Sintaktičko-semantička valencija predikatora

 

Naziv kolegija:
Sintaktičko-semantička valencija predikatora
Šifra ISVU:
174019
Šifra MOZVAG:
ENG506
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Milić, Goran
15
15
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je ukazati na značaj komplementacije glagola i pridjeva kako bi se u komunikaciji izbjegla moguća višeznačnost ili nejasnoća koja proizlazi iz uporabe pogrešnog komplementa i rezultira proizvodnjom neovjerenih ili neprihvatljivih rečenica te upoznati studente s karakteristikama frazalnih, odnosno višerječnih glagola u engleskom jeziku i vježbati s njima njihovu uporabu i značenje radi proširivanja leksikona i povećanja govorne kompetencije studenata obrađivanjem više stotina frazalnih glagola (najčešće semantički prazan glagol + čestica) iz dvije perspektive: prvo se proučavaju kombinacije glagola i čestica, a zatim se polazi od prototipnog značenja čestica i istražuju čestice kao radijalne kategorije. Također se obrađuju temeljne semantičke uloge primarnih gramatičkih relacija: subjekta, direktnog i indirektnog objekta, kao i problematika vezana uz njihovo pripisivanje i definiranje.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

 • razlikovati između komplemenata (dopuna) i adjunkta (dodataka)
 • opisati komplemente predikatora s obzirom na njihove gramatičke relacije i semantičke uloge
 • klasificirati primjere rečenica kao slučajeve tipova komplementacije (monotranzitivne, ditranzitivne i kompleksno tranzitivnu) te primijeniti kriterije za razlikovanje rečenica s identičnom površinskom strukturom
 • nabrojati vrste semantičkih uloga subjekta, direktnog i indirektnog objekta i prepoznati ih u konkretnim slučajevima
 • primijeniti načine pasivne transformacije (centralni, pseudo- i prijedložni pasiv) te prepoznati čimbenike koji ograničavaju ili onemogućuju pasivizaciju
 • samostalno i adekvatno u svakodnevnoj jezičnoj uporabi koristiti niz frazalnih glagola obrađenih na kolegiju u pisanom i govorenom obliku
 • prepoznati i argumentirati razliku između frazalnih, prijedložnih i frazalno-prijedložnih glagola te slobodnih kombinacija glagola i čestice.
 • primijeniti usvojene testove u samostalnim znanstvenim analizama fenomena vezanih uz prirodu i uporabu kombinacija glagola i čestica i sintaktičko-semantičkih analiza tipova komplementacije glagola i pridjeva te samostalno pratiti razvoj istraživanja vezanih uz takva pitanja.

Sadržaj predmeta:

Kolegij upoznaje studente s pristupima komplementaciji kao temelju sintaktičkoga opisa i analize. Fokus se stavlja prvenstveno na komplemente ovisne o predikatoru, odnosno glagolskom dijelu rečenice kao okosnici sintaktičkoga ustroja, no obrađuju se i komplementi pridjeva.

Prije opisa komplementacije glagola i pridjeva mora se napraviti razlika između komplemenata (dopuna) i adjunkta (dodataka) jer samo komplementi ulaze u opis semantičke i sintaktičke valencije glagola i pridjeva. Na kolegiju se daje opis komplemenata predikatora s obzirom na njihove gramatičke relacije i semantičke uloge. Pritom će se pomnom analizom primjera sintaktičkih konstrukcija ponuditi argumenti za pristup tranzitivnosti kao skalarnome pojmu te istaknuti položaj i značaj pasivizacije pri određivanju vrste komplementacije. Nadalje, predstavit će se čimbenici koji ograničavaju ili onemogućuju pasivizaciju, kao i teorijski argumenti za njih. Kolegijem će se studentima predstaviti svojstva kodiranja i ponašanja primarnih gramatičkih relacija subjekt, direktni objekt i indirektni objekt te vrste komplemenata s obzirom na oblik (prijedložni izrazi, imenske fraze, klauzule). Uvest će se i tipologija vrsta komplementacije glagola na monotranzitivnu, ditranzitivnu i kompleksno tranzitivnu te studentima predstaviti kriteriji za razlikovanje rečenica s identičnom površinskom strukturom, kao i subkategorizacijski okviri glagola i pridjeva.

Nadalje, kolegij će se na početku baviti prirodom kategorije "višerječnih glagola" (multi-word verbs) kao specifičnih tipova predikatora glede njihova sintaktičko-semantičkog ustroja i ponašanja. Frazalni se glagoli ne javljaju u hrvatskom, a njihovo značenje nije suma značenja glagola i čestice te njihovo razumijevanje i uporaba predstavljaju veliki problem za neizvorne govornike engleskog jezika.

Na kolegiju se na temelju sintaktičkih i semantičkih kriterija zagovara razlikovanje triju vrsta frazalnih glagola prema tipu čestice (frazalni glagoli, prijedložni glagoli, frazalno-prijedložni glagoli), predlaže podjela čestica na adverbe i prijedloge. Obradit će se kriteriji za razlikovanje frazalnih od prijedložnih glagola (položaj nominalnog i pronominalnog objekta u odnosu na česticu, sintaktičko ponašanje u relativnim rečenicama i pitanjima). Uvodi se podjela frazalnih glagola s obzirom na tranzitivnost i njihovo ponašanje prilikom preoblike aktivnih u pasivne rečenice. Praktični dio kolegija sastoji se od rješavanja zadataka za vježbanje značenja i uporabe frazalnih glagola.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna metoda Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
 • predavanje
 • uspoređivanje pojmova i teorija
 • slušanje izlaganja
 • analiza literature
 • sustavno opažanje i zaključivanje
 • razlikovati između komplemenata (dopuna) i
adjunkta (dodataka)
 • aktivnost studenta na nastavi
 • pismeni ispit (kolokvij)
 • predavanje
 • uspoređivanje pojmova i teorija
 • slušanje izlaganja
 • analiza literature
 • sustavno opažanje i zaključivanje
 • opisati
komplemente predikatora s obzirom na njihove gramatičke relacije
i semantičke uloge
 • aktivnost studenta u nastavi
 • pismeni ispit (kolokvij)
 • predavanje
 • zadatak analize primjera
 • rasprava, analiziranje primjera
 • aktivno sudjelovanje
 • klasificirati primjere rečenica kao slučajeve različitih tipova komplementacije primjenom
predstavljenih kriterija
 • aktivnost studenta u nastavi
 • pismeni ispit (kolokvij)
 • predavanje
 • zadatak analize primjera
 • slušanje izlaganja
 • sustavno opažanje i zaključivanje
 • razlikovati vrste semantičkih uloga subjekta, direktnog i indirektnog objekta u konkretnim
slučajevima
 • aktivnost studenta u nastavi, pismeni ispit (kolokvij)
 • predavanje
 • zadatak analize primjera
 • primjena naučenog
 • uočavanje i primjena modela
 • primijeniti načine pasivne transformacije
(centralni, pseudo- i prijedložni pasiv)
 • aktivnost studenta u nastavi, pismeni ispit (kolokvij)
 • predavanje
 • zadatak analize primjera
 • primjena naučenog
 • rješavanje problema
 • samostalno i adekvatno u svakodnevnoj jezičnoj uporabi koristiti niz frazalnih glagola obrađenih na kolegiju, u
pisanom i govorenom obliku
 • pismeni ispit (kolokvij)
 • predavanje
 • zadatak analize primjera
 • sustavno opažanje i zaključivanje
 • aktivno sudjelovanje
 • prepoznati razliku između frazalnih, prijedložnih i frazalno- prijedložnih glagola te slobodnih kombinacija
glagola i čestice
 • aktivnost studenta u nastavi
 • pismeni ispit (kolokvij)
 
 • predavanje
 • zadatak analize primjera
 • primjena naučenog
 • uočavanje modela
 • sustavno opažanje i zaključivanje
 • primijeniti usvojene testove u samostalnim znanstvenim analizama fenomena vezanih uz prirodu i uporabu kombinacija glagola i čestica i sintaktičko- semantičkih analiza tipova
komplementacije glagola i pridjeva
 • aktivnost studenta u nastavi
 • pismeni ispit (kolokvij)

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,3 0%
Kontinuirana provjera znanja 1 0%
Pohađanje nastave 0,7 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Ocjene iz triju pismenih testova tijekom semestra

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Izlazak na tri pismena testa s po 30% čine 90% uvjeta za priznavanje bodova, a redovito pohađanje nastave i sudjelovanje u seminarskim diskusijama čini 10% uvjeta za priznavanje. Za priznavanje bodova potrebno je zadovoljiti 80% uvjeta.

 

 

Obavezna literatura:

 1. (4. i 8. poglavlje). Cambridge:Cambridge University Press.
 2. Courtney, R., Longman Dictionary of Phrasal Verbs. London:Longman.
 3. Huddleston, R. and G. Pullum, 2002. The Cambridge Grammar of the English Language.
 4. Quirk, R., S. Greenbaum, J. Leech and J. Svartvik, 1985. A Comprehensive Grammar of the English Language. (16. poglavlje). London:Oxford.
 5. Rudzka-Ostyn, B., 2003. Word Power: Phrasal Verbs and Compounds. A Cognitive Approach. Berlin-New York:Mouton de Gruyter.

Dopunska literatura:

 1. Van Valin, Jr. R. D., 2001. An Introduction to Syntax. Cambridge:Cambridge University Press

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: