Upravljanje u nakladništvu

 

Naziv kolegija:
Upravljanje u nakladništvu
Šifra ISVU:
161703
Šifra MOZVAG:
NAK301
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
NAKLADNIŠTVO - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
2.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Barišić, Mario
15
0
15
Hocenski, Ines
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je predmeta upoznati studente sa strukturom i definicijom upravljanja u nakladništvu te sa strukturom i definicijom ekonomskih modela koji definiraju upravljanje, organizaciju, strategiju i ostale upravljačke segmente. Studenti upoznaju sve segmente kompleksnog tijeka stjecanja, uređivanja, proizvodnje i plasmana nakladničkih proizvoda, s naglaskom na kriterije donošenja ključnih odluka, postupke optimalizacije trošenja resursa, postupke izrade adekvatnog plana za određeno nakladničko područje i sl. Studenti se upoznaju s dokumentacijom potrebitom za upravljanje u nakladništvu.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • razumjeti područje i definiciju upravljanja u nakladništvu
 • prepoznati heterogenost u građenju misije, vizije i ciljeva nakladničkog poslovanja
 • detektirati specifičnosti poslovnog procesa prema različitim nakladničkim područjima
 • usvojiti zakonitosti upravljanja, organizacije i različitih modela nakladničke strategije
 • razumjeti strukturu ekonomske kalkulacije i troškovnih modela nakladničkog poslovanja
 • prepoznati važnost ekonomskog planiranja, monitoringa poslovnog procesa te metoda ekonomske analize samog poslovanja
 • usvojiti metode građenja i upravljanja ljudskim potencijalom kao i ostale upravljačke definicije specifične za nakladničku industriju

Sadržaj predmeta:

Sadržaji predavanja i vježbi su sljedeći:

 • upoznavanje s kolegijem, literaturom, načinom rada, ocjenjivanja i vrednovanja
 • definicija upravljanja
 • elementi od kojih se sastoji upravljačka poslovna dimenzija
 • definicija nakladničkih funkcija, razvoj i analiza pojedinih funkcija
 • modeli organizacije; čimbenici koji utječu na organizaciju; specifičnosti organizacijskih struktura
 • strategija u nakladništvu – definicija, struktura, modeli
 • marketinška koncepcija nakladničkog poslovanja
 • poslovno planiranje i monitoring poslovnih nakladničkih procesa
 • misija, vizija i ciljevi nakladničkog poslovanja
 • ekonomska specifičnost pojedinih nakladničkih područja.

Očekuje se da studenti kroz sadržaj predmeta usvoje sljedeća znanja, kompetencije i vještine:

 • upravljačka i organizacijska znanja po fazama i segmentima upravljanja u nakladništvu
 • svijest o ulozi i pozicioniranju poslovnih procesa unutar nakladničke djelatnosti
 • samostalno postavljanje, analiziranje i praćenje ostvarenih rezultata
 • poznavanje ekonomskih analiza prilagođenih nakladničkoj industriji.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje slušanje predavanja razumjeti područje i definiciju upravljanja u nakladništvu aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit
predavanje slušanje predavanja prepoznati heterogenost u građenju misije, vizije i ciljeva nakladničkog poslovanja aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit
predavanje slušanje predavanja detektirati specifičnosti poslovnog procesa prema različitim nakladničkim područjima aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit
vježbe odrađivanje zadataka pod vježbama usvojiti zakonitosti upravljanja, organizacije i različitih modela nakladničke strategije odrađeni zadaci pod vježbama
vježbe odrađivanje zadataka pod vježbama razumjeti strukturu ekonomske kalkulacije i troškovnih modela nakladničkog poslovanja odrađeni zadaci pod vježbama
vježbe odrađivanje zadataka pod vježbama prepoznati važnost ekonomskog planiranja, monitoringa poslovnog procesa te metoda ekonomske analize samog poslovanja odrađeni zadaci pod vježbama
samostalni zadaci izrada praktičnog rada kroz postavljanje i rješavanje problema usvojiti metode građenja i upravljanja ljudskim potencijalom kao i ostale upravljačke definicije specifične za nakladničku industriju samostalan praktičan uradak

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Praktični rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 1 0%
Pismeni ispit 1 0%
Praktični rad 1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Rad studenta na predmetu vrednovat će se i ocjenjivati tijekom nastave, na završnom pismenom ispitu i prema uspješnosti svladavanja zadanih vježbi. Pismeni ispit donosi 40 % bodova, uspješnost na vježbama 30 % bodova, pohađanje nastave i aktivnost na nastavi 30 % bodova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze studenata na predmetu su sljedeće:

 • redovito pohađanje nastave (prisutnost preko 70 % – uvjet za potpis)
 • aktivno sudjelovanje u nastavi
 • polaganje pismenog ispita nakon završetka semestra
 • svladavanje samostalnih zadataka kroz vježbe.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Geiser, E. The Business of Book Publishing. Westview Press, 1985.
 2. Weihrich, H., Koontz, H. Menedžment. MATE: Zagreb, 1994.
 3. Thompson, A. A., Strickland, A. J. Strategic Management, Concepts and Cases, 13th edition. Boston: McGraw-Hill, 2004.
 4. Clark, G. Inside Book Publishing. London – New York: Routledge, 2002.

Dopunska literatura:

 1. Rocco, F. Teorija i primjena istraživanja marketinga. Zagreb: Školska knjiga, 1976.
 2. Rocco, F. Marketinško upravljanje. Zagreb: Školska knjiga, 2000.
 3. David, F. R. Strategic Management. New Jersey: Prentice Hall, 2001.
 4. Haberberg, A., Rieple, A. Strategic Management, Theory and Practice. Oxford: Oxford University Press, 2008.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom Stručnog vijeća studija nakladništva.

Ostale informacije: