Povijest plovidbe

 

Naziv kolegija:
Povijest plovidbe
Šifra ISVU:
174123
Šifra MOZVAG:
IP21
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Đukić, Zlatko
15
0
0
Fremec, Ivan
0
0
15
Fremec, Ivan
0
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Povijesno prikazati sve aspekte medicine starih civilizacija u svijetu i naglasiti pozornost na malu i nepotpunu istraženost tematike

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz ovog kolegija student će moći:

 • vrednovati  čovjeka i razloge njegove plovidbe
 • identificirati činjenice na dostignuća povijesnih znanosti u ovom području
 • analizirati različita povijesno-pravna rješenja u starovjekovnoj plovidbi
 • opisati antičke svećeničke kolegije i ostale funkcije vezane uz obrede i vjerovanja

Sadržaj predmeta:

Povijest plovidbe staroga vijeka, čovjek i razlozi njegove plovidbe, pregled astronomskih, zemljopisnih i kartografskih znanja, terestrička i astronomska navigacija, prvi pomorski priručnici (peljari) i starovjekovna znanja o pomorskoj meteorologiji, brodska organizacija, luke i lučki uređaji, analiza razvitka brodarstva i brodogradnje tijekom starog vijeka,  starovjekovna plovidba u Mezopotamiji i Egiptu, feničko pomorstvo, grčka i rimska navigacija, plovidbene djelatnosti u zakonicima staroga vijeka.

Terenska nastava u pomorske muzeje u Piranu, Rijeci,, Zadru, Biogradu, Splitu, Orebiću, Dubrovniku i Kotoru. Planirano je u jednom tjednu nastave obići muzeje. Do dva sata nastave u svakom muzeju.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna metoda  Aktivnost studenta  Ishod učenja Metoda procjene
predavanje
 
slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, pisanje seminarskog rada i izlaganje vrednovati  čovjeka i razloge njegove plovidbe, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad
analiza vizualnih i video sadržaja sustavno opažanje i zaključivanje, samostalna analiza literature identificirati činjenice na dostignuća povijesnih znanosti u ovom području; pismeni ispit
seminarski rad
aktivnost na nastavi
Rasprava uspoređivanje primjera i zaključivanje,
aktivno sudjelovanje u raspravi
analizirati različita povijesno-pravna rješenja u starovjekovnoj plovidbi; pismeni ispit
seminarski rad
aktivnost na nastavi
predavanje
seminarsko izlaganje
razgovor
 
slušanje izlaganja
razgovor
izrada seminarskog rada
izrada prezentacije
izlaganje
samostalna uporaba literature
protumačiti  razvitak brodarstva i brodogradnje tijekom starog vijeka; aktivnost na nastavi
pismeni ispit
usmeni ispit
seminar
 

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 0,5 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Seminarski rad 0,25 0%
Usmeni ispit 0,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Samostalno korištenje i analiza literature, pisanje seminara i usmeno izlaganje.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje i pozorno praćenje nastave te  polaganje završnog ispita.

 

 

Obavezna literatura:

 1. V. Brajković, Razvoj pomorskog prava na našoj obali, Pomorski zbornik, sv. I (ed. JAZU), Zagreb, 1962, str. 439-447.
 2. B. Kojić, Značenje Jadranskog mora kao svjetskog plovnog puta, Pomorski zbornik, sv. 5, Zadar, 1967, str. 1-30.
 3. B. Kojić, Brodogradnja na istočnom Jadranu kroz vjekove, Pomorski zbornik, sv. I (ed. JAZU), Zagreb, 1962, str. 67-111.
 4. B. Kojić, – R. Barbalić, Ilustrirana povijest jadranskog pomorstva, Zagreb, 1975.
 5. M. Kozličić, Hrvatsko brodovlje. Croatian Shipping. Le navi croate, Split - Zagreb, 1993.
 6. M. Višić, Zakonici drevne Mesopotamije, Sarajevo, 1989.

Dopunska literatura:

 1. A. Hribar, Pregled razvitka pomorskog prava, Pomorski zbornik, sv. 3, Zadar, 1965, str. 465-538.
 2. B. Kesić, Zaštita zdravlja u pomorskom saobraćaju nekad i danas, Pomorski zbornik, sv. I. (ed. JAZU), Zagreb, 1962, str. 373-390.
 3. M. Kozličić, Historijska geografija istočnog Jadrana u starom vijeku, Split, 1990.
 4. M. Kozličić, Obalna linija istočnog Jadrana u antici, Latina et Graeca, sv. 28, Zagreb, 1986, str. 17-38.
 5. G. Novak, Naše more, Zagreb, 1932.
 6. B. Poparić, Pregled povijesti pomorstva, sv. 1-2, Zagreb, 1932-1933.
 7. A. Romac, Rimsko pravo, Zagreb 1989. i druga izdanja
 8. H. Tartalja, Brodske ljekarne, Pomorski zbornik, sv. 16, Rijeka, 1978, str. 351-362.
 9. R. Vidović, Pomorski rječnik, Split, 1984.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije:

Institucionalni način praćenja kvalitete (anketa).