Povijest Dalmacije od 12. do 16. stoljeća

 

Naziv kolegija:
Povijest Dalmacije od 12. do 16. stoljeća
Šifra ISVU:
164564
Šifra MOZVAG:
ID35
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
1.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Božić Bogović, Dubravka
0
0
0
Alebić, Tamara
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznavanje studenata sa srednjovjekovnom poviješću Dalmacije od 12. do 16. stoljeća. Dati osnovne podatke za povijest Dalmacije u tom razdoblju, istaknuti značenje razvoja dalmatinskih gradova i njihov doprinos razvoju hrvatskih zemalja srednjeg vijeka. Komparirati razvoj Dalmacije s ostalim regijama Hrvatske i Europe u tom razdoblju, istaći sličnosti i razlike te objasniti njihovu uvjetovanost.

Ishodi učenja:

 • objasniti kronologiju i pravilno tumačiti  povijesne procese tog razdoblja
 • vrednovati najvažnije povijesne izvore i literaturu o tom razdoblju
 • objasniti političke, društvene, ekonomske i kulturne  procese u Dalmaciji  u vremenu od 12. do 16. stoljeća
 • usporediti pojedine povijesne pojave, procese i obilježja specifične za povijest Dalmacije od 12. do 16. stoljeća
 • objasniti temeljne pojmove o položaju hrvatskog naroda u Dalmaciji u ovom razdoblju hrvatske povijesti

Sadržaj predmeta:

 • razvoj dalmatinskih komuna
 • političke prilike
 • najznačajnije plemićke obitelji i njihov odnos prema dalmatinskim gradovima
 • gospodarstvo (trgovina, obrt, poljodjelstvo, stočarstvo, solarstvo)
 • društveni i pravni odnosi
 • crkvene: biskupije, samostani i redovi
 • umjetnost i kultura
 • zdravstvo
 • znanost i školstvo

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna metoda 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
predavanje, seminarsko izlaganje sustavno opažanje, slušanje izlaganja, analiza literature objasniti kronologiju i pravilno tumačiti  povijesne procese tog razdoblja aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, usmeni ispit
predavanje, grupna rasprava analiza literature, sustavno opažanje, rasprava  vrednovati najvažnije povijesne izvore i literaturu o tom razdoblju
 
aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje slušanje, izlaganje, sustavno opažanje i analiza literature objasniti političke, društvene, ekonomske i kulturne  procese u Dalmaciji  u vremenu od 12. do 16. stoljeća aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad,  usmeni ispit
predavanje, grupna rasprava, seminarsko izlaganje sustavno opažanje, slušanje izlaganja i analiza literature usporediti pojedine povijesne pojave, procese i obilježja specifične za povijest Dalmacije od 12. do 16. stoljeća aktivnost studenata na nastavi, seminarski rad, usmeni ispit
predavanje slušanje, analiza literature, rasprava objasniti temeljne pojmove o položaju hrvatskog naroda u Dalmaciji u ovom razdoblju hrvatske povijesti aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 10%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Seminarski rad 0,55 35%
Usmeni ispit 1,1 55%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Izrada seminarskog rada kao preduvjet za izlazak na usmeni ispit.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. G. Novak, Prošlost Dalmacije, Zagreb, 2001
 2. T. Raukar, Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku, Split, 2007

Dopunska literatura:

 1. D. Gruber, Borba Ludovika I. s Mlečanima za Dalmaciju (1348-1358), Rad 152, 32.-161.
 2. D. Gruber, Dalmacija za Ludovika I., I. Dio (1358-1367), Rad 166, 164.-215.; 168, 163.-240.; 170, 1.-75.
 3. J. Kolanović, Šibenik u kasnom srednjem vijeku, Zagreb, 1995.
 4. L. Margetić, Iz vinodolske prošlosti, Rijeka, 1980.
 5. T. Raukar, Zadar u 15. stoljeću. Ekonomski razvoj i društveni odnosi, Zagreb, 1977.
 6. Banyovsky, Bratovštine u hrvatskim srednjovjekovnim gradovima, Croatica Christiana periodica, 22/1998., 41, 137.-160.
 7. J. Lučić, Prilog povijesti veza između Šibenika i Dubrovnika, Historijski zbornik; 21-22/1968.-1969.
 8. P. Andreis, Povijest grada Trogira, Split, 1977.
 9. R. Harris, Povijest Dubrovnika, Zagreb, 2006.
 10. G. Novak, Povijest Splita, Split, 2005.
 11. N. Klaić, Ivo Petricioli, Zadar u srednjem vijeku do 1409., Prošlost Zadra II, Zadar, 1976.
 12. N. Klaić, Trogir u srednjem vijeku, knj. 2, sv. 1, Trogir, 1985.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: