Istraživanje i prevencija rizičnog društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih

 

Naziv kolegija:
Istraživanje i prevencija rizičnog društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih
Šifra ISVU:
85178
Šifra MOZVAG:
PID66
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - PREDDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
3.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Ručević, Silvija
30
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Sustavno upoznavanje s teorijskim, istraživačkim i preventivnim pristupima rizičnom i društveno neprihvatljivom ponašanju djece i mladih. Studenti će u okviru kolegija izraditi preventivni program i provesti jednostavnije istraživanje iz ovog područja

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • primijeniti ključne teorije u ovom području za planiranje i provedbu istraživanja i preventivnih programa
 •  
 • usporediti ulogu različitih činitelja rizika i zaštite za nastanak, razvoj i održavanja rizičnog i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih
 • osmisliti jednostavnije istraživanje u ovom području
 • osmisliti jednostavniji preventivni program na temelju osmišljenog istraživanja
 • provesti preventivnu radionicu na temelju osmišljenog istraživanja
 • zastupati primjenu etičkih standarda u istraživanjima i prevenciji rizičnog i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih

Sadržaj predmeta:

Teorije nastanka, razvoja i održavanja rizičnog i društveno neprihvatljivog ponašanja. Pregled činitelja rizika i zaštite. Metodološki pristupi istraživanju rizičnog i društveno neprihvatljivog ponašanja. Pregled suvremenih istraživanja u ovom području u RH i svijetu. Preventivni programi – specifičnosti preventivnih programa usmjerenih na ovo područje.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, analiza primjera slušanje izlaganja, grupne rasprave, analiza literature primijeniti ključne teorije u ovom području za planiranje i provedbu istraživanja i preventivnih programa aktivnost studenata, grupni seminarski rad
predavanje, analiza primjera slušanje izlaganja, grupne rasprave, analiza literature usporediti ulogu različitih činitelja rizika i zaštite za nastanak, razvoj i održavanja rizičnog i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih aktivnost studenata, grupni seminarski rad
suradničko učenje, grupna rasprava, projektni zadatak izrada projekta, analiza literature, grupne rasprave osmisliti jednostavnije istraživanje u ovom području projektna aktivnost, grupno pisano izvješće
suradničko učenje, grupna rasprava, projektni zadatak, analiza projektnog zadatka izrada preventivnog programa, simulacija, grupne rasprave, sustavno opažanje i zaključivanje osmisliti jednostavniji preventivni program na temelju osmišljenog istraživanja grupno pisano izvješće (preventivni program)
suradničko učenje, grupna rasprava, projektni zadatak, analiza projektnog zadatka izrada radionice, simulacija, grupne rasprave, sustavno opažanje i zaključivanje provesti preventivnu radionicu na temelju osmišljenog istraživanja praktični zadatak (provedba radionice), grupno pisano izvješće
suradničko učenje, grupna rasprava, projektni zadatak, analiza projektnog zadatka analiza literature, grupne rasprave zastupati primjenu etičkih standarda u istraživanjima i prevenciji rizičnog i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih projektna aktivnost, grupno pisano izvješće

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirano praćenje, Pismeni/usmeni ispit, Pohađanje nastave, Praćenje i provjeravanje znanja putem zadataka

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirano praćenje 0,5 10%
Pismeni/usmeni ispit 1,4 30%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Praćenje i provjeravanje znanja putem zadataka 1,6 60%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene za studente na kolegiju Istraživanje i prevencija rizičnog i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih uzimaju se u obzir kontinuirano praćenje (aktivnost na nastavi), kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja (dva pismena zadatka i završni ispit).

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer oblikovanja konačne ocjene za studente na kolegiju Istraživanje i prevencija rizičnog i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih

 • Konačna vrijednost ocjene izračunava se prema formuli: 0.40 x 1. pismeni zadatak + 0.20 x 2. pismeni zadatak+ 0.30 x završni zadatak + 0.10 x aktivnost.

Skala ocjenjivanja je sljedeća: 61% - 70,9%  = dovoljan (2), 71% - 80,9%  = dobar (3), 81% - 90,9%   = vrlo dobar (4), 91% - 100% = izvrstan (5).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% nastavnih sati (smijete izostati 4 puta s predavanja, odnosno 4 puta s vježbi!). Studentima se vrednuju i ocjenjuju svi navedeni elementi praćenja njihova rada prema razrađenom načinu vrednovanja i ocjenjivanja za svaki element, a s kojima su studenti upoznati i koji su im javno dostupni. Studenti su za prolaznu konačnu ocjenu obvezni iz svakog pojedinog elemenata praćenja i provjeravanja koji se ocjenjuje ostvariti minimalno 61%.

Dodatne informacije:

 • Svaki poslani izvještaj je ujedno i konačna verzija izvještaja. Dakle, nema naknadnih ispravaka pojedinih pismenih izvještaja s ciljem povećanja ocjene.
 • Kašnjenje s predajom pojedinog pismenog zadatka penalizira se oduzimanjem 10 bodova s tog zadatka.
 • Plagiranje izvještaja kažnjava se ocjenom 0%. U tom će slučaju studenti dobiti novu temu istraživanja, a svi do tada prikupljeni bodovi se brišu.
 • Pismeni zadatci se predaju isključivo putem Moodle-a

 

 

Obavezna literatura:

 1. Akers, R. L., Sellers, C. S., & Jennings, W. G. (2017). Criminological Theories: Introduction, Evaluation and Application (7th ed.). New York, NY: Oxford University Press
 2. Cullen, F. T., Agnew, R., & Wilcox, P. (2013). Criminological theory: Past to present : essential readings. New York: Oxford University Press.
 3. Bašić, J. i Janković, J. (ur): Rizični i zaštitni čimbenici u razvoju poremećaja u ponašanju djece i mladeži, Zagreb: Povjerenstvo Vlade  Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladeži i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju
 4. Bašić, J., Koller-Trbović, N.  i Uzelac, S. (ur.) (2004). Poremećaji u ponašanju: pristupi i pojmovna određenja, Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet, Zagreb.

Dopunska literatura:

 1. Ajduković, M., Ručević, S. i Šincek, D. (2008). Istraživanje rasprostranjenosti rizičnog i delinkventnog ponašanja djece i mladih u urbanim sredinama-dodatni poticaj za ciljanu prevenciju. Dijete i društvo, 10(1-2), 27-47.
 2. Farrington, D.P, Piquero, A. R., & Jennings, W. J. (2013). Offending from Childhood to Late Middle Age: Recent Results from the Cambridge Study in Delinquent Development. New York: Springer-Verlag
 3. Farrington, D.P. (1992). The Need for Longitudinal – Experimental Research on Offending and Antisocial Behavior, In McCord, J. i Tremblay, R.E (eds). Preventing Antisocial Behavior – Interventions from Birth Trough Adolescence, The Guilford Press, New York, London, 353-376.
 4. Farrington, D. P. (2003). Developmental and life-course criminology: Key theoretical and empirical issues – The 2002 Sutherland award address. Criminology, 41 (2). 221-255.
 5. Lösel, F. (2002).  Risk/need assesment and prevention of antisocial development in young peope: Basic issues from perspective of cautionary optimism. In Corrado, R.R., Roesch, R., Hart, S. D. & Gierowski, J. K. (Eds). Multi-problem violent youth. Amsterdam: IOS Press.
 6. Miller, S., Leve, L. D., & Kerig, P. K (eds.) (2012). Delinquent girls: Contexts relationships and adaptation. New York: Springer
 7. Moffitt, T.E. (1993). Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: A developmental taxonomy. Psychological Review, 100 (4), 674-701.
 8. Patterson, G. & Yoerger, K. (2004). A developmental model for early- and late-onset delinquency. In Reid, J. B., Patterson, G. & Snyder, J. (eds) Antisocial behavior in children and adolescents: A developmental analysis and model for interventions. Washington, DC, APA. 25-44.  
 9. Ručević, S. (2008). Metodološki postupci i izazovi primjene samoiskaza i longitudinalnih nacrta u istraživanjima razvoja delinkventnog ponašanja. Ljetopis socijalnog rada, 15 (3), 421-443.
 10. Ručević, S.  Ajduković, M. i Šincek, D.  (2009). Razvoj Upitnika  samoiskaza rizičnog i delinkventnog ponašanja mladih (SRDP-2007). Kriminologija i socijalna integracija.
 11. Rutter, M., Giller, H. & Hagell, A. (1998). Antisocial Behavior by Young People. Cambridge: Cambridge University Press
 12. Šincek, D. (2007). Doprinos teorije prisile razumijevanju delinkventnog ponašanja mladih. Ljetopis socijalnog rada. 14 (1). 119-141.
 13. Tekuća periodika

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska evluacija

Ostale informacije: