Pisanje znanstvenoistraživačkog rada iz područja književnosti

 

Naziv kolegija:
Pisanje znanstvenoistraživačkog rada iz područja književnosti
Šifra ISVU:
164533
Šifra MOZVAG:
EL100
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g., 3.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Poljak Rehlicki, Jasna
0
0
0
Prtenjača, Zvonimir
0
0
45

 

Ciljevi i zadaci:

Ciljevi kolegija su razvijanje logičnog i kritičkog načina čitanja i pisanja znanstveno-istraživačkih radova. Kolegij potiče i razvija istraživački duh, uči studente kako organizirati vlastite misli, kako kompetentno i argumentirano analizirati književno djelo, izraziti i zauzeti vlastiti stav, ali i suprotstaviti se suprotnim stavovima. Usvojena osnovna tehnika i mehanika pisanja znanstveno-istraživačkih radova omogućuje prihvaćanje moralnih i etičkih načela, prvenstveno izbjegavanje plagiranja, i rezultira općeprihvaćenom i priznatom strukturom znanstveno-istraživačkog rada iz područja književnosti.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • identificirati strukturu eseja od pet odlomaka (uvod, razradu i zaključak)
 • razlikovati esej od znanstveno-istraživačkog rada
 • organizirati slijed ideja u eseju
 • argumentirati vlastite stavove
 • demonstrirati vještine kritičkog čitanja i analitičke rasprave
 • sastaviti istraživački rad po smjernicama MLA stila dokumentiranja
 • vrednovati stručnu i znanstvenu literaturu
 • prihvatiti moralna i etička načela pri izradi rada.

Sadržaj predmeta:

Kolegij opisuje i objašnjava osnovnu mehaniku i principe vještine čitanja i pisanja znanstveno-istraživačkih radova te razloge i svrhu akademskog pisanog izražavanja. U prvom dijelu kolegija studenti se upoznaju s načinom strukturiranja eseja od pet odlomaka, prepoznajući unutarnju logiku, argumentaciju i formu jednostavnog eseja. Kasnije se naglasak stavlja na pojedine dijelove eseja kao što su uvod, razrada i zaključak, oblikovanje efikasnih i koherentnih odlomaka te korištenje tranzicijskih fraza u svrhu postizanja tečnosti između odlomaka i rečenica. Logičko razmišljanje, argumentacija, stil i ton akademskog pisanja također se obrađuju u nastavku. Središnji dio kolegija posvećen je pisanju istraživačkog rada prema MLA stilu dokumentacije. Studenti se upoznaju s tehnikama razvoja i oblikovanja ideja, pisanja radnog nacrta i sažetka, citiranja, parafraziranja, korištenja primarne i sekundarne literature, grubog nacrta rada, revidiranja i uređivanja napisanog. Kolegij ima znatan praktični dio jer studenti nakon svake obrađene jedinice usvajaju objašnjeno na raznim primjerima i vježbama, a istraživački je rad temeljen na njihovom izboru teme završnog rada.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA METODA PROCJENE
 • predavanje
 • seminarska nastava
 • grupna rasprava
 • slušanje izlaganja
 • čitanje i analiza literature
 • pisanje
 • rasprava
 • identificirati strukturu eseja od pet odlomaka (uvod, razradu i zaključak)
 • kratki pismeni zadaci / usmena provjera na satu
 • esej
 • predavanje
 • seminarska nastava
 • grupna rasprava
 • slušanje izlaganja
 • čitanje i analiza literature
 • pisanje
 • rasprava
 • razlikovati esej od znanstveno-istraživačkog rada
 • kratki pismeni zadaci / usmena provjera na satu
 • esej
 • predavanje
 • seminarska nastava
 • slušanje
 • čitanje i analiza lierature
 • pisanje
 • organizirati slijed ideja u eseju
 • krati pismeni zadaci
 • esej
 • znanstveno-istraživački rad
 • seminarska nastava
 • grupna rasprava
 • čitanje i analiza literature
 • pisanje
 • rasprava
 • argumentirati vlastite stavove
 • krati pismeni zadaci
 • usmena provjera na satu
 • esej
 • znanstveno-istraživački rad
 • seminarska nastava
 • grupna rasprava
 • čitanje i analiza literature
 • rasprava
 • pisanje
 • demonstrirati vještine kritičkog čitanja i analitičke rasprave
 • krati pismeni zadaci
 • usmena provjera na satu
 • esej
 • znanstveno-istraživački rad
 • samostalni istraživački zadatak
 • čitanje i analiza literature
 • rasprava
 • pisanje
 • sastaviti istraživački rad po smjernicama MLA stila dokumentiranja
 • znanstveno-istraživački rad
 • seminarska nastava
 • grupna rasprava
 • samostalni istraživački zadatak
 • čitanje i analiza literature
 • rasprava
 • pisanje
 • vrednovati stručnu i znanstvenu literaturu
 • krati pismeni zadaci
 • usmena provjera na satu
 • esej
 • znanstveno-istraživački rad
 • predavanje
 • seminarska nastava
 • grupna rasprava
 • slušanje
 • pisanje
 • rasprava
 • prihvatiti moralna i etička načela pri izradi rada
 • krati pismeni zadaci
 • esej
 • znanstveno-istraživački rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Istraživanje, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,1 10%
Istraživanje 1 50%
Kontinuirana provjera znanja 0,8 40%
Pohađanje nastave 1,1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

 • redovito pohađanje nastave
 • aktivno sudjelovanje u nastavi
 • pisanje tri eseja na zadanu temu
 • pisanje sažetka, radnog nacrta i znanstveno-istraživačkog rada

0-59 % nedovoljan (1)

60 – 69 % dovoljan (2)

70 – 79 % dobar (3)

80 – 90 % vrlo dobar (4)

91 – 100 % Izvrstan (5)

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 • Studenti koji ne ostvare prag od 60% moraju pristupiti pismenom ispitu te napisati još jedan znanstveno-istraživački rad.
 • Studenti su obvezni pohađati 70 % održanih nastavnih sati. Ako student ima 4 ili više izostanaka (jedan izostanak iznosi 3 nastavna sata), neće moći prijaviti ispit, kao ni ukoliko ukupno ostvari manje od 40% ocjene.
 • Plagiranje se kažnjava ocjenom 0% za pisane radove.

 

 

Obavezna literatura:

 1. MLA Handbook (9th Ed.). The Modern Language Association of America, 2021.
 2. The Hate U Give. Directed by George Tillman, Jr. 20th Century Fox, 2018.
 3. Thomas, Angie. The Hate U Give. Walker Books, 2017.

Dopunska literatura:

Teorijski izvori:

 1. Bruce Jr., Dickson D. “W. E. B. Du Bois and the Idea of Double Consciousness.” American Literature, vol. 64, no. 2, 1992, pp. 299-309.
 2. Eyerman, Ron. “Cultural Trauma: Slavery and the Formation of African American Identity.” Cultural Trauma and Collective Identity, edited by Jeffrey C. Alexander et al., U of California P, 2004, pp. 60-111.
 3. hooks, bell. “The Oppositional Gaze: Black Female Spectators.” The Feminism and Visual Culture Reader, edited by A. Jones, Routledge, 2013, pp. 94-105.
 4. Vaught, Seneca. “Tupac’s Law: Incarceration, T.H.U.G. L.I.F.E., and the Crisis of Black Masculinity.” Spectrum: A Journal on Black Men, vol. 2, no. 2, 2014, pp. 87-115.

 

Sekundarni izvori za roman i film:

 1. Bacci, Francesco. “Black Lives Matter: Police Brutality, Media and Injustice in The Hate U Give, Dear White People, and On the Other Side of Freedom.” Revista Española de Estudios Norteamericanos, vol. 2, no. 1, 2020, pp. 7-22.
 2. Beck, Bernard. “No City for Young Boys: The Hate U Give, When They See Us and African American Youth.” Multicultural Perspectives, vol. 21, no. 4, 2019, pp. 202-205.
 3. Gföllner, Barbara. “'The World Called Him a Thug': Police Brutality and the Production of the Black Body in Angie Thomas’s The Hate U Give.” JAAAS: Journal of the Austrian Association for American Studies, vol. 2, no. 1, 2020, pp. 7-27.
 4. Haddad, Vincent. “Nobody's Protest Novel: Novelistic Strategies of the Black Lives Matter Movement.” The Comparatist, vol. 42, 2018, pp. 40-59.
 5. Johnson, Ashley and Mary L. Neville. “Using Counterstories to Critique Racism: Critical Race Theory, Beloved, and The Hate U Give.” Teaching the Canon in 21s Century Classrooms, edited by Michael Macaluso and Kati Macaluso, Brill, 2019, pp. 123-137.
 6. Levin, Adam. “Finding the 'Herstorical' Narrative in Angie Thomas’s The Hate U Give.” English Studies in Africa, vol. 63, no. 1, 2020, pp. 148-166.
 7. Owen, Gabrielle. “Adolescence, Blackness, and the Politics of Respectability in Monster and The Hate U Give.” The Lion and the Unicorn, vol. 43, no. 2, 2019, pp. 236-260.
 8. Pierce, Lee M. “For the Time(d) Being: The Form Hate Takes in The Hate U Give.” Women's Studies in Communication, vol. 43, 2020, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07491409.2020.1828699?journalCode=uwsc20.
 9. Shelat, Jay. “'I swear those things are so fresh': Sneakers, Race, and Mobility in The Hate U Give.” CEA Critic, vol. 81, no. 1, 2019, pp. 70-74.

 

Mrežni izvori:

 1. Evans, Dayna. “Talking With Angie Thomas, Author of the Best-selling YA Novel Inspired by Black Lives Matter.” The Cut, 20 Mar. 2017, https://www.thecut.com/2017/03/angie-thomas-the-hate-u-give-interview-ya-novel.html.
 2. Ford, Tanisha C. “The Complexity of Black Girlhood Is at the Heart of The Hate U Give.” The Atlantic, 19 Oct. 2018, https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2018/10/the-hate-u-give-movie-starr-carter-black-girlhood/573319/.

 

Književna djela slične tematike:

 1. Acevedo, Elizabeth. The Poet X. Quill Tree Books, 2020.
 2. Coles, Jay. Tyler Johnson Was Here. Little, Brown Books for Young Readers, 2018.
 3. Kiely, Brendan and Jason Reynolds. All American Boys. Atheneum/Caitlyn Dlouhy Books, 2017.
 4. Magoon, Kekla. How It Went Down. Square Fish, 2015.
 5. McKinney, L. L., and Robyn Smith. Nubia: Real One. DC Comics, 2021.
 6. Myers, Walter Dean. Monster. Amistad, 2001.
 7. Oshiro, Mark. Anger is a Gift. Tor Teen, 2018.
 8. Reynolds, Jason. Long Way Down. Atheneum/Caitlyn Dlouhy Books, 2020.
 9. Stone, Nic. Dear Martin. Crown Books for Young Readers, 2017.
 10. Watson, Renée. Piecing Me Together. ‎ Bloomsbury, 2017.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: