Suvremeni američki ženski pisci

 

Naziv kolegija:
Suvremeni američki ženski pisci
Šifra ISVU:
50633
Šifra MOZVAG:
EL016
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Runtić, Sanja
45
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Detaljnim čitanjem nekih od najpopularnijih američkih romana ženskih autora dvadesetog stoljeća studenti će se upoznati s osnovnim tematskim obilježjima ženskog pisma i razvojem ženske književne tradicije. Ciljevi i metode feminističke kritike razmatrat će se kroz pitanja kao što su ženska estetika, alteritet, žudnja, ludilo, „potraga“ za identitetom, autobiografija i ideologija. Studente će se poticati na promišljanje mogućnosti novih čitanja ženskih tekstova nastalih na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće koji su svojedobno doživjeli žestoku kritiku i nerazumijevanje od strane svojih suvremenika. Ti će se tekstovi potom usporediti s nekim novijim postmodernim romanima s obzirom na teme, stil i interpretativne mogućnosti. Posebna će se pozornost posvetiti strategijama kojima ovi tekstovi razotkrivaju binarne paradigme identiteta, kako roda tako i rase, kao i neke od predrasuda prisutne u suvremenom američkom društvu.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • imenovati neke od najznačajnijih američkih spisateljica 20. stoljeća
 • objasniti glavne odrednice ženskog pisma kao što su konstruiranost ženskog subjekta, odnos roda i prikazivačkih konvencija te utjecaj politike i ideologije na oblikovanje ženskog identiteta
 • interpretirati ženske tekstove iz različitih razdoblja
 • pokazati poznavanje osnovnih obilježja poetike postmodernizma i suvremene feminističke kritike
 • primijeniti sposobnosti književno-kritičkog promišljanja i detaljnog čitanja pri interpretaciji književnih djela
 • primijeniti vještine usmene prezentacije i analitičke rasprave
 • primijeniti stečeno kulturološko i književno-teorijsko znanje te analitičke i retoričke vještine pri samostalnoj izradi pisanih radova koristeći MLA stil dokumentiranja.
 • usporediti i povezati dominantne društvene, kulturne i estetske trendove određenog razdoblja američke povijesti s obilježjima književnih djela američkih spisateljica
 • kritički pristupiti nejednakostima i predrasudama još uvijek prisutnima u suvremenom društvu na koje upućuju književna djela američkih spisateljica
 • prihvatiti i provoditi etička načela pri izradi pisanih radova te vrednovati stručnu i znanstvenu literaturu
 • promicati temeljna demokratska načela tolerancije, rodne i rasne ravnopravnosti te reagirati protiv svih oblika diskriminacije kojima se narušavaju temeljna ljudska prava
 • promicati moralno i odgovorno društveno ponašanje.

Sadržaj predmeta:

Obrađuju se sljedeća djela:

 1. Charlotte Perkins Gilman: "The Yellow Wallpaper"
 2. Kate Chopin: The Awakening (1889) and selected stories
 3. Joyce Carol Oates: Them (1969)
 4. Joanna Russ: The Female Man (1975)
 5. Maxine Hong Kingston: The Woman Warrior (1976)
 6. Toni Morrison: Song of Solomon (1977)
 7. Leslie Marmon Silko: Storyteller (1981)
 8. Alice Walker: The Color Purple (1982)
 9. Amy Tan: The Joy Luck Club (1990)

Vrste izvođenja nastave:

predavanja

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,4 0%
Kontinuirana provjera znanja 0,5 0%
Pismeni ispit 1 0%
Pohađanje nastave 1,1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Od studenata se na svakom satu očekuje aktivno sudjelovanje u raspravi o unaprijed pročitanim tekstovima (20%), što uz dva pisana kolokvija (80%) čini konačnu ocjenu. Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 60 ocjenskih bodova ili 60% ocjene.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Gilbert, Sandra M., and Susan Gubar. The Norton Anthology of Literature by Women. New York - London: Norton & Company, 1985.
 2. hooks, bell. Black Looks: Race and Representation. Boston: South End P, 1992. –"Introduction", poglavlje 4
 3. Peterson, Nancy H. Against Amnesia: Contemporary Women Writers and the Crisis of Historical Memory. Philadelphia: U of Pennsylvania P, 2001. – poglavlje 1
 4. Rich, Adrienne. “When We Dead Awaken: Writing as Re-Vision.” College English (1972): 34.1: 18-30.
 5. Woolf, Virginia. A Room of One's Own. Harcourt Brace Jovanovich, Inc. 1929. – poglavlje 3
 6. Runtić, Sanja. Vrijeme Buđenja: (De)konstrukcija ženskog subjektiviteta u američkoj fikcionalnoj prozi na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Osijek: Filozofski fakultet, 2019. – poglavlja 1, 2, 3, 4
 7. Zinn, Howard. A People's History of the United States: 1492 to Present. New York: Harper Collins, 2003. – poglavlja  6, 17, 18, 19

Dopunska literatura:

 1. Bloom, Harold, ed. Amy Tan's the Joy Luck Club (Bloom's Modern Critical Interpretations). New York: Bloom's Literary Criticism, 2009. – odabrani dijelovi
 2. Bloom, Harold, ed. Toni Morrison's The Bluest Eye. New York: Bloom's Literary Criticism, 2009.
 3. Dijkstra, Bram. Idols of Perversity: Fantasies of Feminine Evil in Fin-de-Siècle Culture. Oxford: Oxford University Press, 1986. – odabrani dijelovi
 4. Donnelly, Mary. Alice Walker: The Color Purple and Other Works. New York: Marshall Cavendish Benchmark, 2010. – stranice: 9-49, 73-109.
 5. Gilbert, Sandra M., and Susan Gubar. The Madwoman in the Attic. 1979. New Haven and London: Yale University Press, 1984. – odabrana poglavlja
 6. Gillespie, Carmen, ed. Critical Companion to Toni Morrison: A Literary Reference to Her Life and Work. New York: Facts On File, 2008. – stranice: 19-46, 241-253
 7. Tally, Justine, ed. The Cambridge Companion to Toni Morrison. New York: Cambridge University Press, 2007. – stranice: 11-26, 92-101, 125-139

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: