Pisanje znanstvenoistraživačkog rada iz područja književnosti

 

Naziv kolegija:
Pisanje znanstvenoistraživačkog rada iz područja književnosti
Šifra ISVU:
164533
Šifra MOZVAG:
EL100
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g., 3.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Poljak Rehlicki, Jasna
15
0
0
Prtenjača, Zvonimir
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Ciljevi kolegija su razvijanje logičnog i kritičkog načina čitanja i pisanja znanstveno-istraživačkih radova. Kolegij potiče i razvija istraživački duh, uči studente kako organizirati vlastite misli, kako kompetentno i argumentirano analizirati književno djelo, izraziti i zauzeti vlastiti stav, ali i suprotstaviti se suprotnim stavovima. Usvojena osnovna tehnika i mehanika pisanja znanstveno-istraživačkih radova omogućuje prihvaćanje moralnih i etičkih načela, prvenstveno izbjegavanje plagiranja, i rezultira općeprihvaćenom i priznatom strukturom znanstveno-istraživačkog rada iz područja književnosti.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • identificirati strukturu eseja od pet odlomaka (uvod, razradu i zaključak)
 • razlikovati esej od znanstveno-istraživačkog rada
 • organizirati slijed ideja u eseju
 • argumentirati vlastite stavove
 • demonstrirati vještine kritičkog čitanja i analitičke rasprave
 • sastaviti istraživački rad po smjernicama MLA stila dokumentiranja
 • vrednovati stručnu i znanstvenu literaturu
 • prihvatiti moralna i etička načela pri izradi rada.

Sadržaj predmeta:

Kolegij opisuje i objašnjava osnovnu mehaniku i principe vještine čitanja i pisanja znanstveno-istraživačkih radova te razloge i svrhu akademskog pisanog izražavanja. U prvom dijelu kolegija studenti se upoznaju s načinom strukturiranja eseja od pet odlomaka, prepoznajući unutarnju logiku, argumentaciju i formu jednostavnog eseja. Kasnije se naglasak stavlja na pojedine dijelove eseja kao što su uvod, razrada i zaključak, oblikovanje efikasnih i koherentnih odlomaka te korištenje tranzicijskih fraza u svrhu postizanja tečnosti između odlomaka i rečenica. Logičko razmišljanje, argumentacija, stil i ton akademskog pisanja također se obrađuju u nastavku. Središnji dio kolegija posvećen je pisanju istraživačkog rada prema MLA stilu dokumentacije. Studenti se upoznaju s tehnikama razvoja i oblikovanja ideja, pisanja radnog nacrta i sažetka, citiranja, parafraziranja, korištenja primarne i sekundarne literature, grubog nacrta rada, revidiranja i uređivanja napisanog. Kolegij ima znatan praktični dio jer studenti nakon svake obrađene jedinice usvajaju objašnjeno na raznim primjerima i vježbama, a istraživački je rad temeljen na njihovom izboru teme završnog rada.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA METODA PROCJENE
 • predavanje
 • seminarska nastava
 • grupna rasprava
 • slušanje izlaganja
 • čitanje i analiza literature
 • pisanje
 • rasprava
 • identificirati strukturu eseja od pet odlomaka (uvod, razradu i zaključak)
 • kratki pismeni zadaci / usmena provjera na satu
 • esej
 • predavanje
 • seminarska nastava
 • grupna rasprava
 • slušanje izlaganja
 • čitanje i analiza literature
 • pisanje
 • rasprava
 • razlikovati esej od znanstveno-istraživačkog rada
 • kratki pismeni zadaci / usmena provjera na satu
 • esej
 • predavanje
 • seminarska nastava
 • slušanje
 • čitanje i analiza lierature
 • pisanje
 • organizirati slijed ideja u eseju
 • krati pismeni zadaci
 • esej
 • znanstveno-istraživački rad
 • seminarska nastava
 • grupna rasprava
 • čitanje i analiza literature
 • pisanje
 • rasprava
 • argumentirati vlastite stavove
 • krati pismeni zadaci
 • usmena provjera na satu
 • esej
 • znanstveno-istraživački rad
 • seminarska nastava
 • grupna rasprava
 • čitanje i analiza literature
 • rasprava
 • pisanje
 • demonstrirati vještine kritičkog čitanja i analitičke rasprave
 • krati pismeni zadaci
 • usmena provjera na satu
 • esej
 • znanstveno-istraživački rad
 • samostalni istraživački zadatak
 • čitanje i analiza literature
 • rasprava
 • pisanje
 • sastaviti istraživački rad po smjernicama MLA stila dokumentiranja
 • znanstveno-istraživački rad
 • seminarska nastava
 • grupna rasprava
 • samostalni istraživački zadatak
 • čitanje i analiza literature
 • rasprava
 • pisanje
 • vrednovati stručnu i znanstvenu literaturu
 • krati pismeni zadaci
 • usmena provjera na satu
 • esej
 • znanstveno-istraživački rad
 • predavanje
 • seminarska nastava
 • grupna rasprava
 • slušanje
 • pisanje
 • rasprava
 • prihvatiti moralna i etička načela pri izradi rada
 • krati pismeni zadaci
 • esej
 • znanstveno-istraživački rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Istraživanje, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,1 10%
Istraživanje 1 50%
Kontinuirana provjera znanja 0,8 40%
Pohađanje nastave 1,1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

 • redovito pohađanje nastave
 • aktivno sudjelovanje u nastavi
 • pisanje tri eseja na zadanu temu
 • pisanje sažetka, radnog nacrta i znanstveno-istraživačkog rada

0-59 % nedovoljan (1)

60 – 69 % dovoljan (2)

70 – 79 % dobar (3)

80 – 90 % vrlo dobar (4)

91 – 100 % Izvrstan (5)

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 • Studenti koji ne ostvare prag od 60% moraju pristupiti pismenom ispitu te napisati još jedan znanstveno-istraživački rad.
 • Studenti su obvezni pohađati 70 % održanih nastavnih sati. Ako student ima 4 ili više izostanaka (jedan izostanak iznosi 3 nastavna sata), neće moći prijaviti ispit, kao ni ukoliko ukupno ostvari manje od 40% ocjene.
 • Plagiranje se kažnjava ocjenom 0% za pisane radove.

 

 

Obavezna literatura:

 1. MLA Handbook, 8th edition, Modern Language Association of America, 2016.
 2. Hacker, Diana, and Nancy Sommers. Rules for Writiers, 7th edition, Bedford/St. MArtins, 2012.

Dopunska literatura:

 1. Graff, Gerald i Birkenstein, Kathy, They Say/I Say: The Moves That Matter in Academic Writing with Readings, drugo izdanje, New York, 2007.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: