Povijest prirodoslovlja

 

Naziv kolegija:
Povijest prirodoslovlja
Šifra ISVU:
161685
Šifra MOZVAG:
ID30
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
1.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Lepeduš, Hrvoje
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj kolegija jest upoznati studente s razvojem prirodnih znanosti te osnovnim idejama o živoj I neživoj prirodi, različitim pogledima o postanku života, te dati temeljna znanja o razvoju prirodoznanstvenog načina promišljanja.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student  će moći:

  • kritički analizirati osnovne znanstvene spoznaje u njihovom povijesnom kontekstu
  • kritički analizirati dinamiku znanstvenih spoznaja u različitim prirodnim znanostima
  • prepoznati u analiziranim znanstvenim radovima preduvjete za valjano znanstveno zaključivanje
  • odabrati prikladne metode za ispitivanje odabranog problema i testiranje postavljenih pretpostavki
  • organizirati istraživanje

Sadržaj predmeta:

Početci znanosti u staro doba - otkriće kovina, prvi pisanih recepti. Pregled grčke, egipatske aleksandrijske, kineske, indijske i arapske znanosti, zapadnoeuropska alkemije (do 13 st.), prirodoslovna baština srednjovjekovlja - prirodoslovna gledišta Demokrita, Hipokrata, Empedokla i Galena, nauk o počelima tvari, Aristotelova sistematika životinjskih vrsta i teorija o pretvorbi svojstava, te aktivnog principa oblikovanja prirode, Teofrastovi botanički spisi.

Renesansna znanost – A. Vesalius (prva moderna anatomija), Paracelsusova prirodoslovna i iatrokemijska gledišta, Agricolina mineraloška gledišta, počeci istraživačkih metoda putem eksperimenta i induktivnih pristupa (F. Bacon, G. Galilei, J. B van Helmont).

Novovjekovna znanost - Descartesovo mehanističko shvaćanje organizma, otkriće optoka krvi (W. Harvey),

Prosvjetiteljstvo - flogistonska teorije (disanje, gorenje, oksidacija, otkriće plinova, ekologija), Linneova binarna nomenklatura, sistematizacija bilja i životinja, komparativna biologija, Lamarckova teorija evolucije.

Novovjekovna znanost - prve organske sinteze, razvoj biokemije, Darwinova teorija evolucije, otkriće periodnog sustava elemenata, razvoj eksperimentalne fiziologije, otkrića enzima, klorofila, boja, kromosomska teorija nasljeđivanja. Razvoj moderne fizike – otkriće X-zraka, radioaktivnost, teorija relativnosti, nuklearna energija, kvantna mehanika, teorija kvantnog polja, Higgsov bozon.

Doprinos hrvatskih znanstvenika razvoju prirodoslovlja (H. Dalmatin, D. Istranin, P. Thaller, F. Petrić, J.F. Domin, R. Bošković, G. Peštalić, LJ. Mitterpacher, R. Visiani, N. Tesla…).

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
Predavanje
Rasprava
Istraživanje literature
Usmeno izlaganje Sudjelovanje u raspravi
Izrada seminarskog rada
kritički analizirati osnovne znanstvene spoznaje u njihovom povijesnom kontekstu Aktivnost na nastavi
Usmeno izlaganje
Pismeni ispit – seminarski rad
Usmeni ispit
Predavanje
Rasprava
Seminarski rad
Istraživanje literature
Usmeno izlaganje Sudjelovanje u raspravi
Izrada seminarskog rada
kritički analizirati dinamiku znanstvenih spoznaja u različitim prirodnim znanostima Aktivnost na nastavi
Usmeno izlaganje
Pismeni ispit – seminarski rad
Usmeni ispit
Referat
Rasprava
Istraživanje literature
Usmeno izlaganje
Sudjelovanje u raspravi
Izrada seminarskog rada
Prepoznati u analiziranim znanstvenim radovima preduvjete za valjano znanstveno zaključivanje Aktivnost na nastavi
Usmeno izlaganje
Pismeni ispit – seminarski rad
Usmeni ispit
Predavanje
Demonstracija
Rasprava
Istraživanje literature
Demonstracija
Usmeno izlaganje
Sudjelovanje u raspravi
Izrada seminarskog rada
Odabrati prikladne metode za ispitivanje odabranog problema i testiranje postavljenih pretpostavki Aktivnost na nastavi
Usmeno izlaganje
Pismeni ispit – seminarski rad
Usmeni ispit
Predavanje
Demonstracija
Rasprava
Istraživanje literature
Demonstracija
Usmeno izlaganje
Sudjelovanje u raspravi
Izrada seminarskog rada
organizirati istraživanje aktivnost na nastavi, usmeno izlaganje, pismeni ispit, seminarski rad, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Referat, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 0,25 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Referat 0,4 0%
Usmeni ispit 0,2 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene za studente uzimaju se u obzir ocjena iz seminarskog rada (40%), referata (40%) i ocjena iz završnog usmenog ispita (20%).

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60% - 69,9%  = dovoljan (2), 70% - 79,9%  = dobar (3), 80% - 89,9%   = vrlo dobar (4), 90% - 100% = izvrstan (5).

 

Student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100 % ocjene.

Ocjena se izračunava na sljedeći način:

(seminarski rad x 0,4) + (referat x 0,4) + (završni usmeni ispit x 0,2).

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Seminarski rad – 4

referat – 5

završni usmeni ispit - 3

 (4 x 0,4) + (5 x 0,4) + (3 x 0,2) = 1,6 + 2 + 0,6 = 4,2

Konačna ocjena 4,2 →  vrlo dobar (4)

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

  1. Kokić, T. 2010. Teorija evolucije. Razvoj ideje, osnovna načela i recepcija. Naklada Breza, Zagreb.
  2. Grdenić, D. 2001. Povijest kemije. Novi liber, Školska knjiga, Zagreb.
  3. Supek, I. 1980. Povijest fizike. Školska knjiga, Zagreb.

Dopunska literatura:

  1. Bazala, V. 1980. Pregled povijesti znanosti: razvoj ljudske misli i obrazoanja. Školska knjiga, Zagreb.
  2. Faj, Z. 1999. Pregled povijesti fizike, Pedagoški fakultet, Osijek

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa.

Ostale informacije: