Marketing u nakladništvu i knjižarstvu

 

Naziv kolegija:
Marketing u nakladništvu i knjižarstvu
Šifra ISVU:
161704
Šifra MOZVAG:
NAK302
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
NAKLADNIŠTVO - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
2.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Dukić, Gordana
15
0
15
Hocenski, Ines
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija upoznati studente s važnostima koncepcije marketinga u suvremenom poslovanju te ih osposobiti za primjenu takvog pristupa. Poseban se naglasak stavlja na razumijevanje i primjenu različitih aktivnosti u marketingu knjige, od odabira marketinške strategije, izrade marketinškog plana, pripreme i provođenja marketing istraživanja do konkretnih akcija koje se poduzimaju u smislu promocije u nakladništvu i knjižarstvu.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • vrednovati ulogu marketinga u nakladništvu i knjižarstvu
 • izraditi marketinški plan
 • osmisliti i realizirati promotivne aktivnosti u marketingu knjige
 • prikupiti, analizirati i koristiti informacije marketing istraživanja
 • primijeniti načela i koncept marketinga s posebnim osvrtom na nakladništvo i knjižarstvo

Sadržaj predmeta:

Sadržaji predavanja i vježbi su sljedeći:

 • pojam i važnost marketinga
 • evolucijske etape marketinga
 • razvoj marketinga na prostoru Republike Hrvatske
 • profitni i neprofitni marketing
 • marketing strategija
 • segmentacija, targetiranje, pozicioniranje
 • ponašanje potrošača
 • marketing istraživanja
 • informacijski sustav marketinga
 • metode istraživanja tržišta
 • marketing mix
 • ciljevi marketinga u nakladništvu i knjižarstvu
 • povijest marketinga u nakladništvu
 • položaj marketinga u nakladništvu
 • marketing knjige
 • izrada marketinškog plana
 • promocijske aktivnosti u nakladništvu i knjižarstvu
 • komunikacijski mix
 • mediji u marketingu
 • publicitet i odnosi s javnošću u nakladništvu i knjižarstvu
 • gerila marketing
 • e-marketing u nakladništvu i knjižarstvu.

Očekuje se da studenti kroz sadržaj predmeta usvoje sljedeća znanja, kompetencije i vještine:

 • upravljanje marketinškim aktivnostima te donošenje marketinških odluka u nakladništvu i knjižarstvu
 • teorijska znanja o marketingu, s posebnim naglaskom na marketing knjige i korištenje novih tehnologija i medija u marketingu nakladništva
 • vještine izrade promocijskih materijala korištenjem odgovarajućih softverskih aplikacija i umijeća prezentiranja nakladničkih proizvoda.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanja slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava vrednovati ulogu marketinga u nakladništvu i knjižarstvu redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi, dva kolokvija ili završni pismeni ispit, usmeni ispit
vježbe postavljanje problema i rješavanje zadataka izraditi marketinški plan vrednovanje izrađenih zadataka
vježbe postavljanje problema i rješavanje zadataka osmisliti i realizirati promotivne aktivnosti u marketingu knjige vrednovanje izrađenih zadataka
vježbe postavljanje problema i rješavanje zadataka prikupiti, analizirati i koristiti informacije marketing istraživanja vrednovanje izrađenih zadataka
seminar samostalna upotreba literature, izrada seminarskog rada, rasprava na seminarskoj nastavi primijeniti načela i koncept marketinga s posebnim osvrtom na nakladništvo i knjižarstvo seminarski rad, prezentacija rada

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,66 35%
Kontinuirana provjera znanja 1 50%
Pohađanje nastave 1,44 0%
Seminarski rad 1 15%
Usmeni ispit 1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Na kolegiju student može ostvariti maksimalno 200 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu potrebno je minimalno 110 ocjenskih bodova, odnosno 55%.

Maksimalan broj ocjenskih bodova koje studenti mogu ostvariti za pojedine elemente praćenja i provjeravanja iznosi: dva kolokvija ili završni pismeni ispit 100 (50%) bodova, zadaci na vježbama 70 bodova (35%) te izrada i usmena prezentacija seminarske teme 30 (15%) bodova.

Pretvaranje ocjenskih bodova u ocjenu provodi se prema sljedećoj skali: 110 − 124 ocjenskih bodova (55% − 62%) = dovoljan (2), 125 − 159 ocjenskih bodova (63% − 79%) = dobar (3), 160 − 179 ocjenskih bodova (80% − 89%) = vrlo dobar (4), 180 − 200 ocjenskih bodova (90% − 100%) = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obavezni redovito pohađati i aktivno sudjelovati u nastavi te samostalno izraditi i prezentirati zadatke na vježbama i seminarsku temu.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Forsyth, P., Birn, R. Marketing in Publishing. London: Taylor & Francis, 2002.
 2. Kotler, Ph., Keller, K. L. Upravljanje marketingom: analiza, planiranje, primjena i kontrola, Dvanaesto izdanje. Zagreb: Mate, 2008.
 3. Meler, M. Marketing. Osijek: Ekonomski fakultet Osijek, 1999.
 4. Zaid, G. Koliko knjiga! Zagreb: Algoritam, 2005.

Dopunska literatura:

 1. Lancaster, G., Massingham, L. Essentials of Marketing Management. Routledge: London, 2011.

 2. Ružić, D., Biloš, A., Turkalj, D. (2014) E-marketing, 3. izmijenjeno i prošireno izdanje. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku.

 3. Woll, T. Publishing for Profit: Successful Bottom-Line Management for Book Publishers, Revised and Expanded Fourth Edition. Chicago: Chicago University Press, 2010.

 4. Phillips, Agnus. Turning the page: the evolution of the book. London; New York  Routledge, 2014.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom Stručnog vijeća studija nakladništva.

Ostale informacije: