Pregled engleske književnosti II (od romantizma do danas)

 

Naziv kolegija:
Pregled engleske književnosti II (od romantizma do danas)
Šifra ISVU:
164606
Šifra MOZVAG:
LIT403
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Matek, Ljubica
0
0
45

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj kolegija je upoznati studente s dijakronijskim razvojem dominantnih književnih vrsta—s njihovim konvencijama i odlikama—unutar britanskog, ali i kontinentalnog kulturnog, religijskog i političkog okruženja. Studenti trebaju shvatiti uzroke promjena u odnosu prema konceptima autorstva, tekstualnosti i cenzure, kao i podjela u navikama i strukturi čitateljstva. Studenti će učiti kako upotrebljavati elektronske i tiskane istraživačke alate te iskusiti zamke i zadovoljstva istraživanja putem Interneta.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

 • opisati povijesni razvoj engleske književnosti od romantizma do početka 21. stoljeća
 • opisati dominantne književne vrste, opisati njihov razvoj, njihove strukturne elemente, konvencije i odlike
 • demonstrirati vještine književno-kritičkog promišljanja i interpretacije pročitanih književnih djela te usmenog i pisanog izražavanja na engleskom jeziku, retoričke vještine argumentacije, oblikovanja teze rada i analize književnih tekstova u diskursu humanistike
 • staviti u odnos značajne kulturne trendove ili političke događaje i književna djela nastala u određenom razdoblju
 • prihvatiti i provoditi etička načela pri izradi pisanih radova
 • samostalno istraživati i napisati seminarski rad po smjernicama preporučenog stila dokumentiranja.

Sadržaj predmeta:

Pregled engleske književnosti II kronološki je pregled glavnih književnih trendova od romantizma do početka 21. stoljeća. Iako je težište predmeta na glavnim autorima i njihovim djelima (Blake, Byron, Browning, Mill, Wilde, Conrad, Eliot, Lawrence, Woolf, Orwell i Larkin su samo neki od njih), uključeni su i neki marginalni autori poput Ruperta Brookea, Siegfrieda Sassoona i Isaaca Rosenberga, čija djela predstavljaju jednak izazov za suvremenog čitatelja. Uz književna djela navedenih autora, analizirat će se i određeni neknjiževni tekstovi koji se odnose na značajne kulturne i ekonomske događaje (vezane uz industrijsku revoluciju, robovlasništvo, položaj žena u društvu, evoluciju) te političke događaje poput Francuske revolucije i svjetskih ratova.

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA METODA PROCJENE
 • predavanje
 • seminarska nastava
 • slušanje
 • čitanje i analiza literature
 • rasprava
 • sustavno opažanje
 • pisano i usmeno izražavanje na stranom jeziku
 • opisati povijesni razvoj engleske književnosti od romantizma do početka 21. stoljeća
 • kvizovi
 • rasprava/usmene provjere na satu (aktivnost na nastavi)
 • pisani ispit
 • predavanje
 • seminarska nastava
 • slušanje
 • čitanje i analiza literature
 • rasprava
 • sustavno opažanje
 • pisano i usmeno izražavanje na stranom jeziku
 • opisati dominantne književne vrste, opisati njihov razvoj, njihove strukturne elemente, konvencije i odlike
 • kvizovi
 • rasprava/usmene provjere na satu (aktivnost na nastavi)
 • pisani ispit
 • predavanje
 • seminar
 • samostalni istraživački rad
 • slušanje
 • čitanje i analiza literature
 • rasprava
 • sustavno opažanje i zaključivanje
 • primjena naučenoga
 • pisano i usmeno izražavanje na stranom jeziku
 • demonstrirati vještine književno-kritičkog promišljanja i interpretacije pročitanih književnih djela te usmenog i pisanog izražavanja na engleskom jeziku, retoričke vještine argumentacije, oblikovanja teze rada, i analize književnih tekstova u diskursu humanistike
 • kvizovi
 • rasprava/usmene provjere na satu (aktivnost na nastavi)
 • pisani ispit
 • seminarski rad
 • predavanje
 • seminar
 • slušanje
 • čitanje i analiza literature
 • rasprava
 • sustavno opažanje i zaključivanje
 • primjena naučenoga
 • pisano i usmeno izražavanje na stranom jeziku
 • staviti u odnos značajne kulturne trendove ili političke događaje i književna djela nastala u određenom razdoblju
 • kvizovi
 • rasprava/usmene provjere na satu (aktivnost na nastavi)
 • pisani ispit
 • seminarski rad
 • samostalni istraživački rad
 • primjereno citiranje korištenih izvora bez prisvajanja tuđih riječi ili zaključaka
 • sustavno opažanje i zaključivanje
 • primjena naučenoga
 • pisano izražavanje na stranom jeziku
 • izražavanje vlastitog kritičkog stava
 • primijeniti etička načela pri izradi pisanih radova
 • seminarski rad
 • samostalni istraživački rad
 • čitanje i analiza literature
 • sustavno opažanje i zaključivanje
 • prikupljanje podataka na zadanu temu
 • primjena naučenoga
 • pisano izražavanje na stranom jeziku
 • samostalno istraživati i napisati seminarski rad po smjernicama preporučenog stila dokumentiranja
 • seminarski rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeno izlaganje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 1 30%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Seminarski rad 1 40%
Usmeno izlaganje 0,9 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna ocjena sastoji se od jednog usmenog izlaganja, jednog pismenog rada tijekom semestra, ocjene sudjelovanja u nastavi i nekoliko kraćih kvizova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Od studenata se očekuje:

 • da redovito pohađaju nastavu (prisutnost preko 70% je uvjet za potpis)
 • da na nastavu dođu potpuno pripremljeni i aktivno sudjeluju u raspravi
 • da izrade jedan seminarski rad.

 

 

Obavezna literatura:

Literatura potrebna za studij i polaganje ispita:

 1. Dickens, Charles. Hard Times.
 2. A Glossary of Literary Terms. 7th ed. Edited by M. H. Abrams. Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers, 1999.
 3. The Norton Anthology of English Literature. 7th ed. Vol. II. Edited by M. H. Abrams and Stephen Greenblatt. New York, London: W. W. Norton, 2000.
 4. Orwell, George. Animal Farm.
 5. Jane Austen, Northanger Abbey (Ch. 5.)
 6. D. H. Lawrence, Lady Chatterley’s Lover 
 7. Samuel Beckett, Happy Days.
 8. Matek, Ljubica. English Literature in Context. From Romanticism until the Late Twentieth Century. FFOS, 2020.

Eventualna dodatna sekundarna literatura studentima će se podijeliti u obliku uručaka tijekom nastave.

Dopunska literatura:

 1. Alexander, Michael. A History of English Literature. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007.
 2. Hodges' Harbrace Handbook. 14th edition. Edited by John C. Hodges et ali. Fort Worth: Harcourt College Publishers, 2001.
 3. Morgan, Kenneth O. The Oxford History of Britain. New York, Oxford UP, 2010.
 4. Peck, John and Martin Coyle. A Brief History of English Literature. Houndmills, Basingstoke: Palgrave, 2002.
 5. Sanders, Andrew. The Short Oxford History of English Literature. 2nd ed. Oxford, New York: Oxford UP, 2000.
 6. http://andromeda.rutgers.edu/~jlynch/Lit/
 7. http://webster.commnet.edu/mla/index.shtml
 8. www.wwnorton.com/nael
 9. www.wwnorton.com/literature
 10. http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/
 11. Matek, Ljubica i Jelena Pataki. “Elementi romantizma u priči "Ljubav na odru" Rikarda Jorgovanića.” Istraživanja,  no. 11, 2016, pp. 191-208.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: