Jezik i kultura

 

Naziv kolegija:
Jezik i kultura
Šifra ISVU:
75606
Šifra MOZVAG:
EL054
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Vidaković Erdeljić, Dubravka
30
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj ovog predmeta je ukazati na vezu između jezika, kulture i mišljenja te na probleme koje ta međupovezanost izaziva u procesu prevođenja. Studenti će, između ostalog, ovladati vještinama potrebnim za prevladavanje takvih problema.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • protumačiti vezu između jezika i kulture te jezika i mišljenja
  • usporediti različite teorije koje tematiziraju odnos jezika, kulture i mišljenja
  • riješiti probleme povezane s prevođenjem kulturno0specifičnih pojmova
  • predložiti vlastita pitanja i teme za daljnja istraživanja veze između jezika, kulture i mišljenja
  • ispitati primjenjivost odgovarajućih  teorija na vlastita istraživanja vezana uz odnos jezika, kulture i mišljenja

Sadržaj predmeta:

Predmet se sastoji od dva glavna dijela. U prvom dijelu govori se o načinima na koje je kultura zastupljena u jeziku te ulozi kulturalne komponente u jeziku.  Tijekom nastave obrađuju se teme poput veze između jezika, kulture i mišljenja; kontrasta između univerzalističkog i relativističkog  pogleda na jezik te utjecaja kulturalnih razlika na jezičnu strukturu i značenje. Predmet se također bavi i pitanjem kako jezik odražava način na koji ljudski um konceptualizira stvarnost.U drugom se dijelu govori o praktičnim problemima izazvanim međupovezanošću jezika, kulture i mišljenja, posebice problemom prevođenja za pojedinu kulturu specifičnih pojmova i koncepata

Vrste izvođenja nastave:

predavanja

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, zadatak čitanja i analize primjera slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava protumačiti vezu između jezika i kulture te jezika i mišljenja aktivnost studenta u nastavi, pismeni ispit
predavanje, zadatak čitanja i analize primjera, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava usporediti različite teorije koje tematiziraju odnos jezika, kulture i mišljenja aktivnost studenta u nastavi, pismeni ispit
predavanje, zadatak čitanja i analize primjera slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava riješiti probleme povezane s prevođenjem kulturno0specifičnih pojmova aktivnost studenta u nastavi, samostalno istraživanje
grupna rasprava, samostalni istraživački zadatak, izlaganje postavljanje i rješavanje problema, analiza izvora literature, samostalna uporaba literature, primjena naučenog predložiti vlastita pitanja i teme za daljnja istraživanja veze između jezika, kulture i mišljenja aktivnost studenta u nastavi, samostalno istraživanje
grupna rasprava, samostalni istraživački zadatak, izlaganje postavljanje i rješavanje problema, analiza izvora literature, samostalna uporaba literature, usmeno izlaganje, primjena naučenog ispitati primjenjivost odgovarajućih  teorija na vlastita istraživanja vezana uz odnos jezika, kulture i mišljenja aktivnost studenta u nastavi, samostalno istraživanje, usmeno izlaganje

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kolokvij, Pohađanje nastave, Referat

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kolokvij 1,5 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Referat 0,75 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna ocjena sastoji se od ocjena pismenog rada i usmenog izlaganja.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

  1. Whorf, Benjamin L. 1956. Language, Thought, and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf, ed. John B. Carrol. Cambridge, Mass.: MIT Press;
  2. Lakoff, George 1987. Women, Fire and Dangerous Things. What Categories Reveal about the Mind. Chicago: University of Chicago Press

Dopunska literatura:

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provođenje ankete sa studentima po završetku kolegija.

Ostale informacije: