Grafički dizajn

 

Naziv kolegija:
Grafički dizajn
Šifra ISVU:
59233
Šifra MOZVAG:
IZIP18
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Selthofer, Josipa
15
30
0
Velagić, Zoran
0
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Pružiti temeljna znanja o osnovnim metodama oblikovanja u vizualnim medijima. Od upoznavanja osnovnih grafičkih elemenata (točka, linija, kvadrat, krug, crno-bijelo, slovo, riječ, znak) do izrade cjelovitih jednostavnih projekata grafičkog dizajna. Stvoriti uvjete  za istraživanje i produkciju gdje umjetnici-znanstvenici mogu raditi grafičkim tehnologijama i koristiti ih u umjetničkom i socijalnom kontekstu.

Kolegij pruža osnovu za razvijanje kreativno likovnog promišljanja o grafičkom dizajnu.

Na osnovi ovog predmeta student se treba osposobiti da:

 • razumije na koji način se tekst može oblikovati u slog
 • usvoji djelotvornost različitih pristupa grafičkom oblikovanju teksta i ukomponiranja ilustracija
 • razumije kako se načela ručne izrade prijeloma za tisak mogu primijeniti u radu s grafičkim programima elektroničkog izdavaštva
 • zamisli i izradi špigl jednog izdanja, vodeći računa o njegovoj strukturi, temi, sadržaju, tekstu, ilustracijama, kao i financijskim i estetskim zahtjevima nakladnika i potencijalnog čitatelja

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • objasniti na koji se način tekst oblikuje u slog
 • prepoznati kako se načela ručne izrade prijeloma za tisak mogu primijeniti u radu s grafičkim programima elektroničkog izdavaštva
 • razlikovati različite pristupe grafičkom oblikovanju teksta i ukomponirana ilustracija
 • oblikovati špigl jednog izdanja, vodeći računa o njegovoj strukturi, temi, sadržaju, tekstu, ilustracijama, kao i financijskim i estetskim zahtjevima nakladnika i potencijalnog čitatelja

Sadržaj predmeta:

Uz  upoznavanje osnovnih grafičkih elemenata (točka, linija, kvadrat, krug…), te prvih projekata iz oblasti grafičkog dizajna, studente se osposobljava za analitički pristup oblikovanju vizualnih komunikacija te analizu osnovnih ishodišta koja dovode do formiranja vlastitih kritičkih stavova kao preduvjeta za samostalan i kreativan rad. Sa stečenim iskustvom savladavaju i kompleksnije zadatke njegujući smisao za metodologiju rada kroz probleme znakovnosti, sloga, simbola, piktograma, plakatnih formi, suvremene problematike oblikovanja vizualnih komunikacija, analize oblika i funkcije vizualnih komunikacija. Studente se upoznaje s osnovama korištenja računala u grafičkom dizajnu.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava objasniti na koji se način tekst oblikuje u slog kontinuirano praćenje provjeravanje znanja, aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava prepoznati kako se načela ručne izrade prijeloma za tisak mogu primijeniti u radu s grafičkim programima elektroničkog izdavaštva kontinuirano praćenje provjeravanje znanja, aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit
vježbe odrađivanje zadataka pod vježbama razlikovati različite pristupe grafičkom oblikovanju teksta i ukomponirana ilustracija zadaci pod vježbama
samostalan rad postavljanje i rješavanje problema, izrada projekta oblikovati špigl jednog izdanja, vodeći računa o njegovoj strukturi, temi, sadržaju, tekstu, ilustracijama, kao i financijskim i estetskim zahtjevima nakladnika i potencijalnog čitatelja samostalni praktični uradak

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirano praćenje, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Praktični rad, Zadaci pod vježbama

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirano praćenje 0,36 10%
Pismeni ispit 1,08 30%
Pohađanje nastave 0,72 0%
Praktični rad 1,12 40%
Zadaci pod vježbama 0,72 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 200 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 110 ocjenskih bodova ili 55% ocjene.

Po elementima vrednovanja to znači da student može ostvariti sljedeći maksimalan broj ocjenskih bodova: aktivnost  i izlaganje pod vježbama: 20, pismeno provjeravanje znanja: 60, zadatci pod vježbama: 40, praktičan rad: 80.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 110-125 ocjenskih bodova (55%-62%) = dovoljan (2), 126-159 ocjenskih bodova (63%-79%) = dobar (3), 160-179 ocjenskih bodova (80%-89%) = vrlo dobar (4), 180-200 ocjenskih bodova (90%-100%) = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis i polaganje ispita u slučaju ispunjavanja dvaju preduvjeta: (1) mora pohađati 70% nastave i (2) iz elemenata izrada zadataka i praktičan rad ostvario je minimalno 80 ocjenskih bodova. Studenti koji ne ostvare taj minimum bodova dužni su sljedeće akademske godine ponovno upisati i odslušati kolegij Grafički dizajn.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Donis A.  A primer of visual literacy. Cambridge : The MIT Press, 1974.
 2. Hughes, S. Design and Typography in easysteps. Southam : Computerstep, 1998.
 3. Graphic communication : reader for design/technically oriented schools, Koraljka Mak, Elizabeth Harrison-Paj, Zagreb : Školska knjiga, 2007
 4. Uvod u likovno mišljenje / Marcel Bačić, Jasenka Mirenić-Bačić ; Zagreb : Školska knjiga, 1994
 5. R. Williams, J Tollett, The Non-designer's Design Book , 1994 - cs.dal.ca, URL: http://users.cs.dal.ca/~inkpen/CSCI4161/4161_lecture4.pdf, URL: www.digital-web.com
 6. Knjiga kao grafički proizvod, PDF priručnik, URL: www.mojabastina.hr
 7. Dizajn za časopise – smjernice za učinkovitu vizualnu komunikaciju, Gary Gnidovic i Greg Breeding, PDF priručnik, Magazine Training Institute 2005.

Dopunska literatura:

 1. How to Design Trademarks and Logos (Graphic Designers Library), J. Murphy, M. Rowe, F&W Pubns, 1991.
 2. Donis A.  A primer of visual literacy. Cambridge : The MIT Press, 1974.
 3. Hughes, S. Design and Typography in easysteps. Southam : Computerstep, 1998.
 4. Možina, K. Knjižna tipografija. Ljubljana : Filozofska fakulteta, 2003.
 5. Oei & De Kegel. The Elements of Design. London : Th. & Hudson, 2002.
 6. Strehovec, J. Virtualni svetovi. Ljubljana : ZPS, 1994.
 7. Mesaroš, Ž. Grafička enciklopedija. Zagreb : Leksikografski zavod, 1971.
 8. Graphic Corporate Identity , B.M. Pederson (Editor), Graphic Press, 1994.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Baza podataka o prisustvovanju nastavi, obavljenim zadatcima, pročitanoj literaturi i aktivnosti studenata; upitnik o stupnju zadovoljstva studenata ponuđenim sadržajem i njegovom izvedbom.

Ostale informacije: