Paremiologija

 

Naziv kolegija:
Paremiologija
Šifra ISVU:
151280
Šifra MOZVAG:
NJ168
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Aleksa Varga, Melita
15
15
0

 

Ciljevi i zadaci:

Paremiologija je znanost o poslovicama koja se u današnje vrijeme uvelike razvija te uključuje mnoga područja lingvistike. Glavni je cilj je ovoga kolegija studente upoznati s poviješću, sadržajima i ciljevima suvremenih paremioloških istraživanja te najvažnijim pitanjima i problematikom koja se spominje u znanstvenim radovima. Poseban je cilj kolegija studente upoznati s ulogom poslovica u nastavi stranih jezika, načinima njihovoga poučavanja, mogućnostima provođenja istraživanja o poznavanju i korištenju poslovica i antiposlovica.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • definirati poslovice sa semotičkoga, sintaktičkoga i kognitivnoga stajališta
 • objasniti povijest razvoja paremiologije
 • objasniti što je to paremiološki minimum i optimum
 • definirati antiposlovice
 • isplanirati i provesti paremiološko istraživanje
 • objasniti ulogu poslovica u nastavi stranoga jezika

Sadržaj predmeta:

Obradit će se sljedeći sadržaji: pojam i podrijetlo poslovica, kategorizacija poslovica, semantika poslovica, sintaksa poslovica, kognitivni aspekti poslovica, paremiološki minimum, paremiografija, antiposlovice, poslovice u nastavi jezika, korpusna istraživanja u paremiologiji, poslovice u medijima, poslovice u književnosti

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
seminarsko izlaganje, suradničko učenje, grupna rasprava sustavno opažanje i zaključivanje definirati poslovice sa semotičkoga, sintaktičkoga i kognitivnoga stajališta aktivnosti studenata u nastavi
suradničko učenje, grupna rasprava analiza pročitane literature, sustavno opažanje i zaključivanje objasniti povijest razvoja paremiologije aktivnosti studenata u nastavi
suradničko učenje, grupna rasprava, samostalni istraživački zadatak sustavno opažanje i zaključivanje objasniti što je to paremiološki minimum i optimum aktivnosti studenata u nastavi, seminarski rad
suradničko učenje, grupna rasprava, samostalni istraživački rad sustavno opažanje i zaključivanje definirati antiposlovice aktivnosti studenata u nastavi, prezentacija
suradničko učenje, grupna rasprava, samostalni istraživački zadatak sustavno opažanje i zaključivanje provesti paremiološko istraživanje aktivnosti studenata u nastavi, seminarski rad
suradničko učenje, grupna rasprava, samostalni istraživački zadatak sustavno opažanje i zaključivanje objasniti ulogu poslovica u nastavi stranoga jezika aktivnosti studenata u nastavi, prezentacija

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,75 0%
Pohađanje nastave 1 0%
Seminarski rad 1,25 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz referata i ocjena iz seminarskoga rada: 30% konačne ocjene čini ocjena iz referata, a 70% konačne ocjene čini ocjena iz seminarskoga rada.

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer oblikovanja konačne ocjene

Student je ostvario ocjenu 4 iz referata i 3 seminarskoga rada. Konačna ocjena izračunava se prema formuli: (ref. x 0,3) + (prip. x 0,7).

U našem primjeru taj bi izračun izgledao ovako:

(4 x 0,3) + (3 x 0,7) = 1,2 + 2,1 = 3,3 = 3.

Konačna ocjena u ovome bi slučaju bila dobar (3).

Referat i seminarski rad se boduju i pretvaraju u postotke. Kod referata se ocjenjuje način prezentacije i sadržaj, a kod seminarskoga rada tehničke karakteristike, sadržaj, struktura rada, citiranje i navođenje stručne literature.

Bodovi se pretvaraju u ocjenu prema sljedećem načelu:

0%-74%=1

75%-84%=2

85%-92%=3

93%-95%=4

96%-100%=5

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Hrisztova- Gotthardt H. (2010). Vom gedruckten Sprichwörterbuch zur interaktiven Sprichwortdatenbank. Bern: Peter Lang
 2. Hrisztova-Gotthardt, H, Aleksa Varga, M. (eds.)(2014). Introduction to Paremiology: A Comprehensive Guide to Proverb Studies. De Gruyter Open (Open Access, slobodno dostupno izdanje putem interneta)
 3. Mieder, W.
 4. Jesenšek, V. , Fabič, M. (2007). Phraseologie kontrastiv und didaktisch. neue Ansätze in der Fremdsprachenvermittlung. Maribor: Slavističko društvo : Filozofska fakulteta
 5. Mikić, P., Škara, D. (1992.) Kontrastivni rječnik poslovica. Zagreb: Školska knjiga

Dopunska literatura:

 1. Kekez, J. (1984). Poslovice i njima srodni oblici. Zagreb: Zavod za književnost
 2. Mieder, W. (2004). Proverbs: A handbook. Westport, Connecticut: Greenwood Press. Rpt. New York: Peter Lang, 2012.
 3. Mieder, W. (2004). “Wein, Weib und Gesang”. Zum angeblichen Luther-Spruch in Kunst, Musik, Literatur, Medien und Karikaturen. Wien: Edition Praesens.
 4. Mieder, W. (2006). “Andere Zeiten, andere Lehren”. Sprichwörter zwischen Tradition und Innovation Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
 5. Mieder, W. (2007). Sprichwort. In R.W. Brednich (Ed. et al.), Enzyklopädie des Märchens (II, cols. 1099-1116). Berlin: Walter de Gruyter.
 6. Mieder, W. (2008).“Proverbs speak louder than words.” Folk wisdom in art, culture, folklore, history, literature, and mass media. New York: Peter Lang.
 7. Mieder, W. (2010). “Spruchschlösser (ab)bauen”. Sprichwörter, Antisprichwörter und Lehnsprichwörter in Literatur und Medien.Wien: Praesens Verlag.
 8. Mikić, P. (1994). Biblijske poslovice u Hrvata. Zagreb: Školska knjiga
 9. Sedlić, B. (2001). Lijepa lijepu donosi: rječnik poslovica. Slavonski brod: europe house
 10. Sikirica, M. (2009). Paremiološki priručnik. Sinj: Ogranak matice hrvatske
 11. Šimunković. Lj. (2008). More poslovica o moru: paremiologija i frazeologija dalmatinskog podrijetla koje se odnose na pomorstvo i ribarstvo. Split : Hrvatsko-talijanska kulturna udruga Dante Alighieri, Filozofski fakultet
 12. Škara, D. (1997). Glas tradicije. Mostar-Zagreb: Ziral
 13. Peteh, M., Duš, M. (1980). Poslovice i zagonetke za najmlađe. Zagreb: Školska knjiga

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

interna i studentska anketa

Ostale informacije: