Popularna književnost

 

Naziv kolegija:
Popularna književnost
Šifra ISVU:
166726
Šifra MOZVAG:
EL102
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g., 2.g., 3.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Oklopčić, Biljana
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija promišljanje popularne književnosti i njezina mjesta u suvremenoj kulturi. Uvid u popularne žanrove studentice i studente upoznat će sa suvremenim teorijama popularnog.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

 • definirati opća obilježja popularnih žanrova i popularne kulture;
 • prepoznati i objasniti razliku između popularne i visoke književnosti na kvalitativnoj osnovi;
 • prepoznati i objasniti moguće sličnosti između popularne i visoke književnosti;
 • raspravljati o prikazu klasnog, rodnog, rasnog i kulturnog identiteta u popularnoj književnosti;
 • provoditi načela rasne/etničke ravnopravnosti i jednakosti spolova te reagirati protiv svih oblika diskriminacije kojima se narušavaju navedena i sva druga temeljna ljudska prava;
 • analizirati djela popularne književnosti koristeći suvremene teorije popularnog;
 • razvijati vještine književno-kritičkog pisanog i usmenog izražavanja u okvirima tematike zadane kolegijem;
 • provesti istraživanje i napisati rad prihvaćajući moralna i etička načela.

Sadržaj predmeta:

Kolegij proučava žanrove koji su dio popularne kulture: science fiction, romance, mystery, fantasy, western i horror te ekranizirane verzije istih. Njihovo će se promišljanje u okviru kolegija temeljiti na sljedećim elementima: (1) trendovima i zahtjevima tržišta koji spomenute žanrove čine popularnima (ili nepopularnima); (2) njihovoj pripadnosti niskoj tj. visokoj kulturi ili njihovoj smještenosti između visoke i niske kulture te (3) njihovoj (de)konstrukciji klasnih, rodnih, rasnih i kulturnih identiteta.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Esej, Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,2 0%
Esej 0,5 0%
Kontinuirana provjera znanja 0,2 0%
Pismeni ispit 0,5 0%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Usmeni ispit 0,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Ocjena se temelji na sudjelovanju u nastavi i kratkim kvizovima, jednom pisanom radu i jednom izlaganju tijekom semestra te na dva kolokvija.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, pisanje kvizova, kolokvija i eseja, usmena prezentacija.

 

 

Obavezna literatura:

Izbor tekstova popularne književnosti (romance, western, SF, mystery, fantasy, horror)

 1. Cavallaro, Dani. The Gothic Vision: Three Centuries of Horror, Terror and Fear. London and New York: Continuum, 2002.
 2. A Companion to Science Fiction. Edited by David Seed. Malden, Oxford, and Victoria: Blackwell Publishing, 2005.
 3. Fiske, John. Understanding Popular Culture. London and New York: Routledge, 1998.
 4. Regis, Pamela. A Natural History of the Romance Novel. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2003.
 5. Rushing, Robert A. Resisting Arrest: Detective Fiction and Popular Culture. New York: Other Press, 2007.
 6. Tompkins, Jane. West of Everything: The Inner Life of Westerns. New York: Oxford UP, 1992.

Dopunska literatura:

Izbor kritičkih tekstova

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.
 • Individualne konzultacije.

Ostale informacije: