitu. Iz kolokvija i pismenoga ispita se ne dobiva brojčana ocjena. Na konačnu ocjenu utječu sljedeći elementi: ocjena iz seminarskoga rada, aktivnost na nastavi i usmeni ispit.

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Dostupne na web stranici Odsjeka za povijest. 

 

 

Obavezna literatura:

 1. Georgije Ostrogorski. (2006). Povijest Bizanta. Golden marketing, Zagreb          
 2. Sima Ćirković. (2008). Srbi među europskim narodima. Golden marketing, Zagreb Odabrana poglavlja                               
 3. Borislav Grgin. (2006). Rumunjske zemlje u srednjem i ranom novom vijeku. FF press, Zagreb Odabrana poglavlja                                                          
 4. Peter Štih, Vasko Simoniti, Slovenska povijest do prosvjetiteljstva, MH, Zagreb, 2004., odabrana poglavlja
 5.  Michal Tymowski, Kratka povijest Poljske, MH, Zagreb, 1999., odabrana poglavlja
 6.  Ivan Rada, Povijest Češke, Sandorf, Zagreb, 2014., odabrana poglavlja
 7.  Laslo Kontler, Povijest Mađarske, Srednja Europa, Zagreb, 2007., odabrana poglavlja

Dopunska literatura:

 1. Sima Ćirković. (1995). Srbi u srednjem veku. Idea Halil Inalcik. (2002). Osmansko Carstvo (klasično doba 1300.-1600.). Srednja Europa, Zagreb                      
 2. Skupina autora. (1967). Istorija Crne Gore, knjiga prva. Redakcija za istoriju Crne Gore, Titograd               
 3. Joseph von Hammer. (1979). Historija Turskog (Osmanskog) Carstva. Zagreb                     
 4. Dubravko Lovrenović. (2006). Na klizištu povijesti - Sveta kruna ugarska i Sveta kruna bosanska 1387 - 1463. Synopsis, Zagreb           
 5. Nada Klaić. (1989). Srednjovjekovna Bosna. Grafički zavod Hrvatske
 6. Josef Matuz, Osmansko Carstvo.Školska knjiga Odabrana poglavlja
 7. Milorad Pavić. (2014). Jugoistočna Europa pod osmanskom vlašću. Sveučilište u Zadru Odabrana poglavlja  
 8. Skupina autora. (1953). Historija naroda Jugoslavije, svezak I.. Školska knjiga Odabrana poglavlja

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Sveučilišna anketa, analiza kvalitete izvedbe nastave.

Ostale informacije: