Pregled engleske književnosti II (od romantizma do danas)

 

Naziv kolegija:
Pregled engleske književnosti II (od romantizma do danas)
Šifra ISVU:
164606
Šifra MOZVAG:
LIT403
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Matek, Ljubica
0
0
45

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj kolegija je upoznati studente s dijakronijskim razvojem dominantnih književnih vrsta—s njihovim konvencijama i odlikama—unutar britanskog, ali i kontinentalnog kulturnog, religijskog i političkog okruženja. Studenti trebaju shvatiti uzroke promjena u odnosu prema konceptima autorstva, tekstualnosti i cenzure, kao i podjela u navikama i strukturi čitateljstva. Studenti će učiti kako upotrebljavati elektronske i tiskane istraživačke alate te iskusiti zamke i zadovoljstva istraživanja putem Interneta.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

 • opisati povijesni razvoj engleske književnosti od romantizma do početka 21. stoljeća
 • opisati dominantne književne vrste, opisati njihov razvoj, njihove strukturne elemente, konvencije i odlike
 • demonstrirati vještine književno-kritičkog promišljanja i interpretacije pročitanih književnih djela te usmenog i pisanog izražavanja na engleskom jeziku, retoričke vještine argumentacije, oblikovanja teze rada i analize književnih tekstova u diskursu humanistike
 • staviti u odnos značajne kulturne trendove ili političke događaje i književna djela nastala u određenom razdoblju
 • prihvatiti i provoditi etička načela pri izradi pisanih radova
 • samostalno istraživati i napisati seminarski rad po smjernicama preporučenog stila dokumentiranja.

Sadržaj predmeta:

Pregled engleske književnosti II kronološki je pregled glavnih književnih trendova od romantizma do početka 21. stoljeća. Iako je težište predmeta na glavnim autorima i njihovim djelima (Blake, Byron, Browning, Mill, Wilde, Conrad, Eliot, Lawrence, Woolf, Orwell i Larkin su samo neki od njih), uključeni su i neki marginalni autori poput Ruperta Brookea, Siegfrieda Sassoona i Isaaca Rosenberga, čija djela predstavljaju jednak izazov za suvremenog čitatelja. Uz književna djela navedenih autora, analizirat će se i određeni neknjiževni tekstovi koji se odnose na značajne kulturne i ekonomske događaje (vezane uz industrijsku revoluciju, robovlasništvo, položaj žena u društvu, evoluciju) te političke događaje poput Francuske revolucije i svjetskih ratova.

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA METODA PROCJENE
 • predavanje
 • seminarska nastava
 • slušanje
 • čitanje i analiza literature
 • rasprava
 • sustavno opažanje
 • pisano i usmeno izražavanje na stranom jeziku
 • opisati povijesni razvoj engleske književnosti od romantizma do početka 21. stoljeća
 • kvizovi
 • rasprava/usmene provjere na satu (aktivnost na nastavi)
 • pisani ispit
 • predavanje
 • seminarska nastava
 • slušanje
 • čitanje i analiza literature
 • rasprava
 • sustavno opažanje
 • pisano i usmeno izražavanje na stranom jeziku
 • opisati dominantne književne vrste, opisati njihov razvoj, njihove strukturne elemente, konvencije i odlike
 • kvizovi
 • rasprava/usmene provjere na satu (aktivnost na nastavi)
 • pisani ispit
 • predavanje
 • seminar
 • samostalni istraživački rad
 • slušanje
 • čitanje i analiza literature
 • rasprava
 • sustavno opažanje i zaključivanje
 • primjena naučenoga
 • pisano i usmeno izražavanje na stranom jeziku
 • demonstrirati vještine književno-kritičkog promišljanja i interpretacije pročitanih književnih djela te usmenog i pisanog izražavanja na engleskom jeziku, retoričke vještine argumentacije, oblikovanja teze rada, i analize književnih tekstova u diskursu humanistike
 • kvizovi
 • rasprava/usmene provjere na satu (aktivnost na nastavi)
 • pisani ispit
 • seminarski rad
 • predavanje
 • seminar
 • slušanje
 • čitanje i analiza literature
 • rasprava
 • sustavno opažanje i zaključivanje
 • primjena naučenoga
 • pisano i usmeno izražavanje na stranom jeziku
 • staviti u odnos značajne kulturne trendove ili političke događaje i književna djela nastala u određenom razdoblju
 • kvizovi
 • rasprava/usmene provjere na satu (aktivnost na nastavi)
 • pisani ispit
 • seminarski rad
 • samostalni istraživački rad
 • primjereno citiranje korištenih izvora bez prisvajanja tuđih riječi ili zaključaka
 • sustavno opažanje i zaključivanje
 • primjena naučenoga
 • pisano izražavanje na stranom jeziku
 • izražavanje vlastitog kritičkog stava
 • primijeniti etička načela pri izradi pisanih radova
 • seminarski rad
 • samostalni istraživački rad
 • čitanje i analiza literature
 • sustavno opažanje i zaključivanje
 • prikupljanje podataka na zadanu temu
 • primjena naučenoga
 • pisano izražavanje na stranom jeziku
 • samostalno istraživati i napisati seminarski rad po smjernicama preporučenog stila dokumentiranja
 • seminarski rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Seminarski rad, Kontinuirana provjera znanja, Usmeno izlaganje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 1,1 0%
Seminarski rad 1 40%
Kontinuirana provjera znanja 1 30%
Usmeno izlaganje 0,9 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna ocjena sastoji se od jednog usmenog izlaganja, jednog pismenog rada tijekom semestra, ocjene sudjelovanja u nastavi i nekoliko kraćih kvizova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Od studenata se očekuje:

 • da redovito pohađaju nastavu (prisutnost preko 70% je uvjet za potpis)
 • da na nastavu dođu potpuno pripremljeni i aktivno sudjeluju u raspravi
 • da izrade jedan seminarski rad.

 

 

Obavezna literatura:

Literatura potrebna za studij i polaganje ispita:

 1. Dickens, Charles. Hard Times.
 2. A Glossary of Literary Terms. 7th ed. Edited by M. H. Abrams. Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers, 1999.
 3. The Norton Anthology of English Literature. 7th ed. Vol. II. Edited by M. H. Abrams and Stephen Greenblatt. New York, London: W. W. Norton, 2000.
 4. Orwell, George. Animal Farm.
 5. Jane Austen, Northanger Abbey (Ch. 5.)
 6. D. H. Lawrence, Lady Chatterley’s Lover 
 7. Samuel Beckett, Happy Days.

Eventualna dodatna sekundarna literatura studentima će se podijeliti u obliku uručaka tijekom nastave.

Dopunska literatura:

 1. Alexander, Michael. A History of English Literature. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007.
 2. Hodges' Harbrace Handbook. 14th edition. Edited by John C. Hodges et ali. Fort Worth: Harcourt College Publishers, 2001.
 3. Morgan, Kenneth O. The Oxford History of Britain. New York, Oxford UP, 2010.
 4. Peck, John and Martin Coyle. A Brief History of English Literature. Houndmills, Basingstoke: Palgrave, 2002.
 5. Sanders, Andrew. The Short Oxford History of English Literature. 2nd ed. Oxford, New York: Oxford UP, 2000.
 6. http://andromeda.rutgers.edu/~jlynch/Lit/
 7. http://webster.commnet.edu/mla/index.shtml
 8. www.wwnorton.com/nael
 9. www.wwnorton.com/literature
 10. http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/
 11. Matek, Ljubica i Jelena Pataki. “Elementi romantizma u priči "Ljubav na odru" Rikarda Jorgovanića.” Istraživanja,  no. 11, 2016, pp. 191-208.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: