Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku

 

Naziv kolegija:
Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku
Šifra ISVU:
174000
Šifra MOZVAG:
P103
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Njari, Denis
0
0
0
Jelaš, Danijel
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznavanje s najranijom poviješću i kulturom Hrvata, genezom nastanka prvih kneževina, teorijama o podrijetlu Hrvata, uvjetima u kojima su se naselili i stvorili jezgru najranije države. Razmatranje periodizacije hrvatske povijesti (kneževine i kraljevine): sličnosti i razlike. Pokazati značaj i ulogu hrvatske države na prostorima ostalih južnoslavenskih zemalja u ranom srednjem vijeku.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • objasniti temeljne pojmove o položaju hrvatskog naroda u ovom razdoblje hrvatske povijesti
 • objasniti kronologiju i povijesne procese toga razdoblja
 • vrednovati  najvažnije povijesne izvore i literaturu o tom razdoblju
 • objasniti političke, društvene, kulturne i ekonomske procese u hrvatskim zemljama u ranom srednjem vijeku
 • objasniti temeljne procese o podrijetlu i vremenu naseljavanja i pokrštavanja Hrvata te razvoju u vrijeme narodnih vladara
 • usporediti pojedine povijesne pojave i procese specifične za povijest hrvatskog ranog srednjeg vijeka

Sadržaj predmeta:

Periodizacija povijesti Hrvata u srednjem vijeku,izvori i literatura; Teorije o podrijetlu i vremenu naseljavanja i pokrštavanja Hrvata; Prvi knezovi iz narodne dinastije; Hrvatska kraljevina; Crkvene i vjerske prilike u hrvatskim zemljama u ranom srednjem vijeku; Povijest Istre i njene značajke u ranom srednjem vijeku; Povijest Neretljanske oblasti (Humske zemlje i Travunije); Crkveni raskol i položaj hrvatskih zemalja u tom fenomenu.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna metoda Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava objasniti temeljne pojmove o položaju hrvatskog naroda u ovom razdoblje hrvatske povijesti Aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, grupna rasprava sustavno opažanje, slušanje izlaganja objasniti kronologiju i povijesne procese toga razdoblja  Aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje,  seminarsko izlaganje sustavno opažanje, slušanje izlaganja, analiza literature vrednovati  najvažnije povijesne izvore i literaturu o tom razdoblju Aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje,  seminarsko izlaganje sustavno opažanje, slušanje izlaganja, analiza literature objasniti političke, društvene, kulturne i ekonomske procese u hrvatskim zemljama u ranom srednjem vijeku Aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, grupna rasprava analiza literature, sustavno opažanje i rasprava objasniti temeljne procese o podrijetlu i vremenu naseljavanja i pokrštavanja Hrvata, te razvoju u vrijeme narodnih vladara Aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, grupna rasprava, seminarsko izlaganje sustavno opažanje, slušanje izlaganja, analiza literature usporediti pojedine povijesne pojave i procese specifične za povijest hrvatskog ranog srednjeg vijeka Aktivnost studenta u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,15 0%
Pismeni ispit 0,9 0%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Seminarski rad 0,5 0%
Usmeni ispit 1,25 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Izrada seminarskog rada kao preduvjet za izlazak na pismeni i usmeni ispit

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, izrada i obrana seminarskog rada te polaganje pismenog i usmenog dijela ispita.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Nada Klaić. Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku. Zagreb: Školska knjiga, 1975, str.: 3-52
 2. Nova zraka u europskom svjetlu: Hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku (oko 550 − oko 1150. Ur. Zrinka Nikolić Jakus. Zagreb: Matica Hrvatska, 2015, str. 3-158; 173-236; 273-322; 345-478

Dopunska literatura:

 1. Povijest Hrvata: Prva knjiga: Srednji vijek. Ur. Franjo Šanjek. Zagreb: Školska knjiga, 2003.
 2. Ivo Goldstein. Hrvatski rani srednji vijek. Zagreb: Novi liber, 1995.
 3. Neven Budak. Prva stoljeća Hrvatske. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 1994.
 4. Tomislav Raukar, Hrvatsko srednjovjekovlje: prostor ljudi, ideje. Zagreb, Školska knjiga, 1997.
 5. Izvori za hrvatsku povijest I.Prir. Nada Klaić. Zagreb: Školska knjiga, 1955.
 6. Neven Budak, Tomislav Raukar. Hrvatska povijest srednjeg vijeka. Zagreb: Školska knjiga, 2006, str.: 37-74.
 7. Ferdo Šišić. Povijest Hrvata u doba narodnih vladara. Zagreb: Matica hrvatska, 1990.
 8. Etnogeneza Hrvata. Ur. Neven Budak. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, Zavod za hrvatsku povijest FFZG, 1995.
 9. Neobvezna poglavlja u navedenim knjigama pod obveznom literaturom.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: