Popularna književnost

 

Naziv kolegija:
Popularna književnost
Šifra ISVU:
166726
Šifra MOZVAG:
EL102
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g., 2.g., 3.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Oklopčić, Biljana
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija promišljanje popularne književnosti i njezina mjesta u suvremenoj kulturi. Uvid u popularne žanrove studentice i studente upoznat će sa suvremenim teorijama popularnog.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

 • definirati opća obilježja popularnih žanrova i popularne kulture;
 • prepoznati i objasniti razliku između popularne i visoke književnosti na kvalitativnoj osnovi;
 • prepoznati i objasniti moguće sličnosti između popularne i visoke književnosti;
 • raspravljati o prikazu klasnog, rodnog, rasnog i kulturnog identiteta u popularnoj književnosti;
 • provoditi načela rasne/etničke ravnopravnosti i jednakosti spolova te reagirati protiv svih oblika diskriminacije kojima se narušavaju navedena i sva druga temeljna ljudska prava;
 • analizirati djela popularne književnosti koristeći suvremene teorije popularnog;
 • razvijati vještine književno-kritičkog pisanog i usmenog izražavanja u okvirima tematike zadane kolegijem;
 • provesti istraživanje i napisati rad prihvaćajući moralna i etička načela.

Sadržaj predmeta:

Kolegij proučava žanrove koji su dio popularne kulture: science fiction, romance, mystery, fantasy, western i horror te ekranizirane verzije istih. Njihovo će se promišljanje u okviru kolegija temeljiti na sljedećim elementima: (1) trendovima i zahtjevima tržišta koji spomenute žanrove čine popularnima (ili nepopularnima); (2) njihovoj pripadnosti niskoj tj. visokoj kulturi ili njihovoj smještenosti između visoke i niske kulture te (3) njihovoj (de)konstrukciji klasnih, rodnih, rasnih i kulturnih identiteta.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna metoda Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
 • predavanje
 • seminarska nastava
 • grupna rasprava
analiza video-materijala i pedagoške dokumentacije
 • slušanje izlaganja
 • čitanje i analiza literature
 • pisanje
rasprava
definirati opća obilježja popularnih žanrova i popularne kulture
 • pismeni ispiti
 • kvizovi
aktivnost studenata u nastavi
 • predavanje
 • seminarska nastava
grupna rasprava
 • slušanje izlaganja
 • čitanje i analiza literature
 • pisanje
 • izlaganje
 • rasprava
sustavno opažanje i zaključivanje
objasniti razliku između popularne i visoke književnosti na kvalitativnoj osnovi
 • pismeni ispiti
 • pismeni rad
 • usmeno izlaganje
aktivnost studenata u nastavi
 • predavanje
 • seminarska nastava
 • grupna rasprava
 • slušanje izlaganja
 • čitanje i analiza literature
 • pisanje
 • izlaganje
 • rasprava
sustavno opažanje i zaključivanje
uočiti moguće sličnosti između popularne i visoke književnosti
 • pismeni ispiti
 • pismeni rad
 • usmeno izlaganje
aktivnost studenata u nastavi
 • seminarska nastava
 • grupna rasprava
analiza video-materijala i pedagoške dokumentacije
 • seminarska nastava
 • grupna rasprava
 • slušanje izlaganja
 • čitanje i analiza literature
 • pisanje
 • rasprava
 • seminarska nastava
 • grupna rasprava
 • analiza video-materijala i pedagoške dokumentacije
 • predavanje
 • seminarska nastava
 • grupna rasprava
 • seminarska nastava
 • grupna rasprava
 • analiza video-materijala i pedagoške dokumentacije
 • analiza video-materijala i pedagoške dokumentacije
 • rasprava
 • izlaganje
 • pisanje
 • slušanje izlaganja
 • čitanje i analiza literature
 • slušanje izlaganja
 • čitanje i analiza literature
 • pisanje
 • izlaganje
 • rasprava
 • rasprava
 • pisanje
 • izlaganje
 • rasprava
 • pisanje
 • izlaganje
 • sustavno opažanje i zaključivanje
 • pisanje
 • sustavno opažanje i zaključivanje
 • raspravljati o prikazu klasnog, rodnog, rasnog i kulturnog identiteta u popularnoj književnosti
 • analizirati djela popularne književnosti koristeći suvremene teorije po
  • promicati načela rasne/etničke ravnopravnosti i jednakosti spolova
  • razvijati vještine književno-kritičkog pisanog i usmenog izražavanja u okvirima tematike zadane kolegijem
  • samostalno napisati rad, prihvaćajući moralna i etička načela
  pularnog
 • pismeni ispiti
 • pismeni rad
 • usmeno izlaganje
 • aktivnost studenata u nastavi
 • pismeni ispiti
 • pismeni rad
 • usmeno izlaganje
 • aktivnost studenata u nastavi
 • pismeni ispiti
 • pismeni rad
 • usmeno izlaganje
 • aktivnost studenata u nastavi
 • pismeni ispiti
 • pismeni rad
 • usmeno izlaganje
 • aktivnost studenata u nastavi
 • pismeni ispiti
 • pismeni rad
 • usmeno izlaganje
 • aktivnost studenata u nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Esej, Kontinuirana provjera znanja, Kontinuirano praćenje, Pohađanje nastave, Usmeno izlaganje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,2 5%
Esej 0,5 25%
Kontinuirana provjera znanja 0,5 50%
Kontinuirano praćenje 0,22 5%
Pohađanje nastave 1,08 0%
Usmeno izlaganje 0,5 15%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student/ica može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene.

Za prolaznu ocjenu student/ica treba ostvariti minimalno 60% ocjene iz svih elemenata praćenja i provjeravanja.

Primjer izračunavanja ocjene:

Po elementima vrednovanja to znači da student/ica može ostvariti sljedeći maksimalan broj ocjenskih bodova:

Kontinuirano provjeravanje znanja (2 kolokvija) – 50 bodova

Esej – 25 bodova

Usmeno izlaganje – 15 bodova

Kontinuirano praćenje (kvizovi) – 5 bodova

Aktivnost u nastavi – 5 bodova

Skala ocjenjivanja je sljedeća:

0-59,9 bodova – 1

60 – 69,9 bodova – 2

70 – 79,9 bodova  – 3

80 – 89,9 bodova  – 4

90 – 100 bodova  – 5

Studenti koji ne ostvare prag od 60% moraju pristupiti završnom, pisanom i usmenom, ispitu koji obuhvaća gradivo cijelog kolegija.

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati, pristupiti kolokvijima, održati usmeno izlaganje, pisati kvizove i sudjelovati u nastavi te pravovremeno predati esej da bi ostvarili pravo na potpis.

Prepisivanje tijekom kolokvija/kviza kažnjava se oduzimanjem kolokvija/kviza bez mogućnosti ponovnog pisanja i za taj kolokvij/kviz student/ica dobiva ocjenu 0%. Isto pravilo vrijedi i za prepisani esej.

 

 

 

 

Obavezna literatura:

Izbor tekstova popularne književnosti (romance, western, SF, mystery, fantasy, horror)

 1. Cavallaro, Dani. The Gothic Vision: Three Centuries of Horror, Terror and Fear. London and New York: Continuum, 2002.
 2. A Companion to Science Fiction. Edited by David Seed. Malden, Oxford, and Victoria: Blackwell Publishing, 2005.
 3. Fiske, John. Understanding Popular Culture. London and New York: Routledge, 1998.
 4. Regis, Pamela. A Natural History of the Romance Novel. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2003.
 5. Rushing, Robert A. Resisting Arrest: Detective Fiction and Popular Culture. New York: Other Press, 2007.
 6. Tompkins, Jane. West of Everything: The Inner Life of Westerns. New York: Oxford UP, 1992.

Dopunska literatura:

Izbor kritičkih tekstova

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.
 • Individualne konzultacije.

Ostale informacije: