Prevođenje tekstova iz marketinga i menadžmenta

 

Naziv kolegija:
Prevođenje tekstova iz marketinga i menadžmenta
Šifra ISVU:
65659
Šifra MOZVAG:
NJ41
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Viljušić, Marija
0
15
15
Cimer Karaica, Sanja
0
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj ovog kolegija je nadogradnja već stečenog znanja općeg njemačkog jezika, te stjecanje receptivne, strukturne i produktivne jezične kompetencije studenata u procesu razumijevanja i  prevođenju tekstova gospodarske struke s njemačkog jezika na hrvatski jezik, te s hrvatskog  jezika na njemački jezik.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • prepoznati specifičnosti stručnih tekstova iz područja marketinga i menadžmenta
 • primijeniti leksikone, te jednojezične, dvojezične i višejezične rječnike gospodarske struke
 • samostalno pronaći dodatne materijale kao pomoć pri prevođenju ekonomskih tekstova
 • sastaviti vlastite glosare stručne terminologije kao pomoć pri prevođenju ekonomskih tekstova
 • prevesti tekstove iz područja marketinga i menadžmenta s njemačkog na hrvatski jezik o obratno

Sadržaj predmeta:

Studenti se upoznaju s pojmovima: jezik struke, stručni tekst, stručni izraz, stručna riječ, te s dvojezičnim i višejezičnim rječnicima gospodarske struke. Na primjerima različitih vrsta stručnih ekonomskih tekstova (izvadak iz stručnog leksikona, stručni članak, novinski članak, oglas, upute za uporabu, promidžbeni oglas itd.) analiziraju se morfološke, sintaktičke i semantičke specifičnostima njemačkog jezika gospodarske struke u odnosu na opći njemački jezik, te se stečena znanja primjenjuju u procesu razumijevanja i prevođenja stručnih tekstova gospodarske struke.

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
seminarska nastava, zadatak čitanja i analize primjera sustavno opažanje, analiza stručnih tekstova prepoznati specifičnosti stručnih tekstova iz područja marketinga i menadžmenta aktivnost studenata na nastavi, portfolio, samostalan prijevod
seminarska nastava, zadatak čitanja i analize primjera sustavno opažanje, analiza stručnih tekstova, izrada prijevoda stručnih tekstova primijeniti leksikone, te jednojezične, dvojezične i višejezične rječnike gospodarske struke aktivnost studenata na nastavi, portfolio, samostalan prijevod, glosar ili terminološka baza
seminarska nastava, zadatak čitanja i analize primjera sustavno opažanje, analiza stručnih tekstova, samostalno istraživanje, izrada prijevoda stručnih tekstova samostalno pronaći dodatne materijale kao pomoć pri prevođenju ekonomskih tekstova portfolio, samostalan prijevod, glosar ili terminološka baza
seminarska nastava, zadatak čitanja i analize primjera, samostalan prijevodni zadatak sustavno opažanje, analiza stručnih tekstova, samostalno istraživanje, izrada prijevoda stručnih tekstova sastaviti vlastite glosare stručne terminologije kao pomoć pri prevođenju ekonomskih tekstova portfolio, samostalan prijevod, glosar ili terminološka baza
seminarska nastava, zadatak čitanja i analize primjera, samostalan prijevodni zadatak sustavno opažanje, analiza stručnih tekstova, samostalno istraživanje, izrada prijevoda stručnih tekstova prevesti tekstove iz područja marketinga i menadžmenta s njemačkog na hrvatski jezik o obratno aktivnost studenata na nastavi, portfolio, samostalan prijevod

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pohađanje nastave, Portfolio, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,5 20%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Portfolio 1,75 80%
Usmeni ispit 0,25 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjene iz sljedećih komponenti: 80% konačne ocjene čini ocjena iz portfolija prijevoda koji se oblikuju tijekom semestra, 20% konačne ocjene čini ocjena iz aktivnosti na nastavi.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis i polaganje ispita ako je pohađao najmanje 80% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Janich, Nina (2013): Werbesprache. Tübingen: Narr Verlag.
 2. Stolac, Diana (2014): Jezik reklama. Zagreb: Hrvatska sveučilišna zaklada, Rijeka: Filozofski fakultet sveučilišta u Rijeci.
 3. Schnorr, Silke (2013): 11 Wege zu starken Tourismustexten. Himmighofen: Steinhaus.

Dopunska literatura:

 1. de Mooij, Marieke (2010): Global Marketing and Advertising. Understanding Cultural Paradoxes. Los Angeles/London/New Delhi/Singapore/Washington DC: Sage Publications.
 2. Willems, Herbert Hrsg. (2002): Die Gesellschaft der Werbung. Kontexte und Texte. Produktionen und Rezeptionen. Entwicklungen und Perspektiven. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
 3. Sowinski, Bernhard: Werbung, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 1998.
 4. Rotzoll, K. B.: Advertisements. U T.A. van Dijk: Discourse and communication. New approaches to the analysis of mass media discourse and communication, str. 94 – 105. Berlin, 1985.
 5. Umiker-Sebeok, J. (ur.): Marketing and semiotics. New directions in the study of signs for sale. Berlin/New York/Amsterdam, 1987.
 6. Moser, Klaus. Werbepsychologie. Eine Einführung. München, 1990.
 7. Cook, G.: The discourse of advertising. London, 1992.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Povremene kratke provjere usvojenosti gradiva, anketa među studentima i drugi oblici povratne informacije (npr. individualne konzultacije, grupne diskusije na seminaru.

Ostale informacije: