Pregled američke književnosti I. (od početaka do kraja 19. stoljeća)

 

Naziv kolegija:
Pregled američke književnosti I. (od početaka do kraja 19. stoljeća)
Šifra ISVU:
174020
Šifra MOZVAG:
LIT502
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Poljak Rehlicki, Jasna
0
0
15
Petete, Timothy
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Pregled američke književnosti I pruža dijakronijski prikaz američke književnosti od njezinih početaka do kraja 19. stoljeća kroz tri cjeline—Prednacionalna književnost, Prosvjetiteljstvo i romantizam te Realizam i naturalizam. Kolegij uz književnu povijest razmatra i kulturno-povijesni i politički kontekst te društvene značajke navedenih razdoblja kroz teme kao što su: kalvinistička doktrina i puritanska etika, američki individualizam i idealizam, Američka revolucija, koncept "američke renesanse", književna i filozofska obilježja Transcendentalizma, Amerika prije i poslije Građanskoga rata, konvencije romantizma, realizma i naturalizma, estetika "američke romanse" te suodnos književnosti i društvenih fenomena

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

 • izdvojiti povijesna razdoblja, teme, žanrove i najvažnije autore američke književnosti od početka kolonizacije Amerike do kraja 19. stoljeća
 • opisati najznačajnije događaje iz starije američke povijesti
 • primijeniti sposobnosti književno-kritičkog promišljanja i detaljnog čitanja pri interpretaciji književnih djela
 • demonstrirati vještine analitičke rasprave
 • razlikovati i usporediti različita književna razdoblja i prikazivačke konvencije poput romantizma, realizma i naturalizma
 • objasniti formativnu ulogu rane američke književnosti pri oblikovanju američkog nacionalnog identiteta i njezin odraz u suvremenoj američkoj kulturi
 • usporediti i povezati dominantne povijesne, kulturne i estetske trendove s obilježjima književnih djela nastalim u određenom razdoblju
 • primjenjujući stečena književno-povijesna znanja, kritički prosuđivati o društveno-političkim pojavama i događajima na koje upućuju pojedina književna djela

Sadržaj predmeta:

Obrađuju se sljedeća djela:

 • William Bradford: "Of Plymouth Plantation (1630-1646)” (1865)
 • John Winthrop: "A Model of Christian Charity" (1630)
 • Thomas Shepard: "The Covenant of Grace" (1646)
 • Jonathan Edwards: "Sinners in the Hands of an Angry God" (1741)
 • Mary Rowlandson: A Narrative of the Captivity and Restoration of Mrs. Mary Rowlandson (1682)
 • Benjamin Franklin: The Autobiography (1818), "The Way to Wealth" (1758)
 • Ralph Waldo Emerson: "Self-Reliance" (1841)
 • Henry David Thoreau: "Civil Disobedience" (1849), Walden (1854) - excerpts
 • Frederick Douglass: Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave (1845), The Meaning of July Fourth for the Negro (1852)
 • Edgar Allan Poe: "The Raven" (1845), selected stories
 • Nathaniel Hawthorne: The Scarlet Letter (1850)
 • Mark Twain: The Adventures of Huckleberry Finn (1884)
 • Theodore Dreiser: Sister Carrie (1900)

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,4 0%
Kontinuirana provjera znanja 0,5 0%
Pismeni ispit 2 0%
Pohađanje nastave 1,1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Ocjena se oblikuje na temelju rezultata pisanih i usmenih kvizova i prosjeka rezultata triju kolokvija. Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 60 ocjenskih bodova ili 60% ocjene.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 • redovito pohađanje nastave
 • čitanje zadanih tekstova kao priprema za pisani zadatak/raspravu
 • aktivno sudjelovanje u raspravi
 • polaganje triju kolokvija tijekom semestra

Napomena: U slučaju provedbe ispita na daljinu, kolokviji i ispiti provodit će se pismeno i/ili usmeno online putem sustava Moodle, sustava učenja na daljinu (https://online.ffos.hr) i drugih dostupnih alata za virtualnu komunikaciju.

 

 

 

 

 

Obavezna literatura:

 1.  Brooks, Cleanth, R.W.B. Lewis, and Robert Penn Warren, eds. Makers and the Making – Volume 1. New York: St. Martin's Press, 1973. – stranice: 1–75.
 2. Gray, Richard. A History of American Literature. 2nd Ed. Oxford: Blackwell, 2012. – poglavlje 2: "Making a Nation", "The Making of American Myths," "The Making of American Selves"
 3. The Norton Anthology of American Literature. Seventh Ed. New York, London: W. W. Norton and Company, 2007.
 4.  Zinn, Howard. A People's History of the United States: 1492 to Present. New York: Harper Collins, 2003. – Chapter 2: "Drawing the Color Line"

Dopunska literatura:

 1. Lewicki, Zbigniew, ed. A Handbook of American Literature for Students of English. Warsaw: Cultural Section, US Embassy, 2003. . – poglavlje 1: "The Beginnings”, Chapter 2: "Transcendentalism – Emerson and Thoreau”
 2. Marcus, Greil and Werner Sollors, eds. A New Literary History of America. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009. – odabrana poglavlja
 3. Pizer, Donald, ed. The Cambridge Companion to American Realism and Naturalism. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. – poglavlje 1: "Historical Contexts"
 4. Runtić, Sanja. "American Naturalism Revisited: A Bakhtinian Reading of Theodore Dreiser's Sister Carrie." Teaching English for Life: Festschrift for Elvira Petrović on the Occasion of Her 70th Birthday. Eds. Dubravko Kučanda, Mario Brdar, and Boris Berić. Osijek: Faculty of Philosophy, 2004.
 5. Stepto, Robert B. Introduction. Narrative Of The Life Of Frederick Douglass – An American Slave, Written By Himself. By Frederick Douglass. Cambridge, MA: Belknap Press, 2009.
 6. Takaki, Ronald. Violence in the Black Imagination: Essays and Documents. Oxford: Oxford University Press, 1993. – Part I: on Frederick Douglass
 7. The Web of American Transcendentalism
 8. Runtić, Sanja. Vrijeme Buđenja: (De)konstrukcija ženskog subjektiviteta u američkoj fikcionalnoj prozi na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Osijek: Filozofski fakultet, 2019. – poglavlja 2 i 5

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta