Suvremeni engleski jezik VI

 

Naziv kolegija:
Suvremeni engleski jezik VI
Šifra ISVU:
174023
Šifra MOZVAG:
ENG603
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Čačija, Romana
0
60
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija usavršavanje znanja engleskog jezika unaprjeđivanjem vještina čitanja, pisanja, slušanja i govorenja s naglaskom na razvijanju vokabulara te proširivanju znanja o određenim jezičnim strukturama s posebnom pozornošću na do tada obrađenim gramatičkim temama.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

 • precizno odrediti teme, mišljenja i stavove iznesene u usmenom i pisanom obliku čitajući autentične članke i slušajući izvorne govornike
 • primijeniti stečene jezične kompetencije na sintaktičkoj, leksičkoj i pragmatičkoj razini u usmenom i pisanom izražavanju
 • sudjelovati u raspravi, argumentirano braneći svoje mišljenje te pažljivo slušati suprotno mišljenje
 • fleksibilno i učinkovito koristiti osnovne komunikacijske vještine, uključujući skupinski rad, izražavanje vlastitog stava kroz slaganje/neslaganje, aktivno slušanje i impromptu govor
 • sažimati, sintetizirati i parafrazirati autentične tekstove i izvore u pisanom i usmenom obliku
 • prepoznati, analizirati i ispraviti pogreške u pisanju, vokabularu i gramatici
 • uočiti, analizirati i ispraviti vlastite pogreške
 • samostalno pretraživati referentnu literaturu.
 • samostalno istraživati te pisano i usmeno prezentirati zadane i odabrane teme

Sadržaj predmeta:

U kolegiju Suvremeni engleski jezik VI. obrađuju se cjeline koje se temelje na određenoj temi i sadržavaju određeni vokabular i jezične strukture te širok raspon vještina. Studenti čitaju i analiziraju raznovrsne autentične tekstove, uključujući izvatke iz knjiga, dnevnih novina i časopisa, slušaju intervjue s izvornim govornicima engleskog jezika te usmeno i pisano obrađuju zadane teme. Povrh toga studenti čitaju knjigu po vlastitom izboru te usmeno i pisano izlažu vlastito mišljenje u vidu književne kritike i razmjenjuju mišljenja o pročitanim knjigama.

Naglasak je na usavršavanju komunikacijskih vještina. Intenzivno se radi na daljnjem uvježbavanju gramatičkih struktura primjerenih razini kolegija te na značajnom proširenju vokabulara kako bi se dosegnula razina fleksibilnog i učinkovitog korištenja jezika u raznim društvenim situacijama. Obuhvaćen je širok raspon tema od aktualnih događaja do tema iz primarne i sekundarne literature. Naglasak je na analizi konteksta uporabe određenih riječi i kolokacija te naprednoj uporabi idioma.

Na individualnim konzultacijama prati se napredovanje studenata u učenju jezika i daju im se upute za samostalni rad.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA METODA PROCJENE
 • zadatak čitanja i slušanja
 • analiza primjera
 • analiza video i audio materijala
 • analiza primjera i uvježbavanje
 • sustavno opažanje modela
 • čivanje
 •  
 • primijeniti stečene jezične kompetencije na sintaktičkoj, leksičkoj i pragmatičkoj razini u usmenom i pismenom izražavanju
 • aktivnost studenata u nastavi
 • kolokvij i pismeni ispit
 •  
 • zadatak čitanja i slušanja
 • analiza primjera
 • sustavno opažanje modela
 •  
 • aktivno sudjelovanje
 • analizirati sociolingvističku i sociokulturnu stvarnost suvremenog engleskog jezika
 • aktivnost studenata u nastavi
 • rasprave
 • kolokvij i pismeni ispit
 • čko učenje
 •  
 • grupna rasprava
 • aktivno sudjelovanje
 •  
 • opažanje
 • primijeniti sociokulturne kompetencije u raspravama o kulturi i civilizaciji naroda engleskog govornog područja
 •  
 • kratki pismeni zadaci
 • kolokvij i pismeni ispit
 • izlaganje, zadatak čitanja
 • analiza primjera
 • analiza video i audio materijala
 • sustavno opažanje modela
 • čivanje
 •  
 • žbanje
 • na temelju opaženih raznolikosti točno primijeniti varijante engleskog jezika s naglaskom na vokabular
 • aktivnost studenata u nastavi
 •  
 • pismeni ispit
 • grupna rasprava
 •  
 • sustavno opažanje modela
 • aktivno sudjelovanje
 • sudjelovati u raspravi argumentirano braneći svoje mišljenje
 • aktivnost studenata u nastavi
 • samostalno istraživanje
 •  
 • samostalni istraživački zadatak
 • usmeno izlaganje
 • slušanje izlaganja
 • pismeno izražavanje
 • samostalno usmeno i pismeno obrazložiti stav o kompleksnoj temi
 • samostalno istraživanje
 •  
 •  

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Usmeni ispit, Usmeno izlaganje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 30%
Kontinuirana provjera znanja 1 20%
Pismeni ispit 0,25 20%
Pohađanje nastave 1,25 0%
Usmeni ispit 0,125 20%
Usmeno izlaganje 0,125 10%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna ocjena sastoji se od rezultata 4 kviza, jednog pismenog ispita, ocjene usmenog izlaganja i aktivnog sudjelovanja u nastavi

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje na satu, pisanje domaćih zadaća i kvizova, usmena izlaganja, grupni projekti, polaganje pismenih ispita (prag prolaznosti: 70%).

 

 

Obavezna literatura:

Studenti na satu dobivaju relevantne materijale (autentične tekstove i izvatke iz knjiga, dnevnih novina, i časopisa, interneta i ostalih medija).

Ostali izvori su odabrani dijelovi iz:

 1. Alexander, L. G. Right Word Wrong Word. Harlow: Longman, 1997.
 2. Graver, B. D. Advanced English Practice. Oxford: Oxford University Press, 1987.
 3. Gude, K. Proficiency Masterclass. Oxford: Oxford University Press, 1994.
 4. McCarthy, M., and F. O’Dell. English Vocabulary in Use, Advanced; Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
 5. New Oxford American Dictionary by Oxford University Press. NY: Oxford U Press, 2010.
 6. Side, R., and G. Wellman. Grammar and Vocabulary for CAE and CPE. Harlow: Longman, 1999.
 7. Thomas, B. J. Advanced Vocabulary and Idiom. Harlow: Longman, 1995.
 8. Vince M. Advanced Language Practice. London: Macmillan Heinemann, 1998.
 9. Wellman, G. The Heinemann English Wordbuilder. Oxford: Heinemann, 1992.

Dopunska literatura:

 1. Gaines, B. K. Idiomatic American English. New York: Kodansha Int. Ltd., 1990.
 2. Hewings, M. Advanced Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
 3. Jones, L. New Progress to Proficiency. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
 4. Wright. J. Idioms Organizer Language Teaching Publications. London: Commercial Colour Press, 1999.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta

Ostale informacije: