Opće prijevodne vježbe 1

 

Naziv kolegija:
Opće prijevodne vježbe 1
Šifra ISVU:
50581
Šifra MOZVAG:
Nj148
ECTS:
6
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - prevoditeljski smjer)
1.g., 2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Babić, Snježana
0
60
0

 

Ciljevi i zadaci:

 • upoznati studente s formom, ustrojstvom i stilskim obilježjima određenih tekstova
 • upoznati studente s osnovnim tehnikama prevođenja te pokazati da prevođenje nije obično zamjenjivanje leksičkih jedinica jednog jezika naizgled jednakim jedinicama drugog jezika;
 • dati studentima temeljna znanja o čimbenicima koji ograničavaju ili otežavaju proces prevođenja i uputiti ih u strategije za prevođenje različitih tekstova ovisno o njihovom kontekstu i svrsi;

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • prepoznati specifične forme, ustrojstvo i stilska obilježja određenih tekstova
 • primijeniti osnovne tehnike prevođenja
 • zapamtiti temeljna znanja o čimbenicima koji ograničavaju ili otežavaju proces prevođenja
 • primijeniti odgovarajuće strategije za prevođenje različitih tekstova ovisno o njihovom kontekstu i svrsi
 • prevesti jednostavnije tekstove s hrvatskog na njemački jezik
 • prevesti zahtjevnije tekstove s njemačkog

Sadržaj predmeta:

Pismeno prevođenje s njemačkog na hrvatski jezik te s hrvatskog na njemački jezik, i to:

 • prevođenje metafora, usporedbi, poslovica, šala, idiomatskih fraza, metonima, lažnih parova, raznog nazivlja (naziva institucija, igara, proizvoda, zemljopisnih naziva, naziva znamenitosti)
 • čitanje, analiziranje i prevođenje raznovrsnih tekstova s njemačkog na hrvatski jezik i s hrvatskog na njemački jezik (lakši novinski članci, članci iz časopisa, reklamni letci, turističke brošure, uputstva za upotrebu i sl.)

Vrste izvođenja nastave:

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
čitanje i analiza primjera i tekstova čitanje tekstova, analiza primjera, rješavanje zadataka prepoznati specifične forme, ustrojstvo i stilska obilježja određenih tekstova aktivnost studenata u nastavi, pismena zadaća
demonstracija alata za prevođenje primjena alata za prevođenje na konkretnim primjerima primijeniti osnovne tehnike prevođenja aktivnost studenata u nastavi
čitanje i analiza tekstova, prevođenje tekstova,  rad u parovima analiza, postavljanje i rješavanje problema zapamtiti temeljna znanja o čimbenicima koji ograničavaju ili otežavaju proces prevođenja aktivnost studenata u nastavi, pismena zadaća
rasprava, čitanje i analiza tekstova čitanje, analiza i prevođenje tekstova primijeniti odgovarajuće strategije za prevođenje različitih tekstova ovisno o njihovom kontekstu i svrsi aktivnost studenata u nastavi, pismena zadaća, pismeni ispit
čitanje tekstova, analiza teksta, pismeno prevođenje tekstova čitanje i analiza tekstova, te prevođenje tekstova prevesti jednostavnije tekstove s hrvatskog na njemački jezik aktivnost studenata u nastavi, pismena zadaća, pismeni ispit
čitanje tekstova, analiza teksta, pismeno prevođenje tekstova čitanje i analiza tekstova, te prevođenje tekstova prevesti zahtjevnije tekstove s njemačkog na hrvatski jezik aktivnost studenata u nastavi, pismena zadaća, pismeni ispit
analiza i poredba gotovih prijevoda sa njemačkog na materinski jezik čitanje i poredba gotovih prijevoda, korektura loših prijevoda, pronalaženje prikladnih rješenja student će moći objasniti zašto su neki prijevodni ekvivalenti bolji od drugih pismena zadaća, aktivnost studenta na nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirano praćenje, Pismeni ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 1 0%
Kontinuirano praćenje 2 50%
Pismeni ispit 1,5 50%
Pohađanje nastave 1,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Ocjena se izvodi iz elemenata kontinuiranog praćenja (pismene zadaće) i pismenog ispita.

Kako bi konačna ocjena bila pozitivna, oba elementa (elementi kontinuiranog praćenja i pismeni ispit) moraju biti pozitivno ocijenjena (minimalno 69%), pri čemu se primjenjuje sljedeća skala ocjenjivanja:  

- 69% - 76,9% = dovoljan (2)

- 77% - 84,9% = dobar (3)

- 85% - 92,9%  = vrlo dobar (4)

- 93% - 100% = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Elementi kontinuiranog praćenja (pismene zadaće: (62% + 87% + 71% + 59% + 92% + 80% + 36% = 487:7 = 69,5%) + pismeni ispit (86%) = 69,5 + 86 = 77,75 % = ocjena dobar (3)

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 86,6% održanih nastavnih sati (52 od 60 sati)  i ispuniti sve obveze i zadatke vezane uz kontinuirano praćenje nastave (pisanje obvezatne domaće zadaće tijekom semestra) kako bi ostvarili pravo na potpis i kako bi bili pozitivno ocijenjeni.

 

 

Obavezna literatura:

studenti na početku semestra dobivaju zbirku materijala

Dopunska literatura:

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Anonimna anketa među studentima.

Ostale informacije: