Uvod u frazeologiju engleskog jezika

 

Naziv kolegija:
Uvod u frazeologiju engleskog jezika
Šifra ISVU:
167365
Šifra MOZVAG:
EL111
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g., 3.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Schmidt, Goran
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj kolegija je upoznati studente s recentnim dostignućima i problematikom frazeologije i osposobiti ih za razumijevanje specifičnosti figurativnog jezika, frazeološke građe i njenog korištenja. Po završetku kolegija studenti će postići višu razinu figurativne i frazeološke kompetencije u engleskom i hrvatskom jeziku, što će se odraziti i na njihovu ukupnu jezičnu kompetenciju. Studenti će biti osposobljeni za samostalno istraživanje frazeološke problematike manjeg opsega.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

 • prepoznati i koristiti figurativan jezik i frazeološke jedinice i razumjeti specifičnosti njihove upotrebe u različitim vrstama diskursa u engleskom jeziku
 • definirati i klasificirati frazeološke jedinice
 • odabrati odgovarajuće strategije za prevođenje frazeološke jedinice s engleskog na hrvatski i obrnuto
 • objasniti ulogu metafore i metonimije u nastanku i procesu razumijevanja frazeoloških jedinica
 • provesti samostalno istraživanje frazeološke problematike manjeg opsega

Sadržaj predmeta:

Kolegij donosi pregled razvoja frazeologije kao specijalističke lingvističke discipline te identificira otvorena pitanja i nove smjerove istraživanja kao rezultat interdisciplinarnog pristupa (dodiri s kognitivnom i korpusnom lingvistikom). Teme koje se obrađuju uključuju figurativni jezik, nastanak i uporabu, definiranje i klasifikaciju frazeoloških jedinica, probleme njihova prevođenja, metaforu i metonimiju kao osnove za nastanak i tumačenje frazeoloških jedinica, leksikološke i leksikografske implikacije, frazeologiju u različitim vrstama diskursa i registara te osobitosti frazeološke upotrebe u različitim vrstama tekstova.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 1 0%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Seminarski rad 0,9 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Vrednuju se rezultati dva kolokvija tijekom semestra (u postocima, minimum 60%) te ocjena seminarskog rada.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obavezni redovito pohađati nastavu, pratiti tijek kolegija i zadatke na Moodle-u, redovito izvršavati zadatke za samostalan rad, polagati dva kolokvija tijekom semestra i izraditi seminarski rad manjeg opsega.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Fielder, S. (2007). ​English Phraseology. A Coursebook. Tübingen: Gunter Narr Verlag,

Dopunska literatura:

 1. Burger, H., Dobrovol'skij, D., Kuhn, P., Norrick, N.R. (2007). Phraseologie. Phraseology. An International Handbook of Contemporary Research. Vol. 1 i Vol 2.
 2. Cowie, A.P. (1998) Phraseology. Theory, Analysis, and Applications.
 3. Moon, R. (1998) Fixed Expressions and Idioms in English: A Corpus-based Approach. Oxford: Clarendon Press.
 4. Naciscione, A. (2010). Stylistic Use of Phraseological units in Discourse. John Benjamins Publishing Company.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: