Suvremeni engleski jezik V

 

Naziv kolegija:
Suvremeni engleski jezik V
Šifra ISVU:
174022
Šifra MOZVAG:
ENG507
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Čačija, Romana
0
60
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija usavršavanje znanja engleskog jezika unaprjeđivanjem vještina čitanja, pisanja, slušanja i govorenja s posebnim naglaskom na razvijanju svijesti o postojanju brojnih varijanti engleskog jezika te razvijanje vokabulara u skladu s tim raznolikostima. Studenti će proširiti svoja znanja o određenim strukturama, a posebno onim iz prethodnih kolegija engleske gramatike.

Ishodi učenja:

 • Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:
 • precizno odrediti teme, mišljenja i stavove iznesene u usmenom i pisanom obliku čitajući autentične članke i slušajući izvorne govornike
 • primijeniti stečene jezične kompetencije na sintaktičkoj, leksičkoj i pragmatičkoj razini u usmenom i pisanom izražavanju
 • sudjelovati u raspravi argumentirano braneći svoje mišljenje te pažljivo slušati suprotno mišljenje
 • fleksibilno i učinkovito koristiti osnovne komunikacijske vještine, uključujući skupinski rad, izražavanje vlastitog stava kroz slaganje/neslaganje, aktivno slušanje i impromptu govor
 • sažimati, sintetizirati i parafrazirati autentične tekstove i izvore u pisanom i usmenom obliku
 • prepoznati, analizirati i ispraviti pogreške u pisanju, vokabularu i gramatici
 • uočiti, analizirati i ispraviti vlastite pogreške
 • samostalno pretraživati referentnu literaturu
 • samostalno istraživati te pisano i usmeno prezentirati zadane i odabrane teme.

Sadržaj predmeta:

U kolegiju Suvremeni engleski jezik V. obrađuju se cjeline koje se temelje na određenoj temi i sadržavaju određeni vokabular i jezične strukture te širok raspon vještina. Studenti čitaju i analiziraju raznovrsne autentične tekstove, uključujući izvatke iz knjiga, dnevnih novina i časopisa, slušaju intervjue s izvornim govornicima engleskog jezika te usmeno i pisano obrađuju zadane teme.

Studenti također pripremaju usmeno izlaganje o kompleksnoj temi s jasno izraženim stajalištem. Povrh toga, studenti čitaju knjigu po vlastitom izboru te usmeno i pisano izlažu vlastito mišljenje u vidu književne kritike i razmjenjuju mišljenja o pročitanim knjigama.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Usmeni ispit, Usmeno izlaganje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 30%
Kontinuirana provjera znanja 1 20%
Pismeni ispit 0 20%
Pohađanje nastave 1,25 0%
Usmeni ispit 0,125 20%
Usmeno izlaganje 0,125 10%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna ocjena sastoji se od rezultata 4 kviza, jednog pismenog ispita, ocjene usmenog izlaganja i aktivnog sudjelovanja u nastavi.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 • redovito pohađanje nastave
 • aktivno sudjelovanje na nastavi, grupni projekti
 • pisanje domaćih zadaća i kvizova
 • usmena izlaganja
 • polaganje pismenog ispita na kraju semestra

 

 

Obavezna literatura:

Studenti na satu dobivaju relevantne materijale (autentične tekstove i izvatke iz knjiga, dnevnih novina, i časopisa, s Interneta i ostalih medija).

Ostali izvori su odabrani dijelovi iz:

 1. Alexander, L. G. Right Word Wrong Word. Harlow: Longman, 1997.
 2. Graver, B. D. Advanced English Practice. Oxford: Oxford University Press, 1987.
 3. Gude, K. Proficiency Masterclass. Oxford: Oxford University Press, 1994.
 4. McCarthy, M., and F. O’Dell. English Vocabulary in Use, Advanced; Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
 5. New Oxford American Dictionary by Oxford University Press. NY: Oxford U Press, 2010.
 6. Side, R., and G. Wellman. Grammar and Vocabulary for CAE and CPE. Harlow: Longman, 1999.
 7. Thomas, B. J. Advanced Vocabulary and Idiom. Harlow: Longman, 1995.
 8. Vince M. Advanced Language Practice. London: Macmillan Heinemann, 1998.
 9. Wellman, G. The Heinemann English Wordbuilder. Oxford: Heinemann, 1992

Dopunska literatura:

 1. Gaines, B. K. Idiomatic American English. New York: Kodansha Int. Ltd., 1990.
 2. Hewings, M. Advanced Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
 3. Jones, L. New Progress to Proficiency. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
 4. Wright. J. Idioms Organizer Language Teaching Publications. London: Commercial Colour Press, 1999.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: