Projektni rad u nakladničkim ili knjižarskim ustanovama

 

Naziv kolegija:
Projektni rad u nakladničkim ili knjižarskim ustanovama
Šifra ISVU:
180638
Šifra MOZVAG:
NAK303
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Položeni svi obvezatni kolegiji iz prvog i drugog semestra studija.
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
NAKLADNIŠTVO - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
2.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Velagić, Zoran
0
30
0
Selthofer, Josipa
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Student kroz praktični projektni rad u javnoj ili privatnoj ustanovi koja obavlja nakladničku ili knjižarsku djelatnost stječe znanja i vještine iz jednog nakladničkog područja ili iz djelatnosti knjižarstva.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • razlikovati specifičnosti pojedinih nakladničkih područja
 • upoznati sve specifičnosti nakladništva vezanih uz jedno nakladničko područje
 • primijeniti pravilne postupke stjecanja, uređivanja i distribucije nakladničkih proizvoda specifičnih za jedno nakladničko područje
 • razvijati radne navike i upoznavati način rada u poslovnom, tržišnom okruženju
 • steći samostalnost i odgovornost pri izvršavanju zadaća uz istodobni razvoj sposobnosti timskog rada

Sadržaj predmeta:

Preporuča se da studenti projektni rad realiziraju u sljedećim nakladničkim područjima:

 • nakladništvo slikovnica i dječjih knjiga
 • nakladništvo školskih udžbenika
 • sveučilišno nakladništvo
 • nakladništvo referentnih publikacija
 • komercijalno nakladništvo
 • nakladništvo znanstvenih i stručnih časopisa
 • nakladništvo novina i časopisa
 • nakladništvo kao posljedična djelatnost javnih ustanova
 • digitalno (web) nakladništvo
 • marketing nakladničkih proizvoda
 • knjižarske mreže.

Uz suglasnost mentora i voditelja studija student projektni rad može realizirati i na nakladničkim područjima koja ovdje nisu navedena.

Očekuje se da studenti kroz sadržaj predmeta usvoje sljedeća znanja, kompetencije i vještine:

 • izbor, kontaktiranje, angažiranje ili prihvaćanje autora i autorskih rukopisa na jednom nakladničkom području
 • stjecanje, uređivanje i diseminacija rukopisa na jednom nakladničkom području
 • primjena adekvatnih postupaka oblikovanja, distribucije i marketinga na jednom nakladničkom području
 • sposobnost izrade kratkoročnog i dugoročnog nakladničkog plana na jednom nakladničkom području.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
vježbe izrada zadataka pod vježbama razlikovati specifičnosti pojedinih nakladničkih područja zadaci pod vježbama
vježbe izrada zadataka pod vježbama upoznati sve specifičnosti nakladništva vezanih uz jedno nakladničko područje zadaci pod vježbama
samostalni zadaci postavljanje i rješavanje problema, izrada samostalnog projektnog zadatka, analiza izvora literature primijeniti pravilne postupke stjecanja, uređivanja i distribucije nakladničkih proizvoda specifičnih za jedno nakladničko područje samostalno istraživanje i izrada zadatka, vođenje dnevnika projektnog rada
terenska nastava posjet razvijati radne navike i upoznavati način rada u poslovnom, tržišnom okruženju dnevnik rada i prakse u obliku pisanog izvješća
mentorski rad konzultacije s mentorom steći samostalnost i odgovornost pri izvršavanju zadaća uz istodobni razvoj sposobnosti timskog rada izvješće o praćenju rada studenta

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Praktični rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 1 0%
Praktični rad 3 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Rad studenta na predmetu vrednovat će se i ocjenjivati tijekom praktičnog rada i prema kvaliteti izrade završnog rada. Završni rad donosi 80 % bodova, a aktivnost i redovitost pohađanja 20 % bodova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze studenata na predmetu su sljedeće:

 • redovito pohađanje (prisutnost 100 % – uvjet za potpis)
 • uredno vođenje dnevnika projektnog rada
 • izrada praktičnog projekta koji sadrži sve postupke stjecanja, uređivanja, oblikovanja, plasmana i marketinga nakladničkog proizvoda na jednom nakladničkom području.

 

 

Obavezna literatura:

Nema posebne literature za praktični projekti rad; literaturu definiraju mentori sukladno odabiru nakladničkog područja.

Dopunska literatura:

Nema posebne literature za praktični projekti rad; literaturu definiraju mentori sukladno odabiru nakladničkog područja.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: