Filozofija egzistencije II

 

Naziv kolegija:
Filozofija egzistencije II
Šifra ISVU:
164530
Šifra MOZVAG:
FI102
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA FILOZOFIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
FILOZOFIJA - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Žitko, Pavao
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija pružiti pregled mijene mišljenja egzistencije u filozofiji devetnaestog i dvadesetog stoljeća. Namjera kolegija jest izložiti mogućnosti izvornog samoodređenja čovjeka, te ukazati na uvjetovanost ljudskog samoodređenja njegovim suodnošenjem spram Drugog. Navedenom se pristupa preko razlaganja filozofijskih pozicija koje su u središte svojeg propitivanja postavile problem ljudskog opstanka poput: Kierkegaarda, Sartrea i Heideggera. U skladu s utjecajem što ga je filozofija egzistencije imala na film i književnost, kolegij će nastojati pokazati na koji način literatura i film usvajaju teme promišljanja fenomena egzistencije.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • usporediti sličnosti i razlike u mišljenju ključnih autora filozofije egzistencije;
 • opisati povijesno-filozofijski razvoj mišljenja egzistencije u filozofiji devetnaestog i dvadesetog stoljeća;
 • analizirati značenje temeljnih pojmova filozofije egzistencije poput: egzistencija, ništavilo, tjeskoba, smrt...;
 • pojmiti posebnost filozofije egzistencije u odnosu na tradiciju filozofije i paradigme suvremene filozofije.

Sadržaj predmeta:

Sadržaji predavanja i seminara su sljedeći:

 • Uvodno predavanje: filozofija egzistencije i egzistencijalizam
 •  Začetak filozofije egzistencije u Kierkegaardovu djelu
 • Egzistencijalni momenti Nietzscheove misli
 • Buberovo suprotstavljanje autentičnog ja-ti odnosa i objektnog ja-ono odnosa
 • Jaspersova egzistencijalna filozofija
 • Heideggerovo razumijevanje nepravosti egzistencije
 • Značaj iskustva tjeskobe i dosade za pravost tubitka
 • Smrt kao put prema pravosti bitka tubitka
 • Sartreovo određenje pojma ništavila i loše vjere
 • Razlikovanje bitka-za-sebe i bitka u sebi
 • Značaj pogleda pri izvođenju bitka-za-druge
 • Odjek Bitka i ništa u Sartreovoj Mučnini
 • Iskustvo tjeskobe i dosade u Noći
 • Analiza egzistencijalnih motiva u Zapisima iz podzemlja
 • Egzistencijalno iskustvo smrti u Sedmom pečatu

 

Očekuje se da studenti kroz sadržaj predmeta usvoje sljedeća znanja, kompetencije i vještine:

 • znanje o bitnim temama filozofije egzistencije;
 • kompetenciju pri izlaganja geneze bitnih pojmova filozofije egzistencije;
 • vještinu prepoznavanja i analize egzistencijalnih motiva i tema u drugim diskurzivnim praksama.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Esej, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Esej 0,5 0%
Kontinuirana provjera znanja 0,5 0%
Pohađanje nastave 0,5 0%
Usmeni ispit 0,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Rad studenta na predmetu vrednovat će se i ocjenjivati tijekom nastave, na kolokvijima tijekom semestra, na usmenom ispitu i kroz pozitivno ocijenjen seminarski rad. Kolokviji 40% bodova, esej 40 % bodova, a pohađanje nastave i aktivnost na nastavi 20 % bodova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze studenata na predmetu su sljedeće:

 • redovito pohađanje nastave (prisutnost preko 70 % – uvjet za potpis)
 • aktivno sudjelovanje u nastavi komentarom i referatom
 • polaganje kolokvija tijekom semestra
 • esej s temom po izboru studenta

 

 

Obavezna literatura:

 1. Kierkegaard, S., Bolest na smrt, Mladost, Beograd 1980
 2. Nietzsche, F. W., Antikrist, Izvori, Zagreb 1999
 3. Jaspers, K., Filozofija egzistencije, Prosveta, Beograd 1973.
 4. Heidegger, M., Bitak i vrijeme Naprijed, Zagreb 1985., peto i šesto poglavlje.
 5. Sartre, J. P., Bitak i ništo, Demetra, Zagreb 2006/-2007., drugi i treći dio.

Dopunska literatura:

 1. Buber, M., Ja i ti , Vuk Karadžić, Beograd 1977
 2. Marcel, G. H., Bivstvovanje i imanje, Veselin Masleša, Sarajevo 1989.
 3. Toeplitz, K., Kjerkegor Grafos, Beograd, 1980
 4. Jelkić, V., Nietzsche: povratak vlastitosti, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb
 5. Wisser, R., Karl Jaspers: Filozofija u obistinjenju, KruZak Zagreb, 2000
 6. Solomon, S.S., From Rationalism to Existentialism, Rowman&Littlefield, Lanham, 2001
 7. Dreyfus, H. L., Wrathall, M. A. A Companion to Phenomenology and Existentialism, Wiley-Blackwell, 2009
 8. Sutlić, V., Kako čitati Heideggera, August Cesarec, Zagreb, 1989
 9. Dostojevski, F.M.. Zapisi iz podzemlja, Šareni dućan, Koprivnica, 2003
 10. Sartre, J. P., Mučnina, Konzor, Zagreb,1997
 11. Camus, A. Stranac, Globus media, Zagreb, 2004

 

FILMOVI

Bergman, I. (1957) Sedmi pečat

Antonioni, M. (1961) Noć

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom Stručnog vijeća studija filozofije.

Ostale informacije: