Filozofija filma

 

Naziv kolegija:
Filozofija filma
Šifra ISVU:
164532
Šifra MOZVAG:
FI604
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA FILOZOFIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
FILOZOFIJA - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Krivak, Marijan
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznavanje s multidisciplinarnom povezanošću svih humanističkih znanosti s umjetnošću, te uspostavljanje međuodnosa i temeljnih pojmova zajedničkih filozofiji i umjetnosti/medija filma

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • Objasniti i protumačiti epistemološke bliskosti između filozofije kao humanističke discipline i umjetnosti filma;
 • Usporediti suvremene interdisciplinarne filozofije umjetnosti i značenje filma u njima;
 • Povezati analizu filma s hermeneutičkom interpretacijom njegovih idejnih i filozofskih značenja;
 • Razviti kritički odnos prema suvremenosti kroz promišljanje veze humanistike i umjetnosti;
 • Prosuditi mogućnost discipline „filmozofije“.

Sadržaj predmeta:

Ideja filozofije i ideja filma; pitanje današnjeg značenja filozofije; pitanje osmišljavanja filma kao umjetnosti; Umjetničko djelo u razdoblju njegove tehničke reprodukcije; Filozofija umjetnosti i transparentno društvo; Jonathan Beller; Kinematički modus proizvodnje; Gilles Deleuze: Film 1: slika-pokret; Film 2: Slika-vrijeme; Ollivier Pourriol: Filmozofija; Film, politika, subverzija; Autorske poetike i fillozofije; Filozofska dimenzija filmova Wima Wendersa; Filozofsko značenje autorske poetike Akija Kaurismäkija; Rancière i Godard: (Pri)povijesti filma; Filozofija-film-rock sub-kultura.  

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
Predavanje Slušanje izlaganja Objasniti i protumačiti vezu između filozofskog mišlljenja i vizualnog prikaza ideja u filmskoj umjetnosti Pohađanje nastave,
aktivnost u nastavi, usmeni ispit
Predavanje, seminarsko izlaganje, analiza primjera, grupna rasprava Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava Usporediti način prikaza ideja u filozofskom djelu s filmskim stilsko-izražajnim sredstvima i autorskim poetikama Pohađanje nastave,
aktivnost u nastavi, seminarski rad, usmeni ispit
Predavanje, seminarsko izlaganje Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava Povezati stečeno znanje s analizom i oprimjerenjem jednog klasičnog filmskog djela i njegova idejnog svijeta Pohađanje nastave,
aktivnost u nastavi, seminarski rad, usmeni ispit
Predavanje, seminarsko izlaganje, analiza primjera, grupna rasprava Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava Razviti kritički odnos prema suvremenosti kroz interpretaciju filozofske i političke dimenzije pojedinog filma Pohađanje nastave,
aktivnost u nastavi, seminarski rad, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 5%
Pohađanje nastave 0,25 5%
Seminarski rad 0,5 20%
Usmeni ispit 1 70%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene za studente uzimaju se u obzir pohađanje i aktivnost u nastavi (10%),

usmeno izlaganje seminarskog rada (20%), i ocjena iz završnog usmenog ispita (70%).

Primjer izračunavanja ocjene:

aktivnost u nastavi – izvrstan (5)

seminarski rad – izvrstan (5)

usmeni ispit – vrlo dobar (4)

(5 x 0,1) + (5 x 0,2) + (4 x 0,7) = 0,5 + 1 + 2,8 = 4,3

Konačna ocjena 4,3 → – vrlo dobar (4)

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obaveze studenata na predmetu su sljedeće:

 • redovito pohađanje nastave (prisutnost preko 70 % – uvjet za potpis);
 • aktivno sudjelovanje u nastavi;
 • izrada i prezentiranje seminarskoga rada;
 • polaganje usmenog ispita nakon završetka nastave.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Ollivier POURRIOL: Filmozofija, Meandar/Meandarmedija, Zagreb 2010.
 2. Dominique CHATEAU: Film i filozofija, Ars cinema, Clio, Beograd, 2011.
 3. Jacques RANCIÈRE: Filmska fabula, Bijeli val, Zagreb 2011.

Dopunska literatura:

 1. Jonathan L. BELLER, The Cinematic Mode of Production. Attention Economy and the Society of Spectacle, UPNE, 2006.
 2. Gilles DELEUZE, Film 2: slika-vrijeme, Bijeli Val, Zagreb 2012.
 3. Tonči VALENTIĆ, »Mišljenje slike kao slika mišljenja«, u. Hrvatski filmski ljetopis 54 (2/2008), Zagreb 2008.
 4. Marijan KRIVAK, Film, politika, subverzija. Bilješke o autorskim poetikama/politikama, HFS, Zagreb 2009.
 5. Marijan KRIVAK, Suvremenost(i). Postmoderno stanje filozofije (kulture)… i filma, Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku, 2012.
 6. Ivana KESER BATTISTA, Film esej, Leykam international, Zagreb 2013.
 7. Zbornik/reader VIZUALNI KOLEGIJ (autori: Stephen Zepke, Cesare Casarino, Alexander Horwath, Akira Mizuta Lippit), Multimedijalni institut, Zagreb 2007.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta. Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unapređivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta. Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom Stručnog vijeća studija filozofije.

Ostale informacije: