Oblikovanje nakladničkog plana

 

Naziv kolegija:
Oblikovanje nakladničkog plana
Šifra ISVU:
161702
Šifra MOZVAG:
NAKI02
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
NAKLADNIŠTVO - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Velagić, Zoran
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Studenti se kroz predmet upoznaju s definicijom, obilježjima i elementima nakladničkog plana. Predmet definira troškove, rokove i ljudske potencijale kao temeljne kriterije pri oblikovanju nakladničko plana, upoznaje studente s izvorima financiranja nakladničke proizvodnje, s pravilnim postavljanjem rokova za realizaciju nakladničkog projekta i s optimalnim raspolaganjem ljudskim potencijalima. Temeljni je cilj predmeta osposobiti studente za samostalnu izradu nakladničkog plana i upoznati ih s mehanizmima praćenja realizacije nakladničkog plana. 

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • definirati temeljne kriterije za izradu nakladničkog plana
 • analizirati i implementirati raspoložive resurse pri izradi optimalnog nakladničkog plana
 • samostalno izradi nakladnički plan i pratiti uspješnost njegove realizacije
 • razvijati mrežu suradnika za uspješnu realizaciju nakladničkog plana

Sadržaj predmeta:

Sadržaji vježbi su sljedeći:

 • upoznavanje s kolegijem, načinom rada, ocjenjivanja i vrednovanja
 • upoznavanje s pojmom nakladničkog plana
 • upoznavanje s temeljnim kriterijima izrade nakladničkog plana
 • definiranje potencijala kojima nakladnik raspolaže pri izradi nakladničkog plana
 • analiza troškova kao ključnog elementa nakladničkog plana
 • analiza rokova kao ključnog elementa nakladničkog plana
 • analiza ljudskih resursa kao ključnog elementa nakladničkog plana
 • upoznavanje s modelima sufinanciranja nakladničke proizvodnje
 • upoznavanje s prigodnim datumima i sajmovima knjiga kao elementima definiranja rokova
 • upoznavanje s modelima izgradnje mreže suradnika
 • upoznavanje s dokumentacijom i mehanizmima praćenja realizacije nakladničkog plana.

Očekuje se da studenti kroz sadržaj predmeta usvoje sljedeća znanja, kompetencije i vještine:

 • razumijevanje  mehanizama izrade nakladničkog plana
 • analiza i primjena kriterija pri izradi nakladničkog plana
 • poznavanje poslovnog i tržišnog okružja koje uvjetuje realizaciju nakladničkog plana
 • usvajanje vještina izrade, razvoja i praćenja realizacije nakladničkog plana.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
vježbe vježbanje praktičnih zadataka na realnim primjerima definirati temeljne kriterije za izradu nakladničkog plana ocjenjivanje kolokvija
vježbe vježbanje praktičnih zadataka na realnim primjerima analizirati i implementirati raspoložive resurse pri izradi optimalnog nakladničkog plana ocjenjivanje kolokvija
samostalni zadaci rješavanje problemskih zadataka samostalno izradi nakladnički plan i pratiti uspješnost njegove realizacije ocjenjivanje nakladničkog plana
mentorski rad mentorirani rad razvijati mrežu suradnika za uspješnu realizaciju nakladničkog plana izvještaj mentora

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Praktični rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 1 0%
Praktični rad 2 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Rad studenta na predmetu vrednovat će se i ocjenjivati tijekom nastave, kroz kontinuirano svladavanje zadataka za vježbu tijekom semestra i kroz kvalitetu završnog praktičnog rada. Uspješno svladane vježbe tijekom semestra donose 40 % bodova, a završni praktični rad 60 % bodova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze studenata na predmetu su sljedeće:

 • redovito pohađanje nastave (prisutnost preko 70 % – uvjet za potpis)
 • aktivno sudjelovanje u nastavi
 • kontinuirano svladavanje zadataka za vježbu tijekom semestra
 • izrada završnog praktičnog rada.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Thompson, J. B. Merchants of culture. The publishing business in the twenty-first century. Cambridge: Polity Press, 2010.
 2. Juričević, B. Ekonomija knjige. Organizacija i tehnika rada. Zagreb: Školska knjiga, 1987.

Dopunska literatura:

 1. Wischenbart, R., Holger, E. A Methodology to Collect International Book Statistics. Framework – Indicators – Methodology & Strategies – Groundwork for a Test Run. UNESCO: 2009.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete odabranih tema diplomskih radnji u skladu s procjenom Stručnog vijeća studija nakladništva.

Ostale informacije: