Stručna praksa

 

Naziv kolegija:
Stručna praksa
Šifra ISVU:
164568
Šifra MOZVAG:
MADK25
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
mađarski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Bockovac, Timea Anita
0
15
0

 

Ciljevi i zadaci:

Ciljevi kolegija Stručna praksa da se studenti u stvarnom poslovnom okruženju upoznaju s uvjetima struke za koju se pripremaju u skladu s ihodima učenja komunikološkog smjera Studija mađarskog jezika i književnosti.

Ishodi učenja:

 Pri završetku prakse studenti će moći:

 • primijeniti teorijska znanja i vještine stečene na studiju u praksi:

 stvaranjem medijskih proizvoda (tekstualne, vizualne, audio, foto itd.)

 •  odabrati odgovarajuće komunikacijske tehnologije za pojedine zadatke
 • primijeniti nove spoznaje i standarde o profesionalnom i etičnom obavljanju novinarskog posla
 • koristiti digitalne i poslovne internetske alate, programe i opremu i primijeniti stečene vještine za komunikaciju u digitalnom okruženju
 • zaprimiti, izraditi plan rada, provesti plan rada za dani tekst usmenog ili pisanog prevođenja
 • odabrati načine rada i sredstva primjerena danom tekstu u procesu prevođenja
 • pripremiti gotov proizvod procesa prevođenja
 • surađivati, aktivno rješavati probleme i donositi odluke u interdisciplinarnim i multikulturnim timovima
 • primijeniti teorijska znanja o promociji destinacije
 • primijeniti znanje o načinu kreiranja turističkog proizvoda
 • izrađivati i distribuirati informativni materijal
 • operativno sudjelovati u provedbi aktivnosti u turističkim informacijskim sustavima
 • stvarati, održavati i redovito

Sadržaj predmeta:

Stručna praksa omogućuje studentima izravan dodir s poslovnim okruženjem tijekom diplomskog studija kroz rješavanje komunikoloških zadaća pod vodstvom i nadzorom mentora i voditelja prakse. Studenti će se upoznati s radom medijskih redakcija, izdavačkih kuća, informativnih servisa i agencija za prevođenje. Okušat će se u samostalnom stvaranju medijskih natpisa i priloga na hrvatskom i mađarskom jeziku, izradit će multimedijske sadržaje, odlazit će na terenski rad. Studenti na stručnoj praksi u turističkom sektoru  pobliže će se upoznati s uvjetima, standardima i načinom rada u turističkim zajednicama i s ostalim poslovima koji su važni za poslovanje turističkih zajednica. Studenti u agencijama i tvrtkama za prevođenje upoznat će se sa stručnim i etičkim uvjetima rada prevoditelja.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
samostalni istraživački i stvaralački rad, timski rad primjena naučene teorije, postavljanje i rješavanje problema, rasprava primijeniti stečene komunikološke i jezične kompetencije u procesu rada kontinuirano praćenje napretka studenta, vrednovanje Dnevnika prakse

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost i priprema za nastavu, Praktični rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost i priprema za nastavu 1 20%
Praktični rad 4 80%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Mentor nadzire rad i napredak studenta te ga usmjerava prilikom rješavanja dodijeljenog zadatka, a voditelj prakse je zadužen za administrative djelatnosti i za konzultacije. Ocjenjivanje se kontuirano vrši kroz manje zadatke što održava Dnevnik prakse.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/20110013_herendi_multimedia_alapjai/hivatkozsok_ajnlsok.html

 

http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/MediaelmeletV2/ii14_a_mdia_trnyersnek_veszlyei.html

           

Dopunska literatura:

A nyomtatott sajtó nemzetközi története. In: Szabadbölcsészet: Médiatörténet. ELTE tananyag. http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/index.php?option=com_tanelem&id_tanelem=544&tip=0

 1. Antik Sándor: Vizuális megismerés és kommunikáció. Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó, 2010.
 2. Bagdikian, Ben H. : Az új médiamonopólium. Fordította: Müller Ákos. CompLex Kiadó, Budapest, 2012.
 3. Bandura, A. & Ross, D. & Ross, Sh. A. [1963] Film által közvetített agresszív modellek utánzása. In: Csepeli György (szerk.) Csoportlélektan. Budapest, Gondolat, 1981.
 4. Barbier, Frédéric –Lavenir, Catherine Bertho: A média története. Fordította: Balázs Péter. Osiris kiadó, 2004.
 5. Békési Sándor: A kép, amely visszanéz ránk. Az animációs film esztétikájának etikai vonatkozásai. In. Szávai Ilona (szek.) Tévé előtt – védtelenül? Fordulópont, 2010.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: