Grci na istočnom Jadranu

 

Naziv kolegija:
Grci na istočnom Jadranu
Šifra ISVU:
43218
Šifra MOZVAG:
IP05
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Đukić, Zlatko
0
0
0
Bušić, Krešimir
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

 • pružiti studentima relevantne elemente o ranim kontaktima egejskoga i jadranskoga prostora
 • upoznati studente o dolasku Grka na Jadran i njihovoj kolonizaciji te utjecaju na kulturne i društvene prilike kod starosjedilačkoga jadranskoga (ilirskoga) stanovništva.

Ishodi učenja:

Nakon odslušana kolegija student će moći:

 • prepoznati procese koji su doveli do konatakata istočnojadranske obale s mediteranskim svijetom
 • rastumačiti dinamiku odnosa grčkih i grčko-helenističkih te italskih elemenata s prapovijesnim, domorodačkim zajednicama na istočnom Jadranu
 • analizirati bitne komponente u stvaranju rane antike te, u tom smislu, prosuditi značenje i važnost utemeljenja grčkih kolonija na Jadranu.
 • važnost utemeljenja grčkih emporija na jadranu

Sadržaj predmeta:

Kolegij posebno obrađuje sljedeće:

 • Grčka kolonizacija istočnog Jadrana s nekoliko najznačajnijih naseobina, kolonija (Issa, Pharos, Korkyra, Epidamnos) zatim faktorija, emporija i mjesta sa značajnijim ostatcima grčke i grčkohelenističke kulture (Narona, Salona, Tragurion, Epetion, Daorson (Gradina u Ošanićima)
 • Teritorijalno-administrativna ogranizacija grčkih kolonija na Jadranu, privredna djelatnost; odnos sa starosjedilačkim zajednicama; religijski sinkretizam.
 • Antički povijesni izvori o prisustvu Grka na istočnom Jadranu

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna metoda Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanje, seminarsko izlaganje, grupna nastava slušanje izlaganja, analiza literature, sustavno opažanje prepoznati procese koji su doveli do kontakata istočnojadranske obale s mediteranskim svijetom aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje, grupna nastava slušanje izlaganja, analiza literature, sustavno opažanje rastumačiti dinamiku odnosa grčkih i grčko-helenističkih te italskih elemenata prapovijesnim , domorodačkim zajednicama na istočnom Jadranu aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje, grupna nastava slušanje izlaganja, analiza literature, sustavno opažanje analizirati bitne komponente u stvaranju rane antike aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje, grupna nastava slušanje izlaganja, analiza literature, sustavno opažanje prosuditi značenje i važnost utemeljenja grčkih emporija na jadranu aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,1 0%
Kontinuirana provjera znanja 0,2 0%
Pismeni ispit 0,375 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Seminarski rad 0,2 0%
Usmeni ispit 0,375 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Rad studenata vrednovat će se na sljedeći način:

 • Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi  – 10% bodova
 • Seminarski rad – 20% bodova
 • Pismeni ispit (prvi i drugi kolokvij) – 30% bodova
 • Usmeni ispit – 40% bodova

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 • Pohađati nastavu (predavanja, seminari)
 • Pristupiti provjeri znanja (kolokviji, usmeni ispit)
 • Izraditi seminar

 

 

Obavezna literatura:

 1. M. Suić, Antički grad na istočnom Jadranu. - Zagreb 2003.
 2. N. Cambi, Antika. Povijest umjetnosti u Hrvatskoj. - Zagreb 2002., 7-47.
 3. Zbornik, Grčki utjecaj na istočnoj obali Jadrana. – Književni krug, Split 2002.
 4. Grupa autora, Antički Grci na tlu Hrvatske, Katalog izložbe-Klovićevi dvori, Zagreb 2002.
 5. B. Kirigin, Issa-Grčki grad na Jadranu-Matica hrvatska, Zagreb, 1996.
 6. M. Zaninović, Pharos od polisa do municipija-Arheološki radovi i rasprave 11, Zagreb, 1988.

Dopunska literatura:

 1. S. Cace, Prilozi raspravi o osnivanju grčkih naseobina na Jadranu u 4. stoljeću pr. Kr.. - Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru 33 (20), Zadar 1993/1994, 33-54.
 2. M. Suić, Istočna jadranska obala u Pseudo Skilakovu Periplu. - Rad JAZU, 306, Zagreb1955.
 3. G. Novak, Stari Grci na Jadranskom moru. - Rad JAZU 322, Zagreb 1961.
 4. B. Gabričević, Narona i Grci. -  U: Dolina rijeke Neretva od prethistorije do ranog srednjeg vijeka, Izdanja Hrvatskoga arheološkog društva  5, Split 1980, 161-167.
 5. D. Rendić Miočević, Iliri i antički svijet. - Književni krug, Split 1989.
 6. M. Zaninović, Od Helena do Hrvata. - Zagreb 1996.
 7. B. Kirigin, Issa, grčki grad na Jadranu. - Zagreb 1996.
 8. J. Brunšmid, Natpisi i novac grčkih gradova u Dalmaciji. – Književni krug, Split 1998.
 9. A. Jurić, Grčka od mitova do antičkih spomenika-Andromeda, Rijeka, 2001..
 10. M. Miličević-Brdač, Grci na Crnom moru-ŠK, Zagreb 2004.
 11. M. Sanader, Antički gradovi u Hrvatskoj-ŠK, Zagreb, 2009.
 12. P. Petit, A. Laronde, Helenistička civilizacija, Zagreb, 2009.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: