Mitologija

 

Naziv kolegija:
Mitologija
Šifra ISVU:
149177
Šifra MOZVAG:
EL096
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g., 2.g., 3.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Berić, Borislav
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je ovog predmeta studente upoznati sa studijem mitologije, kao i s njezinim društvenim i književnim funkcijama. Kolegij razmatra različite pristupe proučavanju mitologije, od paradigmatskih do onih koji zastupaju radikalnu tipologiju. Upoznavanje studenata s tekstovima iz mezopotamske i grčko-rimske književnosti pridonijet će i njihovom boljem razumijevanju engleske književnosti i kulture.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

 • demonstrirati sposobnosti književno-kritičkog promišljanja i interpretacije pročitanih književnih djela
 • povezati dominantne kulturne trendove i događaje s obilježjima književnih djela nastalim u određenom razdoblju
 • staviti u odnos različite strategije za proučavanje mitologije i pojedine mitove
 • vrednovati funkcije mitologije u književnosti i društvu
 • prihvatiti i slijediti etičke norme pri izradi pisanih radova
 • samostalno istraživati i napisati seminarski rad po smjernicama preporučenog stila dokumentiranja te pritom demonstrirati vještine usmenog i pisanog izražavanja na engleskom jeziku, retoričke vještine argumentacije, oblikovanja teze rada i analize književnih tekstova u diskursu humanistike.

Sadržaj predmeta:

Predmet se bavi razvojem pojedinih vrsta mitova (od ritualnih i etioloških do eshatoloških) od mezopotamske i grčko-rimske do engleske mitologije. Tekstovi uključuju Ep o Gilgamešu, Bibliju, Ilijadu, Ovidove Metamorfoze te srednjovjekovnu englesku dramu i poeziju.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Esej, Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,1 0%
Esej 0,5 0%
Kontinuirana provjera znanja 0,3 0%
Pismeni ispit 1 0%
Pohađanje nastave 1,1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna ocjena sastoji se od rezultata jednog pismenog ispita tijekom semestra (30%), završnog pismenog ispita (30%) i jednog pismenog rada tijekom semestra (30%). Preostalih 10% je ocjena nekoliko kraćih testova i sudjelovanja u nastavi

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 • redovito pohađanje nastave
 • čitanje zadanih tekstova
 • aktivno sudjelovanje u raspravi
 • pisanje ispita i izrada pismenog rada u zadanim rokovima

 

 

Obavezna literatura:

 1. The Iliad of Homer. Trans. Richmond Lattimore. Chicago & London: U of Chicago P, 1951.
 2. Myths from Mesopotamia. Ed. Stephanie Dalley. Oxford: Oxford UP, 1998.
 3. The Norton Anthology of English Literature. 9th ed. Vol. I. Edited by M. H. Abrams and Stephen Greenblatt. New York : Norton, 2012.
 4. Ovid. Metamorphoses. Trans. Stanley Lombardo. Indianapolis: Hackett, 2010.

Dopunska literatura:

 1. Fantham, Elaine. Ovid’s "Metamorphoses”. Oxford: Oxford UP, 2004.
 2. King, Katherine Callen. AncientEpic. Oxford: Wiley-Blackwell, 2009.
 3. Powell, Barry B. Homer. Oxford: Blackwell, 2004.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: