Povijest prava

 

Naziv kolegija:
Povijest prava
Šifra ISVU:
164565
Šifra MOZVAG:
ID34
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
1.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Đukić, Zlatko
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Steći uvid u opću historiju države i prava, pojedine grane prava, kao i nastanak prava u istočnim i zapadnim državama.

Ishodi učenja:

Po završetaku nastave iz kolegija student će moći:

  • vrednovati predmet opće historije države i prava
  • izložiti činjenice o odnosu opće povijesti prava i države prema ostalim fundamentalnim društvenim i pravnim znanostima
  • analizirati svrhu izučavanja opće povijesti prava i države
  • identificirati  pojedine grane prava

Sadržaj predmeta:

Predmet pomoću dostupne literature i izvora obrađuje povijest prava od samih početaka nastanka države i prava kao sastavnog djela ljudskog društvenog života.

Određivanje predmeta opće povijesti prava, proučavanje odnosa opće povijesti prava i države s ostalim fundamentalnim društvenim i pravnim znanostima, Svrha izučavanja opće povijesti prava i države, Razvoj znanosti opće povijesti prava i države; Država i pravo staroga vijeka, Istočne države, Zapadne države, Pojam, značenje, izvori i razvoj rimskog prava

Terenska nastava u Zagrebu, obilazak pravnih spomenika, odlazak u HAZU, Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu. Po spomeniku predviđeno predavanje po jedan sat.

Vrste izvođenja nastave:

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna metoda 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
predavanje
 
slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, pisanje seminarskog rada i izlaganje vrednovati predmet opće historije države i prava; pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad
analiza vizualnih i video sadržaja sustavno opažanje i zaključivanje, samostalna analiza literature izložiti činjenice o odnosu opće povijesti prava i države prema ostalim fundamentalnim društvenim i pravnim znanostima; pismeni ispit
seminarski rad
aktivnost na nastavi
Rasprava uspoređivanje primjera i zaključivanje,
aktivno sudjelovanje u raspravi
analizirati svrhu izučavanja opće povijesti prava i države; pismeni ispit
seminarski rad
aktivnost na nastavi
traženje i analiziranje primjera,
rad na tekstu
samostalna analiza teksta,
uspoređivanje primjera i zaključivanje,
 
identificirati  pojedine grane prava pismeni ispit
seminarski rad
aktivnost na nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 0,75 0%
Pohađanje nastave 1,12 0%
Seminarski rad 0,38 0%
Usmeni ispit 0,75 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Samostalno korištenje i analiza literature, pisanje seminara i usmeno izlaganje.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

  1. Š. Kurtović, Opća povijest prava i države, Zagreb 2002. i druga izdanja
  2. S. Jasić, Zakoni starog i srednjeg vijeka, Beograd, 1968.
  3. M. Višić, Zakonici drevne Mesopotamije, Sarajevo, 1989.

Dopunska literatura:

  1. A. Romac, Rimsko pravo, Zagreb 1989. i druga izdanja
  2. Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa "Pravne i povijesne odrednice granica srednje i jugoistočne Europe", Osijek, 21.-22. listopada 2010., Pravni fakultet u Osijeku, Osijek, 2011.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Institucionalni način praćenja kvalitete (anketa).

Ostale informacije: