Uvod u lingvistiku za angliste

 

Naziv kolegija:
Uvod u lingvistiku za angliste
Šifra ISVU:
164607
Šifra MOZVAG:
ENG405
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Gradečak, Tanja
30
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je upoznati studente s osnovama lingvistike kao znanstvene discipline čiji je predmet istraživanja jezik i savladavanje metajezika kao posebnog jezika kojim se govori o jeziku kako bi studenti stekli potrebna znanja za praćenje nastave na višim godinama i samostalno proučavanje lingvističke literature. Drugi je cilj podučiti studente temeljnim osobinama engleskog jezika kroz njegov opis pomoću osnovnih elemenata različitih lingvističkih disciplina i osposobiti ih da te osobine usporede i kontrastiraju s ostalim jezicima.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

 • protumačiti prirodu jezika kao osnovnog sredstva komunikacije i razlike između jezika i drugih načina komuniciranja (npr. komunikacijskih sustava životinja)
 • opisati jezik kao sustav znakova i ilustrirati vrste znakova
 • razlikovati temeljne lingvističke grane i s njima povezane lingvističke pojmove
 • razlikovati jezično-tipološke elemente engleskog i ostalih svjetskih jezika
 • demonstrirati stečeno znanje na rješavanju zadataka povezanih uz lingvističke pojave i pojmove, poglavito one u engleskom jeziku
 • samostalno se služiti stručnom lingvističkom literaturom
 • vrednovati utjecaj jezika na ljudsku komunikaciju.

Sadržaj predmeta:

Kolegij je organiziran oko sljedećih temeljnih cjelina: Jezik kao osnovno sredstvo komunikacije i razlike između jezika i drugih načina komuniciranja, s posebnim naglaskom na razlike između jezika i komunikacijskih sustava životinja; Jezik kao sustav znakova i vrste znaka; Temeljne grane lingvistike: fonetika i fonologija, morfologija, sintaksa, semantika; Osnove sociolingvistike i pragmatike; Tipologija jezika (morfološka, sintaktička, genetska) i tipološka karakterizacija engleskog jezika; Jezične promjene s posebnim osvrtom na povijesni razvoj engleskog jezika.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA METODA PROCJENE
 • predavanje
 • grupna rasprava
 • analiza primjera
 • slušanje izlaganja
 • sustavno praćenje
 • učenje po modelu
 • analiza literature
 • simulacija
 • analiza primjera
 • opažanje modela
 • protumačiti prirodu jezika kao osnovnog sredstva komunikacije i razlike između jezika i drugih načina komuniciranja (npr. komunikacijskih sustava životinja)
 • aktivnost studenta u nastavi
 • pisani ispit
 • predavanje
 • grupna rasprava
 • analiza primjera
 • predavanje
 • grupna rasprava
 • analiza primjera
 • slušanje izlaganja
 • sustavno praćenje
 • učenje po modelu
 • analiza literature
 • simulacija
 • analiza primjera
 • opažanje modela
 • opisati jezik kao sustav znakova i ilustrirati vrste znakova
 • aktivnost studenta u nastavi
 • pisani ispit
 • predavanje
 • grupna rasprava
 • analiza primjera
 • slušanje izlaganja
 • sustavno praćenje
 • učenje po modelu
 • analiza literature
 • simulacija
 • analiza primjera
 • opažanje modela
 • razlikovati temeljne lingvističke grane i s njima povezane lingvističke pojmove
 • aktivnost studenta u nastavi
 • pisani ispit
 • predavanje
 • grupna rasprava
 • analiza primjera
 • slušanje izlaganja
 • sustavno praćenje
 • učenje po modelu
 • analiza literature
 • aktivno sudjelovanje
 • analiza primjera
 • opažanje modela
 • razlikovati jezično-tipološke elemente engleskog i ostalih svjetskih jezika
 • aktivnost studenta u nastavi
 • pisani ispit
 • predavanje
 • grupna rasprava
 • analiza primjera
 • slušanje izlaganja
 • sustavno praćenje
 • učenje po modelu
 • analiza literature
 • aktivno sudjelovanje
 • analiza primjera
 • opažanje modela
 • demonstrirati stečeno znanje na rješavanju zadataka povezanih uz lingvističke pojave i pojmove, poglavito one u engleskom jeziku
 • aktivnost studenta u nastavi
 • pisani ispit
 • samostalni rad
 • čitanje literature
 • grupna rasprava
 • analiza primjera
 • analiza literature
 • aktivno sudjelovanje
 • analiza primjera
 • opažanje modela
 • samostalno se služiti stručnom lingvističkom literaturom
 • aktivnost studenta u nastavi
 • seminarski rad
 • prezentacija
 • pisani ispit
 • predavanje
 • grupna rasprava
 • analiza primjera
 • slušanje izlaganja
 • sustavno praćenje
 • učenje po modelu
 • analiza literature
 • aktivno sudjelovanje
 • analiza primjera
 • opažanje modela
 • vrednovati utjecaj jezika na ljudsku komunikaciju
 • aktivnost studenta u nastavi
 • pisani ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,3 0%
Kontinuirana provjera znanja 1 0%
Pohađanje nastave 0,7 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Ocjenjivanje se temelji na rezultatima 2 pisana testa tijekom semestra, prezentacije i zadaća.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redoviti dolazak i sudjelovanje u nastavi, polaganje kolokvija.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Barber, Ch. 1994. The English Language: A Historical Introduction. Poglavlja 3-7. Cambridge:Cambridge University Press.
 2. Grady, W., M. Dobrovolsky, F. Katamba, 1997. Contemporary Linguistics: An Introduction. (Poglavlja 1-5, 7, 9, 14, 16). London:Longman
 3. Yule, G. 2010. The Study of Language. Cambridge:Cambridge University Press.

Dopunska literatura:

Relevantna poglavlja iz:

 1. Dirven, R. and M. Verspoor, 2004. Cognitive Exploration of Language and Linguistics (second edition). Amsterdam:John Benjamins
 2. Lee, D., 2001. Cognitive Linguistics. An Introduction. Oxford:Oxford University Press
 3. Poole, S.C. 1999.An Introduction To Linguistics: Palgrave Macmillan.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: