Vještine samoregulacije u akademskom okruženju

 

Naziv kolegija:
Vještine samoregulacije u akademskom okruženju
Šifra ISVU:
85173
Šifra MOZVAG:
PID71
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - PREDDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
3.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Križanić, Valerija
15
15
15
Vrdoljak, Gabrijela
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

 • rasprava o različitim čimbenicima koji utječu na kvalitetu nastavnog procesa te komuniciranje različitih gledišta
 • produbljivanje teorijskih znanja potrebnih za razvoj vještina samoregulacije u akademskom kontekstu
 • razvoj vještina komuniciranja u nastavnom procesu
 • osposobljavanje studenata za suradničko učenje i razvoj vještina samomotiviranja

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • nabrojati čimbenike povezane s akademskim uspjehom
 • objasniti pojam intelektualne kompetencije
 • i opisati različite teorije i modele samoregulacije
 • objasniti razvojne razlike samoregulaciji
 • analizirati uzroke i posljedice najčešćih afektivnih reakcija u akademskom kontekstu
 • imenovati različite kognitivne čimbenike važne za motivaciju
 • opisati različite načine komunikacije u nastavnom procesu i njihove motivacijske posljedice
 • predložiti mogućnosti primjene teorijskih znanja o metakogniciji/odnosu afekata, kognicije i motivacije u kreiranju radionice u svrhu poboljšanja akademskog uspjeha

Sadržaj predmeta:

 • Čimbenici povezani sa akademskim uspjehom
 • Najčešći problemi u akademskom kontekstu
 • Teorije i modeli samoregulacije
 • Metakognicija
 • Optimalna razina pobuđenosti
 • Odnos afekata, kognicija i motivacije
 • Komunikacija u nastavnom procesu
 • Elementi i procesi samoregulacije ponašanja

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, raprava slušanje izlaganja, sudjelovanje u raspravi nabrojati čimbenike povezane s akademskim uspjehom kolokvij, usmeni ispit
predavanje, raprava slušanje izlaganja, sudjelovanje u raspravi objasniti pojam intelektualne kompetencije kolokvij, usmeni ispit
predavanje, raprava slušanje izlaganja, sudjelovanje u raspravi, istraživanje literature i opisati različite teorije i modele samoregulacije kolokvij, usmeni ispit
predavanje, raprava slušanje izlaganja, sudjelovanje u raspravi objasniti razvojne razlike samoregulaciji kolokvij, usmeni ispit
predavanje, raprava, demonstracija slušanje izlaganja, sudjelovanje u raspravi, demonstracija analizirati uzroke i posljedice najčešćih afektivnih reakcija u akademskom kontekstu kolokvij, usmeni ispit
predavanje, raprava slušanje izlaganja, sudjelovanje u raspravi imenovati različite kognitivne čimbenike važne za motivaciju kolokvij, usmeni ispit
predavanje, raprava slušanje izlaganja, sudjelovanje u raspravi opisati različite načine komunikacije u nastavnom procesu i njihove motivacijske posljedice kolokvij, usmeni ispit
demonstracija, rasprava slušanje izlaganja, sudjelovanje u raspravi, demonstracija predložiti mogućnosti primjene teorijskih znanja o metakogniciji/odnosu afekata, kognicije i motivacije u kreiranju radionice u svrhu poboljšanja akademskog uspjeha demonstracija radionice

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kolokvij, Pohađanje nastave, Prezentacija osmišljene radionice, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kolokvij 1 40%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Prezentacija osmišljene radionice 0,5 20%
Usmeni ispit 1 40%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz kolokvija, osmišljene praktične aktivnosti (radionice) te ocjena iz usmenog ispita: 40 % konačne ocjene čini ocjena iz kolokvija, 20 % konačne ocjene čini ocjena iz osmišljene praktične aktivnosti (radionice), a 40 % konačne ocjene čini ocjena iz usmenog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Student je ostvario ocjenu 3 iz kolokvija, ocjenu 4 iz osmišljene radionice i ocjenu 2 iz usmenog ispita. Konačna ocjena izračunava se prema formuli:

(kolokvij x 0,4) +  (radionica x 0,2) + (usmeni ispit x 0,4)

U navedenom primjeru, ukupna ocjena se računa na sljedeći način: 

(3 x 0,4) + (4 x 0,2) + (2 x 0,4) = 1,2 + 0,8 + 0,8 = 2,8

Konačna ocjena u ovom primjeru bi bila dobar (3).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis i pravo izlaska na završni usmeni ispit ako ispuni sljedeće uvjete:

 1. predani svi izvještaji o provedenim vježbama
 2. predan prijedlog osmišljene praktične aktivnosti (radionice)
 3. nazočnost na nastavi najmanje 70 % održanih nastavnih sati

 

 

Obavezna literatura:

 1. Boekaerts, M., Pintrich, P. R., & Zeidner, M. (2000). Handbook of Self-Regulation. Burlington: Elsevier Academic Press.
 2. Chamorro-Premuzic, T., & Furnham, A. (2006). Intellectual Competence and the Intelligent       Personality: a Third Way in Differential Psychology. Review of General Psychology,(3), 251-267.
 3. Csikszentmihalyi, M. (2006). Flow - Očaravajuća obuzetost - psihologija optimalnoG iskustva. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 4. Leiter, M.P., & Maslach, C. (2005). Banishing burnout: six strategies for improving your  relationship with work. San Francisco: Jossey-Bass.
 5. Reeve, J. (2010). Razumijevanje motivacije i emocija. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 6. Vizek-Vidović, V., Vlahović-Štetić, V., Rijavec, M., Miljković, D.(2003). Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP- VERN.
 7. Weinhart, F.E., Kluwe, R.H.(1987). Metacognition, Motivation, and Understanding. London: Lawrence Erlbaum Associates
 8. Schulz von Thun, F. (2006). Kako međusobno razgovaramo. 1, Smetnje i razjašnjenja : opća psihologija komunikacije. Zagreb : Erudita

Dopunska literatura:

 1. Beck, R. (2000). Motivacija: teorija i načela. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 2. Chamorro-Premuzic, T., & Furnham, A. (2005). Personality and Intellectual Competence. Mahwah, NJ : Lawrence Erlbaum Associates.
 3. Georghiades, P. (2004). From general to situated: three decades of metacognition. International Journal of Science Education, 27, 365-383.
 4. 4. Georghiades, P. (2001). The Influence of Metacognitive Self-Regulation and Ability Levels of  Problem Solving. Seattle: AREA
 5. Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004). Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification. Oxford: Oxford University Press.
 6. Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55 (1), 68 – 78.
 7. Rijavec, M. i Miljković, D. (2003). Vodič za preživljavanje u školi. Zagreb: IEP
 8. Rijavec, M. i Miljković, D. (2002). U potrazi za čarobnom svjetiljkom: psihologija samomotivacije. Zagreb: IEP-D2.
 9. Zarevski, P. (1995). Psihologija učenja i pamćenja. Jastrebarsko: Naklada Slap.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Razina ostvarenih ishoda učenja utvrđivat će se uspjehom na usmenom ispitu te vrjednovanjem studentskih uradaka – eseja i radionice.

Zadovoljstvo studenata pratit će se anonimnim evaluacijama na kraju semestra.

Ostale informacije: