Moderna i suvremena mađarska povijest

 

Naziv kolegija:
Moderna i suvremena mađarska povijest
Šifra ISVU:
163071
Šifra MOZVAG:
ID48
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
1.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Tomas, Domagoj
30
0
0
Lovaš, Eldina
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

„Mađarska povijest“ treba pružiti određeni uvid ili "mapu" razvoja mađarskog društva. Proučavati će se osnove mađarske povijesti te istraživati institucionalni i društveni razvoj. Na kraju predavanja i seminara studenti bi trebali imati opći, globalni uvid u mađarsku povijest i historiografiju. Programski će se obraditi pregled razvoja Mađarske od početaka do danas

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

 • kritički raspravljati o seobi i stvaranju mađarske države, o srednjovjekovnoj Ugarskoj u stvaranju podunavskog kraljevstva, o ustrojstvu vlasti u Ugarskoj
 • objasniti okolnosti podjele Ugarske na tri dijela, uspona Erdelja, ponovnog ujedinjenja Ugarske u Habsburšku imperiju
 • razumjeti sadržajne elemente utjecaja francuske revolucije u doba reformi i revoluciji 1848-1849., o razdoblju apsolutizma i dualizma, o Nagodbi i Austro-Ugarske kao imperiju proturječja
 • posjedovati znanje o narodima i narodnim manjinama u dualizmu, o Mađarskoj u Prvom svjetskom ratu i Trianonskom ugovoru
 • posjedovati kritička znanja o revoluciji 1918. i 1919. godine, o Mađarskoj između dvaju svjetskih ratova, o Mađarskoj u Drugom svjetskom ratu, o Mađarskoj na socijalističkom putu, o Mađarskoj postsovjetske dominacije, o Mađarskoj od 1989.

Sadržaj predmeta:

Srednjovjekovna Ugarska:

Seobe i stvaranje mađarske države, Srednjovjekovna Ugarska u stvaranju podunavskog kraljevstva, Ustrojstvo vlasti u Ugarskoj, Mađarska privreda u srednjem vijeku

Ugarska na početku novog doba:

Podela Ugarske na tri dijela, Uspon Erdelja,

Ponovno ujedinjenje Ugarske u Habsburšku imperiju

Uspon kapitalizma u Ugarskoj:

Uticaj francuske revolucije u doba reformi, Revolucija 1848-1849., Razdoblje apsolutizma i dualizma, Nagodba i Austro-Ugarska kao imperij proturječja,

Narodi i narodne manjine u dualizmu, Mađarska u Prvom svjetskom ratu i Trianonski ugovor

Mađarska nakon 1918. godine:

Revolucije 1918. i 1919. godine, Mađarska između dvaju svjetskih ratova, Mađarska u Drugom svjetskom ratu, Mađarska na socijalističkom putu, Mađarska postsovjetske dominacije, Mađarska od 1989.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna metoda 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
predavanje, seminarski rad
zadatak čitanja i analize primjera
slušanje izlaganja, sustavno opažanje, rasprava kritički raspravljati o seobi i stvaranju mađarske države, o srednjovjekovnoj Ugarskoj u stvaranju podunavskog kraljevstva, o ustrojstvu vlasti u Ugarskoj aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad. usmeni ispit
predavanje, seminarski rad
zadatak čitanja i analize primjera
slušanje izlaganja, sustavno opažanje, rasprava objasniti okolnosti podjele Ugarske na tri dijela, uspona Erdelja, ponovnog ujedinjenja Ugarske u Habsburšku imperiju aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad. usmeni ispit
predavanje, seminarski rad
zadatak čitanja i analize primjera
slušanje izlaganja, sustavno opažanje, rasprava razumjeti sadržajne elemente utjecaja francuske revolucije u doba reformi i revoluciji 1848-1849., o razdoblju apsolutizma i dualizma, o Nagodbi i Austro-Ugarske kao imperiju proturječja aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad. usmeni ispit
predavanje, seminarski rad
zadatak čitanja i analize primjera
slušanje izlaganja, sustavno opažanje, rasprava posjedovati znanje o narodima i narodnim manjinama u dualizmu, o Mađarskoj u Prvom svjetskom ratu i Trianonskom ugovoru aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad. usmeni ispit
predavanje, seminarski rad
zadatak čitanja i analize primjera
slušanje izlaganja, sustavno opažanje, rasprava posjedovati kritička znanja o revoluciji 1918. i 1919. godine, o Mađarskoj između dvaju svjetskih ratova, o Mađarskoj u Drugom svjetskom ratu, o Mađarskoj na socijalističkom putu, o Mađarskoj postsovjetske dominacije, o Mađarskoj od 1989. aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad. usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni/usmeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,4 20%
Pismeni/usmeni ispit 1 50%
Pohađanje nastave 1 0%
Seminarski rad 0,6 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Usmenim i pismenim načinom, seminarskim radovima.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Peter Hának, Povijest Mađarske, Zagreb, 1995.
 2. László Kontler, Povijest Mađarske: tisuću godina u srednjoj Europi, Zagreb, 2007.
 3. Dinko Šokčević, Hrvati u očima Mađara, Mađari u očima Hrvata: kako se u pogledu preko Drave mijenjala slika drugoga, Zagreb, 2006.

Dopunska literatura:

 1. István Bibó, Tibor Huszár, Jenő Szűcs, Regije evropske povijesti, Zagreb, 1995.
 2. Jacques Le Rider, Mitteleuropa, Zagreb, 1998.
 3. Peter Rokai, Zoltan Đere, Tibor Pal, Aleksandar Kasaš, Istorija Mađara, Beograd, 2002.
 4. Milan Kruhek (ur.), Hrvatsko-mađarski odnosi 1102. - 1918., Zagreb, 2004.
 5. Piotr Stefan Wandycz, Cijena slobode, Zagreb, 2004.
 6. Đorđe Zelmanović, Mađarska jesen 1956., Zagreb, 2006.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Sveučilišna anketa, analiza kvalitete izvedbe nastave.

Ostale informacije: