Kultura i osnove komuniciranja

 

Naziv kolegija:
Kultura i osnove komuniciranja
Šifra ISVU:
164543
Šifra MOZVAG:
NAKI03
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
NAKLADNIŠTVO - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
1.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Mićunović, Milijana
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Kolegij pruža uvid u kulturu i osnove komuniciranja kroz teorijske aspekte i analizu konkretnih primjera i situacija, a kroz različite znanosti koje se bave pitanjem društvene komunikacije. Kolegij, također, daje uvid u promjene i trendove u području komunikacije i medija, a pod utjecajem novih tehnoloških promjena. Bavi se pitanjima globalizacije i informacijskog društva te kako isti uvjetuju i usmjeravaju komunikaciju i medije. Daje pregled suvremene informacijske tehnologije i njezine primjene i uporabe u komunikaciji. Na seminarima i vježbama studenti usvajaju potrebne komunikacijske vještine i znanja i kritički promišljaju o teorijskim i praktičnim pitanjima komunikacije, kako unutar samog područja komunikacije, tako i interdisciplinarno. Također, studenti stječu vještine i kompetencije pripreme govora i javnih prezentacija, kao i realizacije istih.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • kritički promišlja o ključnim pitanjima informacijske i komunikacijske teorije
 • bude sposoban opisati modele i osnovne elemente komunikacijskog sustava
 • razumije komparativne prednosti i razlike između verbalne i neverbalne komunikacije
 • konstruktivno i učinkovito sudjeluje u procesu interkulturalne komunikacije
 • prepozna, usvoji i primijeni lingvističke aspekte komunikacije
 • prepozna prednosti i poteškoće masovne komunikacije kao i računalno posredovane komunikacije i utjecaja novih tehnologija na komunikacijski proces
 • primijeni stečena znanja i vještine u svakodnevnoj komunikaciji (bez obzira na oblik i vrstu komunikacije)
 • samostalno pripremi govor i javnu prezentaciju

Sadržaj predmeta:

Sadržaji seminara i vježbi su sljedeći:

 • teorija informacije, teorija komunikacije
 • komunikacijski modeli, vrste komunikacije (intrapersonalna, interpersonalna, društvena, masovna), interkulturalna komunikacija, verbalna i neverbalna komunikacija
 • lingvističke discipline (jezična antropologija, lingvistika, kognitivna lingvistika, neurolingvistika i psiholingvistika, sociolingvistika, pragmatika, semiotika) u kontekstu komunikacije
 • suvremene tehnologije, mediji i medijacije
 • utjecaj masovne komunikacije na društvo i diverzifikacija publike, medijska pismenost
 • računalno posredovana komunikacija, komunikacija i društvene mreže, infotainment
 • kreativnost i vizualnost komunikacije – fotografija, video, infografika i vizualizacija podataka
 • javni govor i prezentacija.

Očekuje se da studenti kroz sadržaj predmeta usvoje sljedeća znanja, kompetencije i vještine:

 • vještine komuniciranja s kolegama i potencijalnim poslovnim partnerima
 • svijest o kulturnim različitostima i važnosti usvajanja kompetencija interkulturalne komunikacije
 • sposobnost samostalne procijene uspješnost komunikacijskog procesa (intradisciplinarno i interdisciplinarno)
 • stjecanje, razvijanje i primjena naprednih vještina komunikacije
 • razumijevanje informacijskih i komunikacijskih tehnologija
 • usavršavanje vještine govora i javne prezentacije.

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, grupna rasprava slušanje izlaganja, sustavno opažanje i zaključivanje kritički promišlja o ključnim pitanjima informacijske i komunikacijske teorije aktivnost studenata na nastavi, pismeni ispit
predavanje, analiza audio i video materijala, grupna rasprava slušanje izlaganja, sustavno opažanje, dijaloška metoda bude sposoban opisati modele i osnovne elemente komunikacijskog sustava pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, samostalna istraživačka aktivnost, seminarsko izlaganje slušanje izlaganja, simulacija, sustavno opažanje razumije komparativne prednosti i razlike između verbalne i neverbalne komunikacije aktivnost studenata na nastavi, pismeni ispit, usmeni ispit, projektna aktivnost
predavanje, istraživačka aktivnost, seminarsko izlaganje sustavno opažanje i zaključivanje, analiza izvora literature konstruktivno i učinkovito sudjeluje u procesu interkulturalne komunikacije aktivnost studenata na nastavi, projektna aktivnost
predavanje, zadatak analize primjera sustavno opažanje, analiza izvora literature, aktivno sudjelovanje prepozna, usvoji i primijeni lingvističke aspekte komunikacije aktivnost studenata na nastavi, pismeni ispit
predavanje, grupna rasprava, zadatak analize primjera slušanje izlaganja, postavljanje i rješavanje problema, samostalna uporaba literature, analiza primjera, suradnja, odgovorno izvršavanje obveza prepozna prednosti i poteškoće masovne komunikacije kao i računalno posredovane komunikacije i utjecaja novih tehnologija na komunikacijski proces aktivnost studenata na nastavi, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, grupna rasprava, suradničko učenje, seminarsko izlaganje sustavno opažanje, slušanje izlaganja, dijaloška metoda primijeni stečena znanja i vještine u svakodnevnoj komunikaciji (bez obzira na oblik i vrstu komunikacije) aktivnost studenata na nastavi, usmeni ispit
predavanje, grupna rasprava, suradničko učenje, seminarsko izlaganje slušanje izlaganja, sustavno opažanje, samostalna uporaba literature, dijaloška metoda samostalno pripremi govor i javnu prezentaciju aktivnost studenata na nastavi, usmena prezentacija

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Praktični rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 1 0%
Praktični rad 1 0%
Usmeni ispit 1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Rad studenta na predmetu vrednovat će se i ocjenjivati tijekom nastave, na dvama kolokvijima, završnom pismenom ispitu i prema uspješnosti svladavanja zadanih vježbi. Pismeni ispit donosi 40 % bodova, kolokviji (provjera seminarskih čitanja) donose 40 % bodova, uspješnost na vježbama 20 % bodova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze studenata na predmetu su sljedeće:

 • redovito pohađanje nastave (prisutnost preko 70 % – uvjet za potpis)
 • aktivno sudjelovanje u nastavi
 • polaganje dvaju kolokvija tijekom semestra
 • polaganje pismenog ispita po završetku semestra
 • uspješno svladavanje zadanih vježbi.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Castells, M. Informacijsko doba: ekonomija, društvo, kultura. Zagreb: Golden marketing, 2000.
 2. Chomsky, N. Mediji, propaganda i sistem, http://www.elektronickeknjige.com/chomsky_noam/mediji_ propaganda_i_sistem/index_page_000
 3. Fox, R. Poslovna komunikacija. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada – Pučko otvoreno učilište, 2001.
 4. Gleick, J. The information: a history, a theory, a flood. New York: Pantheon, 2001.
 5. Kumbier, D., Schulz von Thun, F., ur., Interkulturalna komunikacija: metode, modeli, primjeri. Zagreb: Erudita, 2009.
 6. Levinson, P. Digitalni McLuhan: vodič za novo doba. Zagreb: Izvori, 2001.
 7. Paić, Ž. Vizualne komunikacije: uvod. Zagreb: Centar za vizualne studije, 2008.

Dopunska literatura:

 1. Bolter, D. J., Grusin, R. Remediation: understanding new media. MIT Press, 2000.
 2. Castells, M. Internet galaksija: razmišljanja o Internetu, poslovanju i društvu. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk – Hrvatsko sociološko društvo, 2003.
 3. Kövecses, Z. Metaphor in culture: universality and variation. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
 4. Matasović, R. Jezična raznolikost svijeta: podrijetlo, razvitak, izgledi. Zagreb: Algoritam, 2005.
 5. Petar, S. Osnove uspješne komunikacije. Zagreb: Euro hoper, 2004.
 6. Uvod u lingvistiku. Zagreb: Školska knjiga, 2007.
 7. Weinrich, H. Lingvistika laži: može li jezik sakriti misli. Zagreb: Algoritam, 2005.
 8. Weissman, J. Prezentacijom do uspjeha: umijeće predstavljanja. Zagreb: Mate – Zagrebačka škola ekonomije i managementa, 2006.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: