Engleski za napredne 1

 

Naziv kolegija:
Engleski za napredne 1
Šifra ISVU:
43230
Šifra MOZVAG:
ENGNPR1
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Varga, Mirna
0
45
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je ovog kolegija usavršavanje usvojenih i stjecanje novih znanja i vještina iz područja usmene i pismene komunikacije na engleskom jeziku na naprednom stupnju učenja (C1). U sklopu svih nastavnih aktivnosti primarni je cilj razvijanje komunikacijske kompetencije, aktiviranje pasivnog te proširivanje aktivnog vokabulara te razvijanje gramatičke točnosti kako bi izričaj bio što sigurniji i tečniji te se u što većoj mjeri približio onom izvornih govornika.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • moći razumjeti duži autentični audio i/ili video govor opće i/ili akademske tematike
 • moći razumjeti duže tekstove koji se odnose na svakodnevnu i/ili akademsku tematiku
 • znati usmeno i pismeno sažeti duže tekstove
 • moći se tečno izraziti rabeći vokabular na vrlo visokom stupnju učenja
 • moći razložiti vlastitu argumentaciju te se spontano uključiti u raspravu
 • moći napisati dobro strukturiran, logički koherentan i argumentiran tekst o različitim temama na naprednom stupnju učenja
 • moći održati izlaganje na odabranu temu

Sadržaj predmeta:

Kolegij omogućuje studentima daljnje sustavno usavršavanje svih jezičnih vještina na naprednom stupnju učenja (C1). Potiče se rad na autentičnim materijalima (ulomci iz književnih djela, dijelovi iz različitih recentnih udžbenika, ulomci iz popularno znanstvenih časopisa, audio i video zapisi te ostali internetski izvori) kako bi se studentima omogućilo razvijanje jezičnih vještina na naprednom stupnju učenja. Vještina slušanja razvija se izlaganjem dužim te često strukturno i jezično zahtjevnijim audio i video zapisima o recentnim svjetskim i lokalnim događajima kao i akademskim temama. Razvijaju se vještine čitanja i kritičkog mišljenja u skladu s interesima studenata i predmetima njihovog studija. Studente se potiče na razvijanje koherentne argumentacije kao i na razvijanje prezentacijskih vještina u akademskom kontekstu. Također se potiče razvijanje vještina pisanja različitih tekstnih vrsta pri čemu se naglasak stavlja na obilježjima različitih registara (službena pisma, kritički osvrt na film, književno djelo i sl.).

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
vježbe, grupna rasprava analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje prepoznati ključne elemente u dužem autentičnom audio i/ili video zapisu opće i/ili akademske tematike aktivnosti studenata u nastavi, zadatci
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje interpretirati jezično složenije tekstove koji se odnose na svaKODnevnu i/ili akademsku tematiku aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, pismeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje usmeno i pismeno sažimati tekstove pisane različitim funkcionalnim stilovima aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, pismeni i usmeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje tečno primijeniti vokabular na naprednom stupnju učenja (C1) s posebnim naglaskom na idiomatskim izrazima aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, pismeni i usmeni ispit
vježbe, grupna rasprava opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje diskutirati argumentirano u grupnim raspravama aktivnosti studenata u nastavi, zadatci
vježbe, rad na tekstu opažanje modela, analiza primjera, pismeno izražavanje, oblikovanje pismenog rada (argumentacija) integrirati obrađeno gradivo u obliku dobro strukturiranih, logički koherentnih i argumentiranih eseja aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, pismeni ispit
vježbe, grupna rasprava opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, usmeno izlaganje pripremiti prezentaciju na zadane teme prema strukturiranom modelu aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 1,8 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Usmeni ispit 0,45 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Kontinuirano praćenje (aktivnost na nastavi, sustavno praćenje preporučene literature, vlastiti prinos) izvršavanja postavljenih zadataka. Elementi praćenja i provjeravanja uz udio u ocjeni su:

 

Elementi praćenja i provjeravanja:                                                                 Udio u ocjeni:

kontinuirano praćenje uz povjeravanje znanja (pismeni kolokviji)                   70%

završni usmeni ispit                                                                                          30%

 

Iz svih elemenata praćenja student može ostvariti maksimalno 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti najmanje 60% ocjene. Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60%-69,9% = dovoljan (2), 70% - 79,9% = dobar (3), 80%-89,9% = vrlo dobar (4), 90% - 100% = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

Nastavni materijali sastoje se od odabranih dijelova iz recentnih stranih udžbenika, književnih ulomaka, gramatičkih vježbenica, vježbenica za razvijanje vokabulara na naprednom stupnju učenja, dnevnog tiska i ostalih relevantnih internetskih izvora

Dopunska literatura:

 1. Harrison, Mark, New Proficiency Testbuilder, (Macmillan Publishers, 2002).
 2. Hewings, Martin, Advanced Grammar in Use, A Self-Study Reference and Practice Bookfor Advanced Learners of English (Cambridge University Press, 2005).
 3. Thomson, A. J. and Martinet, A.V. Advanced Exercises in  Practical English Grammar, Bd 1 (Oxford University Press, 1996).
 4. Thomson, A. J. and Martinet, A.V. Advanced Exercises in  Practical English Grammar, Bd 2 (Oxford University Press, 1998).
 5. McCarthy, Michael and O'Dell, Felicity, English Vocabulary in Use (Advanced), (CambridgeUniversity Press, 2002).
 6. McCarthy, Michael and O'Dell, Felicity, English Vocabulary in Use (Upper-intermediate &    Advanced), (Cambridge University Press, 1994).

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta

Ostale informacije: