Opće prijevodne vježbe 1

 

Naziv kolegija:
Opće prijevodne vježbe 1
Šifra ISVU:
50581
Šifra MOZVAG:
Nj148
ECTS:
6
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Babić, Snježana
0
60
0

 

Ciljevi i zadaci:

 • upoznati studente s formom, ustrojstvom i stilskim obilježjima određenih tekstova
 • upoznati studente s osnovnim tehnikama prevođenja te pokazati da prevođenje nije obično zamjenjivanje leksičkih jedinica jednog jezika naizgled jednakim jedinicama drugog jezika;
 • dati studentima temeljna znanja o čimbenicima koji ograničavaju ili otežavaju proces prevođenja i uputiti ih u strategije za prevođenje različitih tekstova ovisno o njihovom kontekstu i svrsi;

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • prepoznati specifične forme, ustrojstvo i stilska obilježja određenih tekstova
 • primijeniti osnovne tehnike prevođenja
 • zapamtiti temeljna znanja o čimbenicima koji ograničavaju ili otežavaju proces prevođenja
 • primijeniti odgovarajuće strategije za prevođenje različitih tekstova ovisno o njihovom kontekstu i svrsi
 • prevesti jednostavnije tekstove s hrvatskog na njemački jezik
 • prevesti zahtjevnije tekstove s njemačkog

Sadržaj predmeta:

Pismeno prevođenje s njemačkog na hrvatski jezik te s hrvatskog na njemački jezik, i to:

 • prevođenje metafora, usporedbi, poslovica, šala, idiomatskih fraza, metonima, lažnih parova, raznog nazivlja (naziva institucija, igara, proizvoda, zemljopisnih naziva, naziva znamenitosti)
 • čitanje, analiziranje i prevođenje raznovrsnih tekstova s njemačkog na hrvatski jezik i s hrvatskog na njemački jezik (lakši novinski članci, članci iz časopisa, reklamni letci, turističke brošure, uputstva za upotrebu i sl.)

Vrste izvođenja nastave:

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
čitanje i analiza primjera i tekstova čitanje tekstova, analiza primjera, rješavanje zadataka prepoznati specifične forme, ustrojstvo i stilska obilježja određenih tekstova aktivnost studenata u nastavi, pismena zadaća
demonstracija alata za prevođenje primjena alata za prevođenje na konkretnim primjerima primijeniti osnovne tehnike prevođenja aktivnost studenata u nastavi
čitanje i analiza tekstova, prevođenje tekstova,  rad u parovima analiza, postavljanje i rješavanje problema zapamtiti temeljna znanja o čimbenicima koji ograničavaju ili otežavaju proces prevođenja aktivnost studenata u nastavi, pismena zadaća
rasprava, čitanje i analiza tekstova čitanje, analiza i prevođenje tekstova primijeniti odgovarajuće strategije za prevođenje različitih tekstova ovisno o njihovom kontekstu i svrsi aktivnost studenata u nastavi, pismena zadaća, pismeni ispit
čitanje tekstova, analiza teksta, pismeno prevođenje tekstova čitanje i analiza tekstova, te prevođenje tekstova prevesti jednostavnije tekstove s hrvatskog na njemački jezik aktivnost studenata u nastavi, pismena zadaća, pismeni ispit
čitanje tekstova, analiza teksta, pismeno prevođenje tekstova čitanje i analiza tekstova, te prevođenje tekstova prevesti zahtjevnije tekstove s njemačkog na hrvatski jezik aktivnost studenata u nastavi, pismena zadaća, pismeni ispit
analiza i poredba gotovih prijevoda sa njemačkog na materinski jezik čitanje i poredba gotovih prijevoda, korektura loših prijevoda, pronalaženje prikladnih rješenja student će moći objasniti zašto su neki prijevodni ekvivalenti bolji od drugih pismena zadaća, aktivnost studenta na nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Zadaće

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 3 0%
Zadaće 3 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Pismeni ispit

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

studenti na početku semestra dobivaju zbirku materijala

Dopunska literatura:

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Anonimna anketa među studentima.

Ostale informacije: