Leksička semantika

 

Naziv kolegija:
Leksička semantika
Šifra ISVU:
174484
Šifra MOZVAG:
EL093
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g., 3.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Brdar, Mario
30
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je ovog kolegija razviti svijest o važnosti leksika te pitanja: "Što se podrazumijeva pod poznavanjem i pravilnom uporabom riječi?". Namijenjen je studentima koji već vladaju temeljnim strukturama engleskog jezika te žele ne samo proširiti svoj vokabular već i saznati više o tome kako je organiziran leksikon i kako se obogaćuje, što bi pak trebalo pridonijeti poboljšanju njihove komunikativne sposobnosti, tj. razumijevanja i izražavanja na engleskom jeziku.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

 • razlikovati leksem od ostalih lingvističkih jedinica
 • analizirati formalno ustrojstvo leksema i odnos oblika i značenja
 • razlikovati homonimiju od polisemije i monosemije
 • razlikovati doslovno od prenesenog značenja
 • identificirati glavne mehanizme koji dovode do širenja značenja (metafora i metonimija)
 • razlikovati paradigmatske od sintagmatskih leksičkih odnosa
 • identificirati tipove i podtipove leksičkih relacija (sinonimija, antonimija, hiponimija itd.)
 • razlikovati tipove kolokacija.

Sadržaj predmeta:

Prva dva dijela ovog kolegija bave se unutarnjom strukturom leksičkih jedinica; prvi je o njihovoj morfološkoj strukturi te odnosu oblika i značenja, dok je drugi dio posvećen najvažnijem aspektu unutarnje strukture, značenjskoj strukturi (tipovima značenja, polisemiji i homonimiji te postupcima otkrivanja i opisivanja značenja). U preostalom dijelu kolegija razmatra se struktura leksikona, tj. različiti tipovi paradigmatiskih i sintagmatskih odnosa među leksičkim jedinicama, poput antonimije, sinonimije, taksonimije, odnosa dijela i cjeline, kolokacija i selekcijskih ograničenja.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,5 0%
Kontinuirana provjera znanja 1,8 0%
Pohađanje nastave 0,7 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna se ocjena temelji na ocjenama iz 3 pismena testa tijekom semestra ili uobičajenom ispitu nakon odslušanog predmeta.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 • redovito pohađanje nastave (prisutnost preko 60% – uvjet za potpis)
 • aktivno sudjelovanje u nastavi
 • polaganje dvaju kolokvija tijekom semestra

 

 

Obavezna literatura:

 1. Aitchison, Jean (1987). Words in the Mind. An Introduction to the Mental Lexicon. Oxford: Blackwell.
 2. Cruse, D. Alan (1986). Lexical Semantics. Cambridge: Cambridge University Press

Dopunska literatura:

 1. Cruse, D. Alan (2000). Meaning in Language: An Introduction to Semantics and Pragmatics. Oxford: Oxford University Press.Katamba, Francis (2004). English Words. London - New York: Routledge.
 2. Leech, Geoffrey N. (1974). Semantics. Harmondsworth: Penguin.
 3. Lehrer, Adrienne (1974). Semantic Fields and Lexical Structure. Amsterdam: North-Holland.
 4. Lipka, Leonhard (1990). An Outline of English Lexicology. Lexical Structure, Word Semantics and Word-Formation. (Forschung und Studium Anglistik 3). Tübingen: Max Niemeyer.
 5. Lyons, John (2002). "Sense relations: An overview.” Cruse, Alan, Franz Hundsnurscher, Michael Job, Peter Rolf Lutzeier, Hrsgg/eds. (2002). Lexikologie. Lexicology. Ein internationales Handbuch zur Natur und Struktur von Wörtern und Wortschätzen. An International Handbook on the Nature and Structure of Words and Vocabularies. 1. Halbband/Volume 1. (HSK. Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 21.1). Berlin – New York: Walter de Gruyter, 466-472.
 6. Stockwell, R., D. Minkova (2001). English Words: History and Structure. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: