Hrvatska crkvena drama

 

Naziv kolegija:
Hrvatska crkvena drama
Šifra ISVU:
164537
Šifra MOZVAG:
HKI53
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Mikulić, Ivana
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Na predmetu će se pozornost usmjeriti na istraživanje korpusa tekstova koje je moguće odrediti nadređenim terminom crkvena drama. Nakon što se definiraju i opišu književnoteorijski i genološki aspekti starije hrvatske crkvene drame, utvrdit će se književnopovijesni, periodizacijski okvir relevantnih književnih predložaka koji će postati predmetom analize i interpretacije. Razlikujući dvije podvrste crkvene drame – liturgijsku dramu i crkveno prikazanje, istraživat će njihove sadržajno-formalne, teatrološke i kulturološke sastavnice te promjene (transformacije žanrovskih modela) u dijakronijskom slijedu od srednjeg vijeka, preko renesanse, manirizma, baroka do 18. stoljeća. Ukazat će se i na prisutnost elemenata i modela crkvene drame u književnosti 20. stoljeća. Studentima bi se tako pružio uvid u dugu tradiciju i kontinuitet najstarijiih žanrovskih oblika hrvatske crkvene drame te bi se pokušao razviti problemski način razmišljanja o drami i kazalištu.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • definirati žanrovske modele crkvene drame,
 • napraviti dijakronijski pregled relevantnih književnih predložaka crkvene drame,
 • analizirati predloške sadržajno-formalno, teatrološki i kulturološki,
 • argumentirati povezanost promjena žanrovskih modela s obzirom na pripadnost određenom stilskom razdoblju i poetici.

Sadržaj predmeta:

Syllabus:

 1. Uvod u predmet
 2. Pokušaj definiranja crkvene drame. Vrste i žanrovi crkvene drame
 3. Liturgijska drama (Ideši že, milostivče, ka požrtiju) – interpretacija
 4. Crkvena prikazanja: misterij, mirakul i moralitet – razvoj i obilježja
 5. Misterij (Muka Spasitelja našega) – interpretacija
 6. Mirakul (Muka svete Margarite) – interpretacija
 7. Moralitet (Govoren’je svetoga Bernarda od duše osujene) – interpretacija
 8. Crkvena prikazanja u renesansi; transformacije srednjovjekovnih dramskih struktura; prodor renesansne poetike
 9. Mavro Vetranović (Od uskrsnutja Isukrstova, Od poroda Jezusova, Suzana čista) – interpretacija
 10. Crkvena prikazanja u manirizmu; hvarsko-bračka skupina: predstavnici i tekstovi
 11. Marin Gazarović (Prikazanje sv. Beatrice, Faustina i Simplicija bratje; Skazanje života svete Guljelme, kraljice ugarske) – interpretacija
 12. Barokni autori crkvenih prikazanja (Antun Gleđević i Ivan Antun Nenadić); isusovačka drama; utjecaj barokne poetike na tekstove
 13. Srednjovjekovni žanrovi u drami i kazalištu 20. stoljeća: predstavnici i tekstovi
 14. Evaluacija predmeta

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4. Metoda procjene
predavanje slušanje izlaganja, sustavno opažanje definirati žanrovske modele crkvene drame pisani ispit
predavanje slušanje izlaganja, kritičko razmišljanje napraviti dijakronijski pregled relevantnih književnih predložaka crkvene drame pisani ispit
zadatak čitanja i analize primjera sustavno opažanje i zaključivanje, analiza literature analizirati predloške sadržajno-formalno, teatrološki i kulturološki seminarski rad
suradničko učenje
grupna rasprava
aktivno sudjelovanje, ponavljanje argumentirati povezanost promjena žanrovskih modela s obzirom na pripadnost određenom stilskom razdoblju i poetici pisani ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 0,8 0%
Pohađanje nastave 0,8 0%
Seminarski rad 0,4 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjene iz završnoga pisanog ispita i seminarskoga rada: 70% konačne ocjene čini ocjena iz završnoga pisanog ispita, a 30% konačne ocjene čini ocjena iz seminarskoga rada.

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 60 ocjenskih bodova ili 60% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60%–69,9% = dovoljan (2), 70%–79,9% = dobar (3), 80%–89,9% = vrlo dobar (4), 90%–100% = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje predavanja i seminara, izrada seminarskoga rada te polaganje završnoga pisanog ispita.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Francesco Saverio Perillo, Hrvatska crkvena prikazanja, Mogućnosti, Split, 1978.
 2. Adriana Car-Mihec, Dnevnik triju žanrova, Hrvatski centar ITI–UNESCO, Zagreb, 2003.

Popis lektire i opširniji popis literature u kojem se navode knjige i rasprave koje su se pojavile u međuvremenu studenti dobivaju svake nove akademske godine na početku semestra.

Dopunska literatura:

 1. Nikola Batušić, Povijest hrvatskoga kazališta, Školska knjiga, Zagreb, 1978. (poglavlja: »Kazalište srednjega vijeka«, »Kazalište renesansnoga razdoblja«, »Kazalište baroknog razdoblja«, »Kazalište osamnaestog stoljeća«, str. 1–206)
 2. Slobodan Prosperov Novak, Teatar u Dubrovniku prije Marina Držića, Čakavski sabor, Split, 1977.
 3. Slobodan Prosperov Novak – Josip Lisac, Hrvatska drama do narodnog preporoda I. i II. dio, Logos, Split, 1984.
 4. Dani Hvarskog kazališta – Srednjovjekovna i folklorna drama i kazalište, knjiga II, Književni krug, Split, 1985. (Nikica Kolumbić, »Hrvatska srednjovjekovna drama u vremenu i prostoru«, str. 5–21; Franjo Švelec, »Vetranovićeva prikazanja i srednjovjekovna tradicija«, str. 293–314; Rafo Bogišić, »Pastirsko prikazanje Antuna Gleđevića«, str. 315–331; Dunja Fališevac, »Struktura i funkcija hrvatskih crkvenih prikazanja«, str. 332–347; Slobodan P. Novak, »Logika tijela i retorika ideologije u hrvatskom religijskom kazalištu«, str. 398–414; Nikola Batušić, »Struktura srednjovjekovne pozornice«, str. 415–425; Josip Bratulić, »Srednjovjekovne bratovštine i crkvena prikazanja«, str. 452–457)

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa.

Ostale informacije: