Strojno prevođenje

 

Naziv kolegija:
Strojno prevođenje
Šifra ISVU:
65657
Šifra MOZVAG:
OP10
ECTS:
6
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Aleksa Varga, Melita
15
30
15

 

Ciljevi i zadaci:

 • upoznati studente s praktičnim strojnim prevođenjem i teorijskim okvirima za strojno prevođenje.
 • upoznati studente s problemima koji se javljaju pri takvoj vrsti prevođenja.
 • pobliže upoznati studente s HUMOR-om- High- Speed Unification Morpholgy- programom za morfološku analizu leksema standardnog jezikaa, koji je osnovica za prevoditeljske programe Mobi Mouse i MobiCat.
 • naučiti studente osnovama definiranja podataka u XML-u, te ih podučiti XSL, DTD i XHTML-u
 • pružiti studentima uvid i u dtSearch, koji im omogućuje brže snalaženje u bazama podataka, te povezivanje  baza podataka u SQL-u, što će im uvelike pomoći pri prevođenju.
 • upoznati studente s praktičnim definiranjem podataka u HUMOR-u, te im

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • objasniti proces računalnoga prevođenja
 • teorijski izložiti postupak izrade programa za strojno prevođenje
 • razmotriti probleme koji se javljaju pri izradi programa za strojno prevođenje.
 • ilustrirati način rada morfoloških parsera HUMOR-a i TWOL-a,  specijaliziranoga softvera za prevođenje i programa za pretraživanje baza podataka
 • izraditi malu bazu podataka koristeći programske jezike XML i SQL

Sadržaj predmeta:

Strojno prevođenje zauzima veliku ulogu u izobrazbi budućih prevoditelja. Studenti će se u tijeku semestra upoznati s teorijskim osnovama strojnog prevođenja, te s praktičnim problemima pri korištenju različitih prevoditeljskih software-a.

Studenti će se također pobliže upoznati s jednim od najraširenijih kompjutorskih programa za prevođenje Mobi Mouse i MobiCat, čije je osnovica HUMOR, koji prevodi jednostavnije oblike i rečenice na pet svjetskih jezika. Osim teorijske podloge u strojnom prevođenju, studenti će i praktično naučiti korakre pri izradi jednog prevoditeljskog programa, a upoznat će se također i sa defniranjem podataka u XML-u, što je osnova svih daljnjih pokušaja strojnog prevođenja. Osim HUMOR-a, XML-a i osnovama dBase-a, studenti će se upoznati i sa praktičnim korisnim kompjutorskim sadržajima koji će im pomoći pri obradi tekstova- dtSearch i SQL.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pohađanje nastave, Praktični rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 1,5 0%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Praktični rad 3 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Pri utvrđivanju konačne ocjene, u  obzir se uzima sljedeće:

 • aktivno sudjelovanje u nastavi (sustavno praćenje preporučene literature, vlastiti prinos raspravi, izvršavanje postavljenih zadataka)
 • praktičan rad.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Pohađanje nastave (minimalno 70 % od ukupnog broja sati),  aktivno sudjelovanje u nastavi (sustavno praćenje preporučene literature, vlastiti prinos raspravi, izvršavanje postavljenih zadataka), praktičan rad.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Mayer, R. (1993). Ein rechnerunterstütztes System für die technische Dokumentation und Übersetzung. Berlin Springer
 2. Ulrich Schmitz(1992).Computerlinguistik : eine Einführung. Opladen: Westdt. Verl.

Dopunska literatura:

 1. Albert Busch ... (ur) (2000).Computerdiskurs und Wortschatz. Frankfurt am Main: Lang
 2. Wagner J. (2002): Mensch - Computer - Interaktion : sprachwissenschaftliche Aspekte. Frankfurt am Main: Lang
 3. Vonhoegen, H. (2004): Einstieg in XML. Bonn:Galileo Press

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provođenje anonimne ankete sa studentima po završetku kolegija, analiza uspješnosti studenata.

Ostale informacije: